Zariadenie na výrobu protiprašných respirátorov ultrazvukovým zváraním

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šä§«,~°~§e§ľ 5 ář§ POPIS VYNÁlEZU çfiuoçÚIAD PRO VVNALEZV « A osm 45 Vydane 15 11 87Autor vynálezu KLAłjITA IŽETER ing HYKS KAROL ing., TRENČÍN,ČESAKDVA ł-IANA RNDLfPIRKL IIŘI ing., KARLOVY VAKY,SKOKANOVA ZDENA prom. chem., BRNO54 Zariadenie na výrubu prutiprašných respirátoruv ultrazvuknvým zváranímZnáme zariadenia využívajúce tlak a teplo pri výrobe respirátorov nespĺňajú v -plnej miere požiadavky kladené na výrobok,nakoľko poškodením vlákien dochádza k zníženiu funkčnej schopnosti filtračných materiálov. Zariadenie podľa návrhu je rie~ šené tak, že na ultrazvukovom zváracom stroji je inštalovaná prestaviteľná, otočne uložená doska, »opatrená oblúkovítým dora okraja ellpsovltých výrazov, a oblükovitou oporou zodpovedajúcou tvaru zváranêho okraja elipsovitých výrazov, zatiaľ čo s cleľom zvarenia skeletu s fi 1 tračnoi 1 vložkou ultrazvukový zvárací stroj je vybavený kru»hovitou oporou otočnou okolo osi a zároveň -posuvnou vo vedení. Všetky tri vrstvy sa pomocou zariadenia spoja bez poškodenia účinnej filtračnej vložky.vynález sa týka zariadenia na výrobu protiprašných respirátorov ultrazvukovým zváraním.Ľahký respirátor V podobe polomaslky je určený na jednorazové použitie v prašnom pracovnom prostredí a zakladá sa na využití účinku filtračných látok v kombinácii s nosným materiálom, ktoré je nutné spracovať tak, aby nedošlo k znehodnoteniu mikrovlákien.Doteraz známe zariadenia využívajúce tlak a teplo pri výrobe respirátorov nezabezpečujú v plnej miere požiadavky kladené na finálny výrobok, nakoľko dochádza k podstatnému zníženiu tunkčnej schopnosti filtračných materiálov.Uvedené nedostatky. odstraňuje zariadenie na výrobu protiprašných respiráto-rov ultrazvukovým zváraním podľa vynálezu, pozostávajúceho z .prípravku na zváranie filtračnej-vložky a z prípravku na zváranie skeletov, ktorého podstatou je, že na ultrazvukovom zváracom stroji je inštalovaná prestavitelná, ot-očne uložená nosná doska, opatrená oblükovitým doraz-om, zodpovedajúcim tvaru nezvára-ného- okraja elipsovitých výrezov a oblúkovitou oporou zodpovedajúcou tvaru zváraného okraja elipsovitých výrezov. S cieľom zvarenia skeletov s filtračnoirvložkou ultrazvuk-ový zvárací stroj je vybavený kruhovitou oporou otočnou okolo osi a zároveň posuvnou vo vedení, pričom v jej strede je matrica s priehlblnou zodpovedajúcou tvaru skeletov, a počas zvárania sú skelety s filtračnou vložkou zaťažené závažím.Výhoda uvedeného zariadenia na výrobu proti-prašných respirátor-ov spočíva hlavne v tom, že všetky tri vrstvy, z ktorých respirátor pozostáva, sa spoja bez poškodenia účinnej tiltračnej zložky.Zariadenie na výrobu protíprašných respírátorov ultrazvukovým zváraním je schematicky zobrazené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje dva na seba položené elipsovite výrezy pre zhotovenie filtračnej vložky s naznačeným zvarom, obr. 2 prípravok na zváranie filtračnej vložky v pôdoryse a obr. 3 znázorňuje v reze prípravok na zváranie skeletov.Pri výrobe respirátora sa postupuje nasledovne. , Z filtračnej látky s obsahom syntetických termoplastických vlákien sa vyrežú, prípadne vyseknú útvary v-o forme zahr-otenej elipsy o-br. 1. Dva kusy položené na seba sa po jednom okraji 2 zvaria na ultrazvukovom zvárac-om stroji pomocou špeciálneho zváracieho nástroja a prípravku na zváranie filtračnej vložky. Druhý okraj 3 ostane nezvarený. Tým vznikne filtračná vložka 1,ktorá pri roztvorení má lodičkovitý tvar.Z inej netkanej syntetickej textílie, napr. PES/POP, sa v-ystrihnú štvorce cca 2 D x 20 centimetrov, a z nich sa tlako-vo-tepelným spracovaním na tvarovacom stroji pri teplote 150 až 220 °C a pritlakom po dobu 5P-o tejto prípravnej etape nasleduje kompletovanie respirátora. Do zváracieho prípravku na zváranie skelet-ovjobr. 3 v podobe matrice, formou zodpovedajúcej tvaru skeleiu 4, 5, sa vloží zhotovený vrchný skelet, na ktorom je z vnútornej strany uchytená kovová nosná výstuha. Do vrchného skeletu 4 sa vloží roztvorená tiltračná vložka 1(obr. 1 a zakryje sa spodným skeleto-m 5. skelety 4, 5 s iiltračnou vložkou 1 vložené do matrice 13 sa zatažia tvarovaným závažím 14 a po obvode na kruhovitej opore 12 sa pomocou ultrazvukového zváracieho nástroja 11 bodove zvaria a orežú sa. Napokon sa k bočným okrajom respirátora pomocou sponiek alebo ultrazvuku pripevnia pryžové tkanice.Prípravok na zváranie filtračnej vložky tvorí prestavitelná nosná doska 7 ĺobr. 2,otočne uložená na ~čape 8. Nosná doska 7 je opatrená jednak oblükovitým doraz-om 9,tvarove odpovedajücim nezváranému okraju 3 elipsovitých výrazov, jednalk oblúkov-itou oporou 10 vo forme výstupku, tvarove odpovedajúcou zváranému okraju 2 elipsovitých výrezov.Prípravok na zváranie skeletov 4, 5 s filtračnou vložkou 1 tvorí podľa vynálezu kruhovitá opora 12, v ktorej je vložená matrica 13 s priehlbinou zodpovedajúcou tvaru skeletu 4, 5. Kruhovitá opora 12 je otočná okolo osi na vodiacim čape 15, a zároveň je posuvná vo vedení 16 vytvorenom v základovej doske 17.Pri zváraní dvoch elipsovitých výrezov s cielom zhotovenia filtračnej vložky 1 sa postupuje tak, že sa na nosnú dosku 7 na ča-pe 8 spod ultrazvukového zváracieho nástroja 11 presunie d-o volného priesto-ru,kde sa na ňu uložia dva na seba uložené kusy elipsovitých výrezov tak, aby nezváraný .okraj 3 priľahol k oblúkovitemu dorazu 9 a zváraný okraj 2 aby dosadol na olblúkovitú oporu 10. P-otom sa n-osná doska 7 naraz alebo postupne presunie pod ultrazvukový zváraci nástroj 11, kde sa v závislosti od veľkosti pracovnej plochy zváracieho nástroja 11 prítlakom k oblúkovitej opore 10 jedným alebo dvomi úkonmi vykoná zvar.Pri zváraní dvoch skeletov 4, 5 s filtračnou vložkou 1 sa postupuje tak, že sa kruhovitá opora 12 s matricou 13 vysunie vedením 16 spod ultrazvukového zváracieho nástroja 11 d-o volného priestoru, kde sa do matrice 13 uložia skelety 4, 5 s filtračnou vložkou 1, zatažia sa závažím 14, načo sa kruhovitá opora 12 s matricou 13 presunie pod ultrazvukový zvárací nástroj 11, kde sa v závislosti od velkosti pracovnej plochy zváracieho nástroja 11, prítlak-om. ku kruhovitej opore 12, jedným úkonom, alebo viacerými úkonmi pri otáčaní kruhovitej opory 12, vykoná zvar.Prípravok na zhotovenie filtračnej vložky1 a na zvarenie skeletov 4, 5 s filtračnou vložkou 1 možno inštalovať vymeniteľne na jednom ultrazvukovom zvâracom stroji ale bo oddelene na dvoch ultrazvukových zváracích strojoch.Zariadenie na výrobu protiprašných respirátorov ultrazvukovým zváraním pozostávajüce z prípravku na zváranie fíltračnej vložky a z prípravku na zváranie skeletov,vyznačujúce sa tým, že otočne uložená doska 7 prípravku na zváranie filtračnej vložky je opatrená oblúkovitým dorazom ~ 9 zodpovedajúcim tvaru nezváraného okraja 3 elipsovítych výrazov filtračnej vložky 1 a oblúkovitou oporou 10 zodpovedajúcowu tvaru zvaraného okraja 21elípsovitých výrazov filtračnej vložky 1,zatiaľ čo prípravok na zváranie skeletov s filtračnou vložkou 1 je tvorený kruhovitou oporou 12, otočnou okolo čapu 15 a zároveň posuvnou vo vedení 16 základovej dosky 17, pričom v strede kruhovej opory 12 je uložená matrica 13 s priehlbínou odpovedajúcou tvaru stkeletu 4, 5) a v nej vloženým závažím 14 svojím tvarom odpovedajúcím tvaru skeletu (4, 5.

MPK / Značky

MPK: B29C 85/08, D04H 13/00

Značky: ultrazvukovým, zváraním, respirátorov, zariadenie, protiprašných, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244962-zariadenie-na-vyrobu-protiprasnych-respiratorov-ultrazvukovym-zvaranim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu protiprašných respirátorov ultrazvukovým zváraním</a>

Podobne patenty