Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny

Číslo patentu: 244800

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rakyta Ján, Bueko Michal, Rolko Pavel, Welward Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(79 NIWVYMM BALÄŠ VRATISLAV RNDr. csc., Bimo.) zařízení pro měření průtoku a množství tekutinyzařízení je tvořeno komorou se ystupním a výtokovým otvorom. U ústí výtokověho otvoru /6/ komory /1/ je otočně uložena deska /3/, upravená kolmo na směr proudění tekutiny. V oblasti jednoho, případně obou konců desky /3/, jsou v komoře /1/ upevněny zaräžky /4, 5/.Vynález se týká zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny, opatřeného komorou se vstupním a výtokovým otvorom.Dosud používaná měřidla průtoku a množství, která provádějí sígnálovou transformaci průtoku tekutiny na frekvenci, jsou založena na opakovanem pohybu funkčního prvku, jako je krouživý píst,kruhová deska, dvojčinný píst, ovàlové těleso, membrána a podobně. Všechna tato zařízení pracují tak, že uvedený funkční prvek dávkuje diskrétní objem tekutiny v komorách tělesa přístroáh a tak se uskutečňuje přenos tekutiny přístrojem podle počtu dávek diskrétního objemu tekutín. Tím, že funkční prvek spojuje odměrné komory s přívodním a odtokovým potrubím přístroje, vykonává relativní pohyb vzhledem k tělesu přístroje. To si vyžaduje mezery mezi tělesem a funkčním prvkem, které jsou příčinou netěsností odměrných komor a také odporu proti pohybu funkčního prvku. Následkem toho vznikají nepřesnosti přístroje, energetické ztráty a výrobní náročnosti.Vedle uvedených měřidel průtoku a množství tekutíny s pohyblivým funkčním prvkem byly vyvinuty tekutinové oscilátory, založené na interakci proudu a pevných stěn dífuzoru, které při průtoku difuzorem vytvářejí pamětové stavy polohy proudu. Oscílace prouduí je založena na zpětnovazebném přenosu pravdívostního stavu tekutiny z výstupu na vstup oscilátoru. Základní nevýhodou těchto tekutinových oscilátorů je požadavek vytvoření základního pamětového stavu polohy proudu na stěně dífuzoru, který se dostavuje Äž při určité rychlostí proudu tekutiny v difuzoru. Proto je funkce takových měřidel průtoku a množství možná až od určitého průtoku teku tiny.2 z 44 umm Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu zařízení proměření průtoku a množství tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým otvorem. Jeho podstata spočívá v tom,že u ústí výtokového otvoru komory je otočně uložene deska, upravená kolmo na směr proudění tekutiny, přičemž v oblasti jednoho, případně obou konců desky jsou v komoře upevněny zarážky.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá-v tom, že řízenou změnou hybnosti tekutiny při průtoku komorou se dociluje přeměny signálu o průtoku na frekvenci pohyblivého prvku průtokoměru. VVynález je dále blíže popsán na příkladu provedení podle připojeného výkresu, na němž obr. 1 značí řez zařízením v náryse e obr. 2 řez v bokoryseZařízení sestává z průtočné komory ł obdélníkového průtočného průřezu, která je vytvořena vrchní stěnou 1 a spodní stěnou Q a po obvodu opstřena stěnou g, kolmou k oběma stěnám 1, Q. Do komory ł ústí vstupní otvor g s z komory ł výtokový otvor Q. Mezi oběma otvory g, Q blíže k výtokovému otvoru Q je otočně uložena deska 2 s osou łg, kolmo k vrchní stěně 1 a spodní stěně Q komory ł. Pod deskou 2 jsou na obou jejích stranách upevněny v komoře ł pravá zarážka Q a levá zarážka Q.Zařízení podle vynálezu pracuje tak, že do komory ł přitéká vstupním otvorem g tekutina, která ovládá polohu otočné uložené desky 2 kolem své osy, umístěné u. ústí výtokového otvoru Q komory ł a orientované kolmo na směr proudění tak, že deska 2 kýve mezi oběms zarážkami Q, Q, následkem čeho je počet kyvů desky 2 za čas signálom o průtoku nebo množství tekutiny, vytékející,z komory ł výtokovým otvorem Q. Střídavé obtékání volných konců desky Q je způsobeno změnou hybností proudu tekutíny vtékající do komory ł následkem zpětného působení desky 2 opřené o jednu ze zerážek 5, Q. Jednomu kyvu desky 2 odpovídá diskrétní objem tekutiny, která přístrojem protéká. Proto je množství ter kutiny proteklé přístrojem úměrné počtu kyvů desky 1. Diskrétní objem jednoho měřídle je konstantní pro celý měřící rozsah, je3 zmamw průtok tekutiny přistrojem určen počtem kyvů desky 2 za jednotku času, čilífrekvencí desky 2. Četnost změny hybností je závislá na střední rychlosti vtékajícího proudu do komory ła tedy naprútoku, je frekvence kývání desky 2 úměrná průtoku tekutiny komorou ł měřiçího zařízení.Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny, opatřené komorou se vstupním a výtokovým 0 tV°P 9 m V 3 Zn 8 Č°é tím že uvýtbkového otvoru /6/ komory /1/ 59 °t°Čně 1 °ž°° deska /3/ úpravená kolmo na směrdproudění tekutíny, přičemž v oblasti jed noho, připndně obou konců desky /3/jsou v komoře /1/ upevněnľ zarážky /4, 5/»

MPK / Značky

MPK: G01F 3/38, G01F 1/00

Značky: tekutiny, množství, průtoku, měření, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244800-zarizeni-pro-mereni-prutoku-a-mnozstvi-tekutiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření průtoku a množství tekutiny</a>

Podobne patenty