Způsob výroby paty, resp. špice

Číslo patentu: 244451

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sokáe Michal, Šranko Mikuláš, Druska Ján, Bobovnický Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

§°§§§§ PDP|S VYNÁLEZU 244451(40) Zveřejněno 17 07 84 ÚWWWWW (45) Vydáno 15 09 a sosnm 1 s °-svzzu mam znmmc um .osm cms srmxsxmv,vynález se týká postupu k výrobě vx-amě pasty, resp. Spice, ponožkovćho apod. úplotu nn okrouhlám pletocím stroji ve dvou pletocích systémoch, přičemž první část ptty se plno za ujimini oćek a druhá část. noty zo pŕidávíní oček. vynález muestetická uspořádání oček 1-1. splótání obou Ogrĺozl j ga čistí, což je řeieno tak, e ve m ujímâní al ą voček sa ujimá po jednom očlru v každém pleta- 4 , 610 tueao cim systému a vo 2 dni pŕidivlníwe nejprve při o . ťľoplatení v prvních dvou obrátkäch àjtmá po ~jednom oěku v každém pletacím systému a při.dají tři očko n dále se v kaldó obrútco u má e očko jen v sdnom .s obou plstsctch systáVynáles se týká spdsobu výroby paty, resp. Spice, ponoikováho epod. úpletu na ~ okrouhlám platacím stroji ve dVuu platacth systemecb, přičemž první cest platy se platese ujímání očsk a druhá část paty sa přidávání oček.Jsou známy meloprdmerove okrouhlá pletací stroje, která vyrábejí ponožková zboží s vretná tvořenou pstou, resp. äpicí, pomocí dvou pletacích systémů. Při pletení paty,resp. lpice, se jak při ujímání, tak při přidávání oček postupuje po celý pletecí postup stejně, tj. přidávd se, resp. ujímá, stejný počet oček na platený řádak.Tento způsob mi při tvorbě vratnćho váčku dvěma pletacími systémy tu nevýhodu, že při přachodu s ujímenó části na rosäiřující se část váčku dochází v podstatě k protisměrnámu postavení navazujících oček, co ee prejavuje neurovnenou pletenłnou a estetický.vzhled, resp. kvalita bolí je sníłená.Úkolam vynálesu je odstranit výie uvedenom nevýhodu, coz je v podstatě splněno tím,že ve ázi ujímání očsk se ujímá po jednom očku při platení každého řádku e ve fási při.dávání se při platení prvních čtyř řádků ujímá po jednom očku a přidávejí tři očka a při platení dalších řádků se ujímají očke jen v každém druhém řádku s každém řádku se přidá vají tři očko.Prostředky e pletenins podle vynálesu jsou v příkladném provedení snámorneny na vý kresoch, na nichž značí,obr. 1, pletenina váčlou paty snásornlná v rozvinutám stavu, obr. 2, ámky dvou pletacícb systémů pro vrstné platení se znázornenia ujímačů v pracovní poloze pro platení ujímaná části,obr. 3, totái co obr. 2, jenäe ujímače jsou v polome pro platení rozäiřovene částiznámý dvouválcový okrcuhlý pletací stroj pro výrobu ponoikováho spod. zboží je opatřen dvěma pletacími systemy, která plstou i ve vrstnám chodu při výrobě klinkove psty, resp.Pro vysvetlení vynálesu jsou znásorněny zámky pro ovládání hornícn kolenek ,L (obr. 2). V prvním pletacím systemu jsou to levý zatahovací zámek g,.prsvý stanovení zámek 3V druhým pletacím systemu jsou to levý zatanovací zámek i, pravý zetahovecí zámek n,střední zámek 1 a patrične protizámky. Každý pletací system je vybaven dvěma ujímeči, a to první pletací system ujíaaći Q a 2 s druhý pletaeí system ujímaći ,m e LL. Dále v dráme ujmutých kolánek ,L je uspořádán stahovat n.Při platení klinková paty nebo äpice ss plate následujícím způsobem. První část paty se plate sa ujímání oček v obou platecích systemecn prostřednictvím ujimačů a, 2, LQ, n. Horní kolćnka ,L pracovní skupiny jehel při první obrátce ve smeru 5, což je smer opačný k rotsdnímu pletení, prochází oběma pletacími system po dráze g. Před zatehovacím zámkom á druhdho pletacího systemu je ujímačem ,L 2 svednuta první jehla z pravé strany pracovní skupiny do svednutá nepracovní dráhy H a dále před prvním pletacím systémem je ujímačem a vyřszena další jehla s prave strany pracovní skupiw.z nite 22 (obr. I) druheho pletacího systému je vytvoŕen první řádek g ujímané části patováho váčku, ktorý navasuje na poslední ředek x rotaěně platené části úpletu. Z vnitě 2,prvního pletscího systemu je pak uplaten řádek n navaaující na řádek g, přičemž je vidětujimky oček obou řádků.Při změn smłru točení na smer § jsou z levé strany pracovní skupiny phel prostřednictvím ujíaačd 2 a u, svednuty první dvě jehly z drámy A do dráhy a e jsou upletąruy delšířádky g, 1 z nltí Z 1 prveho a E 2 druhého pletacího systému. V platení ujímané části paty ae pak pokračuje výše papeawu způsobem, pňičemž v každém pletacím systému je vždy v každé ohrdtce upleteno p jedno očko mená na v pŕedchozím ŕádku.Po vyujínání potŕabného počtu očak, tj. po upletení posledního očka Q se pak začíná pléet razliřovaná část patového klinku, nastáva fáze přídávání oček, kdy je do funkceuveden etehovač 13,. ktorý stahuje Vždy tři jehly při každé obrátce vratného chodu.Ujíuče ą, 2, m, LL zůetávají v prvých dvou obrátkách ještě ve funkci. První řádek roziiřovaně části ee plate za saäru točení 5, přičemž etnhovač ,L 2 převedl do pracovní skupiny m jehly.Ujínač L 9, vyřadí první jehlu ze skupiny z činnosti do drahy a a začne se plast. z ni tě E 2 první řádek počínaje oěken 92 a konče očkeu Q 2 . Na tento radek z nite B 2 navazuje ŕddek z nitä E platený v prvám pletacím systému, kde ujímač Q vyřadí opět první jehlu za skupiny a je aajiětěn v nepracovní poloze, Jak je vidět na obr. 3.Řádek začíná očkem Q a končí očkan fl. V další obrazca, tj. při eměru točení 5,jsou v činnosti ujíuače 9, a LL a etahovač Lg, přičemž ujímač 2 je po vyŕazení první jehly z činnosti zejiätěn v nepracovní poloze ateně jako ujímač Q, jak je vidět na obr. 3.vytváří ee tedy třetí řádek rozěiřovenó části z nltě E začínající očkam 93 a následně čtvrtý řádak z nitě 22 začínající očkeuľřetí řádek rozšiřované části končí očkem 9 a čtvrtý řdiek očkem gą.Další řádlw ee pak platou tak, že pracuaí pouze ujínače m, |L v druhém pletacím eyetém a v první pletacím systému se očko platená z nite B, neujínají.üavní výhodou. vynilezu je ta ekuteěnoet, le postup pŕidúvání oček zajištuje dobré vuební spojení mezi uaínanou a přiddvanou částí patovćho, resp. špičkového klinku ponołkovőho, resp. punčocłwvőho úpletu, přičemž ponup Ja možná uplatnit při platení jak na dvouvćlcových, tak Jednovtlcových pletacích etrojích..ĺpůäon .yracy paLy, resp. ěplce, ponožkováho spod. úplew na okrouhláu platacím stro g - . rletac. n systénech, pŕičelł první část pety ee plete za uáíniní oček a druhá az ~,.. za rzdàváni oćek, vyznečuaící se tí. že ve fixi uaínlní oček se uaímá poga. J. na, - pin-ťah (Ezděhü Mdku (a, h, c, d), a ve túai přidávání se při platenív wa-am juna po jednom očku a přidávají tři očka a při platení dalších řádků.a. je. - naždém druhém ŕádku a každém řádku sa pŕidávají tři očka.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/56

Značky: výroby, způsob, paty, špice, resp

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-244451-zpusob-vyroby-paty-resp-spice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby paty, resp. špice</a>

Podobne patenty