Panel na báze dreva

Číslo patentu: 243772

Dátum: 15.01.1988

Autori: Batík Jan, Charvát Jan, Valdman Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

nšâä°»ŕ §šřž~š POPIS VYNMEN mm 13 , ., (11) 181 I( AUTORSKEMU OSVEDCENIU75 Autor Vynálezu RYBÁR PETER ing SIEGEL IÄN ing. CSC., BRATISLAVA KASAL BOHUMIL ing., VOINÚV MĚSTEC54 Panel na báze drevaÚčelom vynälezu je prenášanie zaťaženia pomocou systému priebežných rebier tuho spojených s plášťami do okrajovýcvh zón panelu, ktorý ďalej obsahuje priečne vložky uložené medzi priebežné rebrá vo vnútornej zóne. Priebežná rebrá sú vložené do dvoch roznášacích nosníkov umiestnených na čelách panelu. vytvorením panelu podľa vyná~ lezu je odstránená nutnosť vytvárania pod« porného systému pre spojité podoprenie.vynález sa tyka panelov na báze dreva a drevných materiálov s možnosťou rôzneho spôsobu podoprenia, od bodového v rohoch až po súvislú spojitú podporu s možnosťou ich kombinácií.Súčasne používané nosné panely na báze dreva vyžadujú spojitú podporu aspoň na dvoch protilahlých stranách, čo pri zabudovani do stavieb vyžaduje vytvorenie podpornej konštrukcie tvoriacej tieto podoprenia. Nevýhodou známych doskových konštrukcii na báze dreva je značne zúžená použiteľnosť, pretože je vždy nutné zvláštne konštrukčné riešenie spojitých podpôr, ktoré je dané značným razdielom tuhosti dosky vo dvoch hlavných smeroch. Známe plošné konštrukcie a panely na báze dreva, napríklad u systému OKAL licencia NSR, sú tvorené iba priebežnými rebrami obojstranne opláštovanými, tzn. nie je zabezpečená dostatečná tuhost V smere kolmo na osi rebier a panely vyžadujú spojite podoprenie po kratších stranách, kolmo na pozdlžnu os rebier. Systém DOMINO, Fínsko využíva pre zabezpečenie tuhosti, a teda vylúčenie spojitého podoprenia, oceľového rámu. Nevýhodou riešenia je teda potreba ocelových stužujúcich prvkov. Doposiaľ používané panelové konštrukcie na báze dreva nevyužívajú plne schopnosti plášťov odolávat ťahovým, či tlakovým napätiam, nakolko plášte nie sú pozdĺžne nastavované, tzn., že tupé pozdĺžne spoje vytvárajú vruby s koncentráciou napätia, ktoré nie sú schopné prenášať vyššieuvedené namáhania.Nedostaky známého stavu sú do značnej miery odstránené panelom na báze dreva podľa vynálezu, ktoreho podstatou je to, že pozostáva z dvoch roznášacích nosnikov,umiestnených na čelách panelu, do ktorých sú vložené priebežné rebrá v smere kolmom na roznášacie nosniky, rovnobežne s ktorým sú umiestnené priečne vložky, uložené medzi priebežné rebrá kolmo na ich osi, ktorých dĺžka sa rovná vzdialenosti vymedzenej dvomi susednými rovnobežnými plochami priebežných rebier, pričom plášte vytvorené ako jednoliata plocha v miestach najväčšieho namáhania v. reze rovnobežnom s pozdlžnou osou panelu sú tuho pripojené k priebežným rebrám, roznášacím nosnikom a k priečnym vlož-kam.Tuhým spojením plášťov s rebrami a priečnymi vložkami a prepojením priebežných rebier s roznášacími nosnikmi sa docieli značného zníženia rozdielu tuhosti vo dvoch hlavných smeroch panelu, ktorý má vlastnosti dosky, schopne prenášať zaťaženie v oboch smeroch. Popísané zníženie rozdielu tuhosti a vytvorenie pevného obvodu pomocou krajných priebežných rebier a priebež 4ného roznášacieho nosníka odstraňuje nutnost použitia spojitej podporypv smere nižšej tuhosti panelu. Panel vyhotovený podľa vynálezu umožňuje rôzne kombinácie podoprenia, od bodového v rohoch až po spojité po celom obvode. Týmto je odstránená nutnost vytvárania podporného systemu pre spojité podoprenie. Ďalšou výhodou je zvýšenie univerzálnosti použitia panelu z hladiska možných spôsobov podoprenia.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad vyhotovenia panelu podľa vynálezu, kde na obr. 1 je pôdorys panelu s usporiadanim priebežných rebier, na obr. 2 je znázornený pozdlžny rez panelom A-A, na obr. 3 priečny rez B-B a na obr. 4 je nakreslený detail roznášacieho nosníka.Panel podla vynálezu sa skladá z priebežných rebier 1, ktoré sú v našom pripade obr. 1 orientované v pozdĺžnom smere. Alternatívne môžu byt usporiadané aj v smere menšieho rozmeru, ak ide o obdĺžnikový prierez panelu. Krajné priebežné rebrá 1 tvoria zároveň okraje panelu. Priebežné rebrá 1 ústia do roznášacich nosnlkov 3. Roznášací nosník 3 je s výhodou tvorený z dreva a z materiálov na báze dreva. V takomto prípade sa môže roznášaci nosník 3 opatrit priložkami 5, alebo aj doplniť na plný prierez vložkami 6, z dôvodov zachytenie ťahových, pripadne šmykových sil obr. 4. Alternatívne môže byt roznášaci nosník 3 vyhotovený z oceľového profilu tvaru l, U a pod. Plášte 4, rovnako z materiálov na báze dreva, sú tuhým spôsobom, napriklad lepenim, pripojené na priebežné rebrá 1, roznášacie nosníky 3 a priečne vložky 2. Plášte 4 sú v miestach najväčšieho ohybového, respektive tahového, či tlakového namáhanla pozdlžne spojené úkosovým, či zazubeným lepeným spojom, takže tvoria jednoliatu plochu, ktorá je schopná preniest vyššie uvedené napätia. Panel podľa vynálezu je možné vyrábať aj ako kompletlzovaný dielec, napríklad včítane tepelnej izolácie alebo úpravy povrchovej vrstvy panelu Ďalej je možné tepelnú izoláciu s výhodou vkladať do vnútra panelu. Do panelu podľa vynálezu sa dajú vytvárať prleniky. Panel možno použiť aj v šikmej ploche, prípadne ako stenový element.Panel na báze dreva a drevných materiálov, je možné využiť ako strešný alebo podlahový dielec, rovnako ako stenový element v rôznych typoch stavebných konštrukcii a všade tam, kde sa používajú doskové, pripadne stenové konštrukcle. vhodným usporiadanim rebier, napríklad I profil, je možné dosiahnut značných rozmerov panelov,tzn., že obmedzenie vplyvom rozmerov komerčne vyrábaného reziva nie je limitujúce.Panel na báze dreva a drevných materiálov, opatrený obvodovým rámom, vyznačw júci sa tým, že pozostáva z dvoch roznášacích nosníkov (31 umiestnených na čelách panelu, do ktorých sú vložené priebežné rebrá (l) V smere kolmom na roznäšacie nosníky 3, rovnobežne s ktorými sú umiestnené priečne vložky 2, uložené medzi priebežné rebrá 1 kolmo na ich osi, ktorýchdĺžka sa rovná vzdialenosti vymedzenej dvomi susednými rovnobežnými plochami priebežných rebier 1, pričom plášte (4), vytvorené ako jednoliata plocha v miestach najväčšieho namáhania v reze rovnobežnom s pozdĺžnou osou panelu, sú tuho pripojené k priebežným rebrám 1, roznášacím nosníkom 3 a k priečnym vložkám 2, 2 listy výkresov

MPK / Značky

MPK: E04C 2/10

Značky: panel, dřeva, báze

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243772-panel-na-baze-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Panel na báze dreva</a>

Podobne patenty