lntegrovaná stříkací kabina

Číslo patentu: 243624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Oros Ladislav, Jelínek Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Integrovaná střikaci kabina pro automatické nanášení práškových náterových hmot slučuje všechny funkce dosavadnich souvisejících technologických zařízení.Je tvořena nálevkovitým dnem pracovního prostoru ve tvaru obráceného komolého kuželu,ve zúžené částí opatřeněhc prosévacim zařízením a odnímatelně zavěšeným podavačem práškü, přičemž vstupní a výstupní tunel pro zboží má stěny vytvořeny 2 vertikálních filtračních modulů, mezi kterými jsou pružné uložena šikmá dna se sklonem do pracovního prostoru.Vynález se týká integrované stříkací kabiny pro automatické nanášení práškových nátěrových hmot.Kabina se používá pro zachycování přestřiků prášků při elektrostatickém nanášení práškových nátěrových hmot, především práškových smaltů v oboru povrchových úprav s využitím manipulátorů nebo robotu.Výraz integrovaná znamená úplné sloučení všech funkcí dosavadních souvisejících technologických zařízení. V tomto případě se jedná o sloučení funkcí nanášecí kabiny s odlučovačem (filtračním zařízením), prosévacím zařízením a podavačem prášku do stříkacích pistolíIntegrace funkčních prvků se uplatňuje především pro zajištění možnosti rychlé změny odstínu, přináší s sebou i nižší nároky na zastavěný prostor, nižší energetické požadavky a v případě použití práškových smaltů, pro jeho speciální vlastnosti, je minimální dráha oběhu přestřiků k novému využití, rozhodující k dosažení stálé kvality povrchové úpravy.Dosud známé konstrukce těchto zařízení se vyznačují tím, že dno pracovního prostoru se svažuje mimo vlastní nanašecí prostor do podavače prášku umístěného u kabiny a vybaveného prosévacím zařízením, přičemž filtrační prvky jsou obvykle zavěšeny ve stropu kabiny nebo horizontálně umístěny V prostoru kabiny v jejich stěnách a propojeny potrubím k odsávacímu ventilátoru. VPro technologii oboustranného způsobu postřiku zboží je sklon dna orientován ve směru dopravníku pro stříkání z jedné strany zboží, kolmo ke směru dopravníku.Nedostatkem těchto zařízení je obtížná doprava přestřiků prášků mimo pracovní prostor do podavače prášku a vnější vzduchotechnické propojení odsávacích prvků zvětšuje nárok na zastavovací prostor a činí konstrukcí složitější, přičemž pro různé způsoby nanášení je třeba konstruovat speciální tyšy kahin.Tyto nevýhody odstraňuje integrovaná kabina podle vynálezu, jehož podstatou je, že nálevkovité dno pracovního prostoru je Vytvořeno ve tvaru obráceného komoleho kuželu, ve zúžené části opatřeného prosévacím zařízením a odnímatelně zavěšeným podavačem prášku, přičemž vstupní a.výstupní tunel pro zboží má stěny vytvořeny z vertikálních filtračních modulů, mezi kterými jsou pružně uložena šikmá dna se sklonem do pracovního prostoru. Nosnou část kabiny tvoří vzduchové potrubí.horizontá 1 ně orientované ve tvaru U, opatřené otvory pro připojení odsávacích modulů, otvorem pro připojení odsávacího ventilátoru a stojinami, vymezujícími prostor pro zavěšení podavače prášku. Pracovní prostor je vymezen čtyřmi zavěšenými panely, z nichž dva mají šířkový modul rovný jedné polovině šíře pracovního prostoru a další dva panely mají šířkový modul rovný jedné čtvrti šíře pracovního prostoru.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že přestřiky prášku najkratší cestoupůsobením àravitace, padají přes síto přímo do podavače prášku. vytvoření vstupních tunelůz filtračních modulů zjednodušuje vlastní konstrukcí, údržbu a opravy, přičemž toto umístění zajišťuje maximální proudění vzduchu dovnitř ve vstupních otvorech pro zboží, a tím zamezuje proniknutí prášku mimo kabinu a současně omezuje proudění v pracovním prostoru, což umožňuje maximální uplatnění elektrostatického efektu při nanášení prášků. vytvoření vzduchového potrubí jako nosné části kabiny zajiščuje konstrukčně jednoduché a z hlediska prostoru minimalizované propojení odsávacích modulů, přičemž tímto potrubím je možno provést rozvedení tlakového vzduchu a elektrického rozvodu k ovládání zařízení pro čištění filtru.vytvoření stěn pracovního prostoru ze zavěšených panelů šířkových modulů umožňuje jejich přemístěním vytvořit kabinu pro oboustranný postřik plošných výrobků manipulátory nebo jednostranný postřik prostorových výrobků robotem při zachování stejné plochy pracovního otvoru.zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na schematických výkresech,kde obr. 1 značí vertikální řez kabiny v podélné ose dopravníku, obr. 2 půdorys nosné části,obr. 3 horizontální řez kabinou pro jednostranný postřik, obr. 4 horizontální řez kabinou pro dvoustranný postřik.stříkací kabina podle vynálezu sestává z nálevkovitého dna 1 pracovního prostoru g,v jehož zúžené části je umístěno prosévací zařízení Q a zavěšen podavač A prášku. Vstupní a výstupní tunel § pro průchod zboží má stěny vytvořeny z filtračních modulů Q, mezi kterými je vloženo odpružené šikmé dno 1, svažující se do pracovního prostoru g.Nálevkovité dno 1 s příslušenstvím a filtrační moduly Q se šikmými dny 1 jsou uloženy na nosné části (obr. 2), sestávající ze vzduchového potrubí Q opatřeného otvory lg pro připojení filtračních modulů § a otvorom ll pro připojení ventilátoru. Nosná část je opatřena stojinami 3 vytvářejícími prostor lg pro uložení podavače 3 prášku. Pracovní prostor je opatřen zavěšenými panely lg. lg, přičemž soustředění panelů stejného modulu vedle sebe vy~ tváří např. obr. 3 provedení s jedním pracovním otvorem 11 pro jednostranné stříkání a vystřídáním panelů se vytvoří na obou stranách přesunutě proti sobě pracovní otvory lg pro stříkání z obou stran viz obr. 4.Funkce kabiny podle vynálezu spočívá v tom, že neznázorněné přestřiky prášku při povrchové úpravě zboží padají především do nálevkovitého dna 1 a přes prosévací zařízení§ přímo do podavače 1 prášku k novému použití) menší část prášku díky charakteru proudění vzduchu je ząchycována na filtračních patronách filtračních modulů Q, odkud je sklepávána neznázorněným oklepávacím zařízením na šikmé dno 1 se svahem do nálevkovitého dna pracovního prostoru. Nový prášek je možno doplñovat bud přímo sypáním na síto prosévacího zařízení Q, nebo automatizované pomocí dopravních hadic ze zásobníku nového prášku.Při přechodu na jiný odstín prášku se provede za chodu ventilátoru a prosévacího zařízení odstranění usazeneho prachu z vnítřního prostoru kabiny do nálevkovitého dna přes prosévací zařízení do podavače 5 prášku. Podaveč 3 prášku se vyjme z prostoru lg a např. sa nahradí novým podavačem vyčleněným pro jiný odstín prášku.Konstrukce zařízení podle vynálezu umožňuje, pokud to bude technologicky výhodne, připojit k nálevkovitému dnu, na místo podavače, dopravní žlab nebo jiná podávací zařízení k dopravě prášku mimo vlastní zařízení.pl. Integrovaná stříkací kabina pro automatické nanášení práškových nátěrových hmot, vyznačená tím, že nálevkovité dno (1) pracovního prostoru (Ž) je Vytvořeno ve tvaru obráceného komolého kuželu, ve zúžené části opatřeného prosévacím zařízením (3) a odnímatelně zavěšeným podavačem (4) prášku, přičemž vstupní a výstupní tunel (5) pro zboží má stěny vytvořeny z vertikálních filtračních modulů (6), mezi kterými jsou pružně uložena šikmá dna (7) se sklonom do pracovního prostoru (2).2. Integrovaná stříkací kabina podle bodu 1, vyznačená tím, že nosnou část (8) kabiny tvoří vzduchové potrubí (9) horizontálne orientované ve tvaru U, opatřené otvory (10) pro připojení filtračníoh modulů (6), otvorem (11) pro připojení odsávacího ventilátoru a stojinnmi (12), vymezujícími prostor (13) pro zavěšení podavače (4) prášku.3. Integrovaná skříkací kabina podle bodu 1 a 2, vyznačená tím, že pracovní prostor (2)je vymezen čtyřmi zavěšenými panely (14, 15), z nichž dva panely (14) mají šířkový modul rovný jedné polovině a další dva panely (15) jedné čtvrtině šíře pracovního prostoru (1).

MPK / Značky

MPK: B05B 15/12

Značky: lntegrovaná, stříkací, kabina

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243624-lntegrovana-strikaci-kabina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">lntegrovaná stříkací kabina</a>

Podobne patenty