Zařízení pro přestavitelné uložení trysky

Číslo patentu: 243606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Klimeš Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro přestavitelľné uložení tryskyŘešení se týká zařízení pro přestavitel né uložení trysky ve dvou rovinách na tkacich strojích. Jeho podstata spočívá zejména v tom, že v jedné rovině je tryska otočně uložena v koncové části držáku a je zajištěna proti samovolnému natáčení a v druhé rovině je rovněž otočná pomocí koncové části držáku, mezi níž a držákem je vybrání, do kterého je vložen rozpínaci člen. opírajici se o stěny vybrání, přičemž do koncové části držáku je zaústěno potrubí pro přivod prohozniho média, předehnuté 0 jicí se poloměru naklápěcí koncové částiVynález se týká zařízení pro prestavitelné uložení trysky ve dvou rovínách na tryskových tkacích strojích.Jedním 2 důležitých předpokladů pro tkaní kvalitního zboží na tryskových tkacích strojích je umístění paprsku prohozního média V prostoru vytvářeného prošlupem. Toto umístění paprsku prohozního média v prošlupu závisí na základním nastavení, to je nastřelení prohozní trysky vzhledem k prostoru omezeném prošlupem, které se zpravidla odehrává ve dvou rovináoh.známá zařízení pro přestavitelné uložení trysky na tryskových tkacích strojíoh jsou hmotné a umožňují bud plynulé nastavení trysky pouze v jedné, nebo plynulé nastavení trysky ve dvou rovinách s tím, že není nezávislé, a je proto nutné při korekci nastavení trysky v jedné rovině automaticky korigovat í nastavení ve druhé rovině, což je způsob komplikovaný a zdlouhavý, realizovaný uchycením trysky v robustním držáku výkyvně pomocí trojice sroubů.Úkolem vynálezu je vytvořit jednoduché zařízení pro uložení trysky a její plynulé a nezávislé nastavení ve dvou rovinách zejména na tryskových tkacích strojích s minimálním nárokem na celkovou hmotnost zařízení i celkový zaujmutý prostor.Toho se dosáhne zařízením pro prestavitelné uložení trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v jedné rovině je tryska otočné uložena v koncové časti držáku a je zajištěna proti samovolněmu natáčení a v druhé rovině je rovněž otočné pomocí koncové části držáku, mezi níž A držákem je vybrání, do kterého je vložen rozpínací člen, opírající se o stěny vybraní, přičemž do koncové části držéku je zaústěno potrubí pro prívod prohozního média, předehnuté o poloměr R rovnající se poloměru naklapění koncové části držáku.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že tryska je nastavena plynule, a to v obou rovinách nezávisle na sobě. Nastavení trysky je v obou rovinách stabilní a celé zařízení si neklade větší nároky ani na hmotnost, ani na celkový zaujmutý prostor.Další výhody a význaky vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení, znázorněného na výkresu, kde značí obr. 1 schematický pohled na prošlup tkacího stroje s naznaěenými rovinami nastavování trysky, obr. 2 schematický nákres zařízení pro přestavitelné uložení trysky. obr. 3 řez zařízením pro prestavitelné uložení trysky, obr. 4 schematický nákres zarízení s použitím odtlačovacího šroubu.Tryska lg je válcovou částí lg otočně uložena v koncové části g držáku l a utěsněna těsněním 3. Do tangenciálních zářezů lg ve válcové části gg trysky lg zasahují dva seřizovací šrouby 5. Do koncové části g držáku l ústí i přívodní potrubí § prohozního média o poloměru R, utěsněné těsněním § v koncové části 3. Mezi koncovou částí g držáku l a držákem l je vybrání g, v jehož bocích je podle obr. 2 a 3 v drážkách rozpínací člen tvorený dvěma klíny 1 k sobě stahovanými šroubem g. Toto provedení zařízení s klíny 1 je vhodné pro otočnou dvojtrysku.Na obr. 4 je zařízení podle vynálezu s tím rozdílem, že ve vybraní 2 je místo klínů 1 napříč umístěn rozpínací člen v podobě alespoň jednoho tlačného šroubu ll. Toto provedení je vhodné pro uložení trysky na jednoduchém stavu s jednou tryskou.Tryska lg se plynule nastaví do požadované polohy nejdříve v jedné rovině A natáčenim kolem osy válcové části lg povolením jednoho a dotažením druhého šroubu 5, které zároveň zajištují trysku lg v otvoru koncové části g držáku tím, že zasahují do tangenciálních záŕezů là ve válcové části lg trysky lg. Ve druhé rovině g se tryska gg nastaví dotažením nebo povolením stahovacího šroubu 3, rozpínacího členu, který přibližuje nebo oddaluje klíny 1,jež způsobují rozevření vybraní g, a tím i naklopení koncové části 3 držáku s tryskou lg. Při povolování stahovacího šroubu § se klíny 1 pohybují směrem k sobě a vlastní pružnost držáku l zpúsobí, že koncová část 3 držáku s tryskou lg se pohybuje v opačném směru (obr. 2 a 3).Nastavení polohy trysky lg u provedení podle obr. 4 se liší pouze pro druhou rovinu, ve které dochází k seřízeni požadované polohy utažením nebo povolením tlačného šroubu ll. jehož konec při dotažení rozevírá vybrání 2, a tim opět naklápí koncovou část 3 držáku i s tryskou lg. Při povolení tlačného šroubu ll vlastní pružnost držáku l způsobi, že koncová část 3 držáku s tryskou gg se pohybují v opačném směru.1. Zařízení pro přestavitelné uložení trysky na tryskových tkacích strojích, vyznačujíci se tim, že v jedné rovině je tryska (10) otočné uložená V koncové části (2) držáku (1) a je zajištěna proti samovolnému natáčení a v druhé rovině je rovněž otočná pomocí koncové části(2) držáku (1), mezi níž a držákem (1) je vybráni (9), do kterého je vložen rozpínací člen,opítající se o stěny vybrání (9), přičemž do koncové části (2) držáku je zaústěno potrubí (5) pro přívod prohozniho médiapředehnuté o poloměr (R) rovnající se poloměru naklápěni koncové části (2) držáku (1).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím. že rozpinací člen je tvořen dvěma kliny(7) vloženými do vybrání (9), jehož stěny jsou klínovitě sešikmeny, přičemž klíny (7) jsou navzájem k sobě stahovány šroubem (8).3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že ve směru napřič vybráni (9) je v jedné stěně vybráni uložen alespoň jeden tlačný šroub (11), opírajici se koncem dřiku o druhou atěnu vybráni.4. Zařízení podle bodu 1, vyznačujici se tim, že tryska (10) je válcovou části (12) vložena do otvoru v koncové části (2) držáku, přičemž do otvoru vyúsřuje alespoň jeden šroub(4) opřený o tangenciální zářez (13) na válcové části (12) trysky.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/28

Značky: trysky, zařízení, uložení, přestavitelné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243606-zarizeni-pro-prestavitelne-ulozeni-trysky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přestavitelné uložení trysky</a>

Podobne patenty