Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Číslo patentu: 243605

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vašíeek Vladimír, Kuda Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Aulorvynálezu KOVÄŘ OTAKAR mg., ŽĎÁR nad Sázavou, VÄCHA JAROSLAV mg., BRNO(54) Tlakové komora hydraulického vakového IísuŘešení se týká tlakové komory hydraulického vakového lisu, která je podrobena vysokým pracovním tlakům 0 velikosti 50 až 80 MPa.Podstatou řešení je, že tlaková komora je složena z většĺho počtu železobetonových kruhových dilů 2 předpjatého betcnu a že je podélně skotvena kotevnimi šrouby a maticem 1.Pracovní prostor tlakové komory je shora J . ohraničen horní deskou, zdala spodní deskou, // ze stran bočnicemi. Kotevní šrouby jsou ulo- .////ženy v silnostěnných trubkách. . Tlakové komora podle vynálezu má celis- , ,tvý nedělený průřez bez potřeby jakékoliv f § .výplně, jednotlivé kruhové díly jsou ovinutyzefektivnění výroby, úspory hmotnosti, úspory ocelového materiálu a energetické úspory odlitého kovu.Vynález řeší tlakovou komoru hydraulického vakového lisu, která je podrobena vysokým pracovním tlakům o velikosti 50 až 80 MPa. Dosud známá řešení používají tlakové komory bud ze silnostěnného kovaného válce, nebo z ocelolitinových odlitků, jejichž výplň je vytvořena bud z prostého betonu, nebo z pevných ocelových částí. Tato výplň přenáší pracovní tlaky z pracovního prostoru do silnostěnněho válce nebo do odlitku komory. Toto uspořádání je nevýhodné jednak z výrobních důvodů, protože se musí vykovat objemný válec z jednoho kusu, i anebo odlít masívní komoru o veliké hmotnosti a dále proto, že prostý výplñový beton není schopen přenášet tak vysoká dynamická namáhání a pevná ocelová výplň ještě více zvyšujeUvedené nedostatky známých provedení tlakových komor jsou odstraněny tlakovou komorou hydraulického vakového lisu z předpjatého betonu podle vynálezu, jehož podstatou je, že tlakové komora je složena z většího počtu železobetonových kruhových dílů z předpjatého betonu.Podstatou vynálezu dále je, že tlakové komora je podélně skotvena několika kotevními šrouby a maticemi.Další podstatou vynálezu je, že pracovní prostor je shora ohraničen horní deskou, zdola spodní deskou, ze stran bočnicemi a že kotevní šrouby jsou uloženy v silnostěnných trubkách.Příklad provedení tlakové komory z pŕedpjatého betonu podle vynálezu je zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je osový řez komorou a na obr. 2 je přičný řez komorou. Tlakové komora se skládá ze šesti železobetonových kruhových dílů l, které mají uvnitř přibližně obdélníkový tvar. Kruhové díly l jsou připraveny z prostého betonu o vysoké pevnosti a jsou opatřeny běžnou betonářskou výztuží, která není na obr. 1 a 2 vyznačena. Na obvodu jsou kruhové díly l opatřeny tvarovým žlabem. ve kterém je v několika vrstvách navinut předepnutý drát Ž.Z důvodu zajištění kompaktního konstrukčního celku jsou jednotlivé díly l komory navzájem sešroubovány a skotveny pomocí čtyř kotevních šroubů g a osmi matíc Ä. Matice Q jsou uloženy ve vybráních krajních dílů l komor.Uložením kotevnĺch šroubů 3 v silnostěnnýoh trubkách A je zajištěno jejich dobré vedení po cele délce tlakové komory. Pracovní prostor 1 je shora ohraničen horní deskou É, ve které jsou uloženy přívodní hydraulické elementy na obr. 1 a 2 nevyznačené.Pracovní prostor 1 je zdola ohraničen spodní deskou 3, která je obložena kluznými plochami 9. Z obou stran je pracovní prostor 1 ohranlčen bočnicemi gg. Horní deska É, spodnídeska E a bočnice lg jsou dlouhé díly, které jsou vložený po celé délce tlakové komory.Do pracovního prostoru 1 zajíždí stůl ll, který má tvar vany a v něm probíha vlastní tvářecí proces. Pracovní tlak v pracovním prostoru 1 působí přes stůl ll, horní desku É a spodní desku g a dále přes stůl ll a bočnice lg na jednotlivé železobetonové díly l tlakové komory. Tlaková komora tvoří samonosnou konstrukcí, která je zpravidla vhodně uložena a podepřena na krajních dílech l.Konstrukcĺ tlakové komory podle vynálezu se dosáhne celistvého neděleného průřezu bezpotřeby jakékoliv výplně, dojde ke značné úspoře hmotnosti tlakové komory a k zefektivnění výroby, protože ocel je v podstatě nahrazována betonem.1. Tlaková komora hydraulického vakového lisu, vyznačená tím, že je složena z železobetonových kruhových dílů (1) 2 předpjatého betonu obepínajícíoh pracovní prostor (7).2. Tlakové komora podle bodu 1, vyznačená tím, že železobetonové kruhové díly (1) jsou podélně skotveny kotevními šrouby (2) a maticemi (3).3. Tlaková komora podle Bodu 1, vyznačená tím, že pracovní prostor (7) je shora ohrani čen horní deskou (6), zdola spodní deskou (8), ze stran bočnicemi (10) a že kotevní šrouby

MPK / Značky

MPK: B30B 5/02

Značky: tlaková, hydraulického, vakového, komora

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243605-tlakova-komora-hydraulickeho-vakoveho-lisu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlaková komora hydraulického vakového lisu</a>

Podobne patenty