Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu

Číslo patentu: 243604

Dátum: 15.05.1987

Autori: Henzl Jindoich, Houžvic Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

§°ą°ç§§( PO PIS vv NÁLEZU m K AUTDRSKÉMU USVĚDČENÍ(54) Zařízení k odstraňovaní zbytkových mechanických částic z proudu plynuZàřízení k odstrañování zbytkových mechanických částic z proudu plynu odcházejícího z desublímačního zařízení, zejména . částic zasucha.lepivých a vodou těžko smáčitelných, jehož hlavní části tvoří proudový směšovač, cyklon a usazovací jímka. Do sací komory prcudového směšovače je napojen spojovací kanál pro zbytkový plyn z desublimačního zařízení a do tlakové komory proudového směšovače je zaústěn přívod cirkulační kapaliny. Za-výstup z proudového směšovače je dále postupně zařazen difuzor a cyklon pro oddělení plynné fáze od fáze kapalné. Cyklon je opatřen komínovým nástavcem pro odvod plynu do atmosféry a je dále napojen svcdem na usazovaci jímku. Do přívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímku a tlakovou komoru proudového směšovače zařazeno cirku lační čerpadlo.vynález se týká zařízení k odstraňovaní zbytkových mechanických částic 2 proudu plynu odcházejícího z desublimačního zařízení, zejména částic zasucha lepivých a vodou těžko smáčitelných, jehož hlavní části tvoří proudový směšovač, cyklon a usazovací jímka.Pro odstraňovaní mechanických častíc z proudu plynu se používá různých odlučovacích zařízení. Jedná se například o elektrostatické odlučovače, cyklony nebo filtry, pracující zasucha, nebo pračky a skrubry různých konstrukcí, pracující zamokra.Volba zařízení záleží především na povaze a koncentraci odlučovaných častíc. Volba vhodného zařízení je zvláště obtížné, jedná-li se o odluěování častíc, které jsou lepkavé i v suchém stavu a ve vodě nejen nerozpustné, ale i velmi těžko smáčitelné.Typickým příkladem jsou zbytkové krystalky produktu v proudu reakčních plynů při výrobě antrachinond fluidní katalytickou cxidací antracenu. Zařízení pracující zasucha nejsou použítelná vůbec, protože koncentrace a zvláště povaha částic způsobí zakrátko neprůhlednost systému. K řešení tohoto problému se proto používa zařízení, které pracuje zamokra. Sestává především z mohutného pěnováho skrubru, který je napojen na výstup zbytkových plynu z desublimační komory.Pěnový skrubr je dále opatřen přívodem cirkulační vody z usazovací nádrže, přičemž k dopravě této vody je instalováno čerpadlo. Na spodní část pěnového skrubru navazuje jímka odpadních vod s přepadem církulační vody do usazovací nádrže, horní část skrubru je napojena na sprchovou pračku, která je opatřena přívodem čerstvé vypírací vody.Další součástí zařízení je cyklon, z jehož spodní části vychází potrubí pro odvod kapalné fáze do jímky odpadních vod a z horní části potrubí odpadního plynu, ktere je napojeno na sání ventilátoru. Výtlak tohoto ventilátoru ústí do komínu.Popisované zařízení je poměrně složité a nákladné, především ale značné poruchově. Jak v poměrně rozsáhlém plynovém potrubí o průměru 400 mm, tak v jednotlivých aparátech dochází poměrně rychle ke vzniku úsad a nalepů, což vyžaduje vysoké nároky na údržbu a čištění. Nejzranitelnější částí systému je ventilátor, jehož oběžné kolo s 3 000 otáčkami musí být statícky i dynamicky vyváženo.Vlivem úsad dochází velmi rychle k narušení jeho vyváženosti a přestože je čištění ventilátoru zajištováno prakticky denně, dochází k velmi rychlému opotřebování jednotlivých dílü ventilátorů, což si vyžaduje neustále opravy a výměny náhradních dílů. vznikají nejen neúměrné náklady na udržování zařízení, ale každá odstávka způsobí také podstatné zvýšení exhalací, protože v průběhu bdstávky ventilátoru nebo jiné časti čisticího zařízení odcházejí zbytkové plyny bez čištění přímo do atmosféry pojistnými klapkami a exhalace zamoří jak pracoviště samé, tak i široké okolí výrobny.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro odstraňovaní zbytkových mechanických částic z proudu plynu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že do sací komory proudového směšovače je napojen spojovací kanál pro zbytkový plyn z desublimačního zařízení a do tlakové komory proudověho směšovače je zaústěn přívod cirkulační kapaliny. Za výstup z proudového směšovače je dále postupně zařazen difuzor a cyklon pro oddělení plynné fáze od fáze kapalné. cyklon je opatřen komínovým nástavcem pro odvod plynu do atmosféry a je dále napojen svodem do usazovací jímky. Do prívodu cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímkou a tlakovou komorou proudového směšovače zařazeno cirkulační čerpadlo.Praktické provedení zařízení podle vynálezu v aplikaci pro odstraňovaní zbytkových krystalků produktu z proudu reakčních plynů, vznikajících při výrobě antrachinonu fluidní katalytickou oxidací antracenu, znázorňuje připojený výkres. zařízení podle vynálezu sestává z proudového směšovače l, který je přes spojovací kanál 3 napojen na desublimační zařízení g, 3 243604dále z přívodu 1 cirkulační kapaliny. z difuzoru Q a cyklonu 5 s komínovým nástavcem 1. Cyklon § je svodem § napojen na usazovací jímku g. Do přívodu A cirkulační kapaliny je mezi usazovací jímku 2 a proudový směšovač A zařazeno cirkulační čerpadlo lg.Hlavním článkem zařízení podle vynálezu, použitého při výrobě antrachinonu, je proudový směšovač l. Do jeho tlakové komory je zaveden přívod 5 cirkulační vody, na sací komoru je napojen spojovací kanál g pro přívod zbytkového plynu z desublimačního zařízení 3.za proudový směšovač l je zařazen difuzor 5, na který navazuje dvoučlánkový cyklon É pro oddělení kapalné fáze od fáze plynné. Z horní části cyklonu § vystupuje komínový nástavec 1 pro odvod vyčištěného plynu do atmosféry a ze spodní částí cyklonu É vychází svod g odpadní cirkulační vody, který je zaústěn do usazovací jímky 2.Odpadní jímka 2 je uzpůsobená pro periodicky odběr odpadních kelů a vychází z ní také přívod 3 cirkulační kapaliny, který je opatřen cirkulačním čerpadlem lg a vede do tlakovékomory proudového směšovače l.Funkce popsaného zařízení je následující. Tlakové voda je odebírana cirkulačním čerpadlem lg z usazovací jímky g a přívodem A cirkulační kapaliny je dodávána do tlakové komory proudového směšovače l. Do sací komory proudovéhoysměšovače l je spojovacím kanálem 3 dodáván zbytkový plyn z desublimačního zařízení 3. V proudovém směšovači l dojde k dokonalému smísení obou proudů, přičemž hydraulický odpor čisticího zařízení na trase z desublimačního zařízení Q přes proudový směšovač l až do komínového nástavce 1 je eliminován sacím efektem cirkulační kapaliny.Pro zabránění vzniku nežádoucího podtlaku v desublimačním zařízení 3 slouží difzor §,ve kterém se rychlost proudu vlivem rozšiřujícího se průřezu potřebným způsobem snižuje a naopak tlak se zvyšuje až na tlakovou úroveň, která je v cyklonu Q. V dvoučlánkovém cyklonu § dojde k oddělení vyčištěnéhc plynu od cirkulační vody, která obsahuje vyprané nečistoty.Vyčištěný plyn odchází přes komínový nástavec 1 do atmosféry, odloučená odpadní cirkulační voda svodem 5 do usazovací jímky 2. V jímce se v horní části tvoří hustá pěna, obsahující zachycené nečistoty a která je periodicky odebírána. Ve spodní části usazovací jímky 2 se odsazuje cirkulační voda, částečně znečištěná zbytkovým podílem koloidně rozptýlených částic vypraných z plynu. Tato cirkulační voda je nasávána cirkulačním čerpadlem lg a přívodem A cirkulační kapaliny je znovu dávkována do proudového směšovače l.Zařízení podle vynálezu je zcela jednoduché, jeho funkce dokonalá a spolehlivá. Investiční náklady na jeho pořízení jsou podstatné nižší než je tomu u dosud provozovaných čisticích zařízení, přitom životnost zařízení podle vynálezu je značně vyšší. Také náklady na provozování čisticího zařízení podle vynálezu jsou značně nižší ve srovnání s náklady na provozování dosud používaných zařízení.Šetří se elektrická energie, náklady na čištění a opravy. Přínosy vznikají i v oblastiVmimoekonomické, protože se podstatné zmírňuje znečišřování ovzduší na pracovišti i širšímokolí výrobny, odpadá nebo se alespoň významnou měrou omeąuje nehygienická práce spojená s čištěním a opravami dosud používaného zařízení.Zařízení k odstraňovaní zbytkových mechanických částic z proudu plynu odcházejícího z desublimačního zařízení, zejména částic zasucha lepivých a vodou těžko smáčitelných, jehož hlavní části tvoří proudový směšovač, cyklon a usazovací jímka, vyznačené tím, že do sací komory proudového směšovače (1) je napojen spojovací kanál (2) pro zbytkový plyn z desublimačního zařízení (3) a do tlakové komory proudového směšovače (1) je zaústěn přívod (4) cir Vkulnčni kapaliny, přičemž za výstup z proudového směšovače je postupně zařazen difuzor (5) a cyklon (6) pro oddělení plynné fáze od fáze kapalné, který je opatřen kominovým nástavcem(7) pro odvod plynu do atmosféry a je dále napojen na usazovací jimku (9) svodem (B), a do přívodu (4)cirku 1 ační kapaliny mezi usazovací jímku (9) a tlakovou komoru proudového směšovače (1) je zařazeno cirkulačni čerpadlo (10).

MPK / Značky

MPK: C07C 5/18, B01D 47/06

Značky: odstraňování, plynů, částic, proudu, zařízení, mechanických, zbytkových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243604-zarizeni-k-odstranovani-zbytkovych-mechanickych-castic-z-proudu-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k odstraňování zbytkových mechanických částic z proudu plynu</a>

Podobne patenty