Způsob řízení kyselosti suspenze

Číslo patentu: 243159

Dátum: 15.07.1987

Autori: Š?astná Marcela, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

irzrrtttirzz POPIS VYNÁLEZU 243159(40) zveřejněno 31 os es mwpmvwnu (45) Vydáno 15 07 87 A.nIuIurv(7 Autor vynàlezu FIALA PETR ing. JEDLIČKA JIŘI ing., ČESKÁ LÍPA(54) Způsob meni kyuloni suspcnzovynález řeší způsob řízení kyselostisuspenze, při kterém je použito standardních měřicich přístrojů a při němž řízení probihá alespoň ve dvou stupnich louženi. V prvním stupni loužení se provede přeneutralizovánĺ kyselé suspenze na hodnotu vyšší než je hodnota žádaná. Potom zneutralizovaná suspenze přechází do druhého stupně loužení, kam se zároveň přivádí z rozdělovače poměrná část kyselé suspenze. Poměr kyselé a zneutralizované suspenze dávkované do dalších stupňů louženi je závislý na rychlosti reakce ne požadované změně kyselosti oproti prvnímu stupni loužení.vynález řeší způsob řízení kyselosti suspenze, při kterém je použito standardních měřicích přístrojů a při němž řízení probíhá alespoň ve dvou stupních loužení.V současné době se řízení kyselosti suspenze při kyselém loužení rud provádí dávkováním neutralizační suroviny. Jako neutralizační surovina slouží například vápenec, odpadní kaly s obsahem neutralizačních složek, případně technické vápno. Reakční rychlost těchto surovin při neutralizaci na koncentraci kyseliny 20 až 30 q/1 v praxi dosahuje doby minimálně dvě hodiny, zpravídla až čtyři hodiny, při využitelnosti 90 až 95 8.Kvalita používaných neutralizačních surovín, vyjádřena jako potřebné množství neutralizační suroviny na jednotkové množství kyseliny, kolísä v širokých mezích. Požadavky na přesnost dodržaní kyselosti na výstupu z loužicího stupně jsou při následném Zařazení sorpčního stupně vysoké a stávajícími metodami řízení obtížně dosažitelné.Řízení kyselosti suspenze se provádí na základě analyzované kyselosti na výstupu z loužicí kaskády, to jest za dobu dvě až čtyři hodiny. za tento časový interval dochází však zpravidla ke změně kvality jak neutralizační suroviny, tak i vstupní kyselé suspenze. Analýza kyselosti se může při nízkych koncentracích kyseliny, zpravidla pod 8 q/l, provádět měřením pH. Při požadované kyselosti vyšší než 8 g/1, zpravidla až 30 q/l, není možné k měření pH metr použít a sledování se provádí titračními metodami, například s využitím automatických analyzátorů. Vzhledem k velké časové konstantě regulovaného systému není možno stávajícími metodami bez předběžné znalosti neutralizační schopnosti neutralizační suroviny a parametrů neutralizované kyselě suspenze provést řízení dávky neutralizačního činídla tak, aby výstup dosahoval potřebné přesností koncentrace kyseliny.Řízení kyselosti suspenze je dále možno provádět bilanoí vstupů. Tento způsob je přístrojově náročný a tim i nákladný. Další nevýhoda tohoto způsobu spočíva v tom, že není-li zanalyzována noutralizační schopnost použité suroviny, nezajistí tento postup požadovanou přesnost při změnách kvality neutralizační suroviny.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje způsob řízení kyselosti suspenze podle vynálezu, při kterém je použito standardních měřicích přístrojů a při němž řízení probíhá alespoň ve dvou stupních loužení.Podstata vynálezu spočíva v tom, že sev prvním stupni loužení provede přeneutralizování kyselé suspenze na hodnotu vyšší než je hodnota žádaná. Potom zneutralizovaná suspenze přechází do druhého stupně loužení, kam je zároveň přiváděna z rozdělovače poměrně část kyselé suspenze. Poměr kyselé a zneutralizované suspenze dávkované do dalších stupňů loužení je závislý na rychlosti reakce neutralizační suroviny s kyselou suspenzí a požadované změně kyselosti oproti prvnímu stupni loužení.Při využití způsobu řízení kyselosti suspenze podle vynálezu není třeba k měření kyselosti používat složité a drahé přístroje, plně postačí standardní provozní pH metr. způsob lze použít i pro regulaci kyselosti na hodnotu pod rozsahem pH metrů. kdy by bylo nutné použít nákladnější analyzátory kyseliny. Další předností způsobu podle vynálszu je, že do značné míry odstraňuje závislost na kolísání kvality neutralizační suroviny a na změnách kvality neutralizované kyselé suspsnze. Dosahovaná přesnost dodržaní kyselosti je libovolně vysoká a závislá na počtu použitých requlačních stupňů.Při regulaci kyselosti suspenze způsobem podle vynalezu dochází v některých případech ke zvýšení rychlosti neutralizace následkem dávkování přebytku neutralizačního činidlaNa přiložených výkresech je schematicky znázorněn příklad technologických celků, v nichž je prováděn způsob řízení kyselosti suspenze podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen technologický celek, který obsahuje jeden okruh řízení pro dvoustupňové louzení. Na obr. 2 je znázor 3 243159něn technologický celek se dvěma okruhy řízení pro tłístupňové loužení.Řízení kyselosti suspenze ve dvoustupñovém systému loužení, který je zobrazen na obr. 1,.se provádí tak. že se do prvního stupně 1 loužení, kterým je míohaná kolona, přivádí neutra lízační surovina přívodním potrubím 1 přes regulační ventil 2. zároveň se do prvního stupně 1loužení pŕivádí přívodním potrubím § i část kyselé suspenze.z rozdělovače g, do něhož je kyselá suspenze s kyselostí 110 až 150 g kyseliny sírová na litr kapalné fáze přiváděna přívod ním potrubím 1. V prvním stupni 1 loužení se kyselost suspenze měŕí pu metrem § a reguluje se na žádanou hodnotu pH 3 otevíráním regulačního ventilu g. spjatého s prvním pH metrem g pomocí nezskresleného requlátotu.zneutrslizovaná suspenze přechází z prvního stupně 1 loužení spojovacím potrubím 11 do druhého stupně 3 loužení, kam se rovněž přivádí z rozdělovaěe 3 přívodním potrubím É část kyselé suspenze. Rozdělovač 3 zabezpečuje rozdělení proudu kyselé suspenze do płívodního potrubí § a přívodního potrubí Q v žádaném poměru. například 41, jsou-li neutrallzační surovinou odpadní kaly, nebo 81 až 101 v případě, že neutralizsční surovinou je vápno. Po neutralizaci má výstup z druhého stupně 3 loužení kyselost 15 q/1 s odohylkou nejvýše 10 8 pri kolísání obsahu neutralizačních složek v pevné fázi neutralízační suroviny od 10 do 90 S.Při řízení kyselostl suspenze ve třístupňovém systému loužení, který je zobrazen na obr. 2, přeohází zneutralízovaná suspenze z prvního stupně 1 loužení spojovacím potrubím łł do dalšího stupně gg loužení. Do tohoto dalšího stupně lg loužení se vede regulované přes regulační ventil lg přívodním potrubím lg část kyselé suspenze 2 rozdělovače Q. Regulační ventil lg je ovládán pomocí nezskresleného regulátoru na základě údaje pH metru lg. ze stupně lg louiení přechází zneutralizovaná suspenze spojovaoím potrubím ll do druhého stupně g loužení. kam je z rozdělovače g zavedena płívodním potrubím Q kyselá suspenze.V případě použití způsobu podle vynálezu ve třístupňovém loužení má při stejné kyselosti kyselé suspenze a stejnýoh poměrech dávkování neutrallząční suroviny a kyselé suspenze výstup ze třetího stupně loužení kyselostl 15 g/1 s odchylkou maximálně 5 Q při stejném kolísání obsahu neutralizačních složek v pevné Eázi neutralizační suroviny.Způsob řízení kyselostl euspenze podle vynálezu je možno využít k neutralizací v libovolném počtu stupňů loužení a odchylka od požadované kyselosti na výstupu z posledního stupně loułení se zmenšuje se zvyšováním počtu použitých regulovanýoh stupňů loužení.1. Způsob řízení kyselostl suspenze, při kterém je použito standardních měřicích přístrojů a řízení probíhá alespoň ve dvou stupníoh loužení, vyznačený tím, že se v prvním stupni loužení provede pženeutralizování kysele suspenze na hodnotu vyšší než je hodnota žádaná,načež zneutralizovanú suspenze płechází do druhého stupně loužení, kam se zároveň pŕlvádí z rozdělovače část kyselé suspenze, přičemž poměr kyselé s zneutralizované suspenze, dávkované do druhého a dalších stupňů loužení, je závislý na rychlosti reakce neutralizační suroviny s kyselou suspenzí a na požadované změně kyselostl oproti prvnímu stupni loužení.2. způsob podle bodu 1, vyznačený tím. že z rozdělovače se přividí kyselá suspenze do. stupňů loužení zaŕazených mezi prvním stupněm a druhým stupněm loužení regulované podle kyse losti suspenze. 2 výkresy

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: způsob, suspenze, kyselosti, řízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243159-zpusob-rizeni-kyselosti-suspenze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob řízení kyselosti suspenze</a>

Podobne patenty