Zařízení pro vykládání a vkládání lahví

Číslo patentu: 243088

Dátum: 15.11.1987

Autori: Flimmel Jozef, Zoo Vincent

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(21) PV 3321-33 40 Zveřejněno 31 na 85 ÚKAD no vvnmezv 45 Vydáno 15 11 87 A osuevv(751 Autor vynálezu ZACH AN ing., HRADEC KRÄLOVÉ POKORNÝ JAROSLAV ing., KŘÍŽOVÁ54 Zařízení pro vykládání a vkládání lahvíŘešení se týká zařízení pro vykládání a vkládání lahví z a d-o přepravek, zahrnující manípulační rám opatřený uchopovacími hlavicemi lahví, vykonávajĺcĺ nucený periodický vratný pohyb podél zakřívené, na rámu stroje upravené v-odící dráhy se dvěma üvratěmi. Podstata spočívá v tom, že manipulační rám je zavěšen na vertíkálně pohyblívém nosnêm rámu, suvně Ltl-oženém ve vedeních uspoíádaných na rámu stroje, přičemž pohyblivý nosný rám je s manipulačním rámem spojen pomocí dvojice kyvných paralelních ra 1 nen. Navrženým konstrukčním uspořádáním se dosáhne zvýšení tuhosti konstrukce zařízení manipulačnĺho rámu,přičemž do manipulačníłío rámu je možno umístit dvě a více uchopovacích h 1 avVynález se týká zařízení na vkládání a vykládání lahví-clo a z přepravek. V linkáchna plnění lahví se používá vykladačů, tj. za-řízení, která vykládají prázdne lahve z přepravek a vkladačů, tj. zařízení, která naplněne a uzavřenê lahve ukládají do přepravek. Přitom jsou lahve přemísťovány z přepravek na dopravník lahví nebo z dopravníku lahví do přepravek.Známe vkladače i vykladače lahví jsou založeny na stejnem principu. jejich hlavní částí je manipulační rám s uchopovacími hlavicemi, který je veden v zakřivené konečné vodicí dráze, mající střední část ve tvaru kruhového oblouku a vertikálně orientované postranní části, z nichž jedna směřuje k dopravníku lahví a druhá k dopravníku přepravek. Poh-on zařízení zprostředkovává kontinuálně běžící motor, působící na manipulační rám přes převodový mechanismus, který je k-onstruován tak, že manipulační rám vykonává periodicky vratný pohyb mezi dvěma úvratěmi, situovanými V postranních částech vodicí dráhy. Rychlost přemísťování manipulačního rámu se pri» tom plynule zvyšuje z nulové rychlosti v úvrati, kde dochází k uchopení nebo uvolnění lahví, na maximální hodnotu přibližně uprostřed dráhy mezi úvratěmi a potom plynule klesá na nulovou rychlost v druhe üvrati. Podle počtu přepravek, ze kterých jsou lahve současně přemísťovány na dopravník lahví nebo z dopravníku do přepravek, a rovněž podle počtu uchopovacích hlav V manipulačním rámu, jsou vkladače a vykladače uspořádány bud tak, že manipulační rám je veden současně ve dvou vodicích drahách pomocí dvou kinetických čtyřčlenů poháněných z jednoho elektro-motoru, umístěných paralelné a souměrně k rovině kolmé k manipulačnímu rámu, tzv. dvoubočnlcové provedení pro současné zpracování tří a více přepravek, nebo je manipulační rám veden pouze v jedné vodicí dráze pomocí jednoho kinematického čtyřčlenu, tzv. jednobočnicové uspořádání, při kterém jsou současně přemísťovány lahve nejvýše ze tří přepravek.U známých jednobočnioových vkládačů a vykladačů je manipulační rám zavěšen letmo, což má za následok, že jak hmotnost přenášených lahví, tak i vlastního manipulačního rámu a uchopovacích hlav způsobuje silový moment, který je úměrný vyložení manipulavčního rámu a počtu uchopovacích hlav, tj. současně zpracovávaných přepravek. Tento silový moment je zachycován uložením manipulačního rámu a přenášen do základu stroje.jsou známa zařízení, kdy manipulační rám nebo přímo uchopovací hlava je letmo zavěšena na ramenu, otočně letmo uloženém v nosném rámu, který je suvně veden ve vertikálním směru ve vedeních na nosném rámu stroje. Takové uložení manipulačního rámu je při značně robustní konstrukcí vhodné pro maximálně jednu uchopovacíhlavu v manipulačním rámu, nebot umožňuje zachycovat pouze poměrně malý silový moment od zatížení.Pro dvě a více hlav V manipulačním rámu jsou u jednobočnicového vkladače a výkladače známa zařízení, kdy Silový moment je zachycován soustavou dvou suvně uložených rámů, které se pohybují v jedné rovině ve dvou na sebe kolmých směrech, přičemž první rám, ve tvaru obdélníku, je pomocí »otočných, letmo upevněných kladek veden ve vertikálním směru ve dvou vodicích přímk-ových drahách, upevněných na rámu stroje. Druhý rám se pohybuje v h-orizontálním směru pomocí otočných, letmo upevněných kladek, ve dvou horizontálně umístěných vodicích drahách, které jsou současně příčkami prvního obdélníkového rámu. Nevýhodou uspořádání je uložení posuvných rámů pomocí letmo upevněných kladiček na excentrickěm čepu, které musí být na vodicích drahách uložený s maximální vůlí Ve směru kolmém na směr .pohybu rámu. Další nevýhodou je velký počet mazaných míst, tj. ivožisek kladiček, dále značná stavebnioová hloubka zařízení, která zvětšuje Silový moment.Uvedené ned-ostatky do značné míry odstraňuje zařízení pr-o vykládání a vkládáni lahví z a do přepravek, zahrnující manipulační rám, opatřený uchopovacími hlavicemi lahví, vykonávající nucený peri-odický vratný ,pohyb podél zakřivené, na rámu stroje upravené, vodicí dráhy se dvěma úvratěmi, přičemž manipulační rám je zavěšen kyvně na vertikálně pohyblivěm rámu suvně uloženém ve vedeních uspořádaných na rámu stroje podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že pohyblivý nosný rám má tvar obráceného písmene U, na jehož vertikálních příčkáoh jsou uspořádány vodicí kladičky odvalující se ve vedeních uspořádaných na rámu stroje, přičemž na horizontální příčce, upravené nad manipulačním rámem je pomocí čepů kyvně uchycena dvojice paralelních ramen stejné délky, na jejichž druhých koncích je pomocí čepů kyvně zavěšen manipulační rám s uchopovacími hlavicemi lahví a vodicím čepem, přičemž osy ramen leží ve společné vertikální rovině. Podstatou je dále to, že horní závěsy kyvných ramen mají tvar vidlic, které obepínají horizontální příčku nosného rámu, přičemž osy čepů dolních závěsů kyvných ramen a vodicího čepu jsou upravený v jedné vodorovné rovině.Přínosem navrženéh-o řešení jeproti známým řešením snížení počtu otáčivých kladiček, a tím í snížení počtu mazaných míst,převedení suvného pohybu ve vodorovném směru na rotační kyvný pohyb, a tím také zvýšení tuhosti konstrukce zavěšení manipulačního rámu, přičemž do manipulačního rámu je možno umístit dvě a více uchopovacích hlav. Dalším přínosem je zmenšení stavebnicovê hloubky konstrukce, zmenšení vy 243088ložení manipulačního rámu, a tím zmenšení silového momentu od vlastní hmotnosti manipulačního rámu, Lichopovacích hlav a přenášeného svazku lahví.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 V nárysu schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, a na obr. 2 je znázorněn jeho hokorys.Na nosném rámu 1 stroje je připevněna vodicí dráha 2, skládající se ze stredové části 11 ve tvaru kruhovêho obl-ouku a vertikálně orientovaných p~ostranních částí 12,13 o nestejných délkách. Kratší postranní část 12 je upevněna nad dopravníkem 1-1 lahví, druhá delší postramií 17. nad. dopravníkem 15 přepravek. Na rámu 1 stroje jsou připevněna vedení 16 a, 16 b. Pohyhlivý nosný rám 3 je vytvořen 7. horizontální JŤÍČky 17 pevně spojené se dvěma kratšími vertikálně orientovanými příčkami 18 a, 18 b. Pomocí otočných vodicích líladiček 19, Eli je pohyblivý nosný rám 3 uložen ve vedeních 16 a, 16 b posuvně ve vertikálním směru. Na příčce 17 nosného rámu 3 jsou Jamocí čepů 21 a, 21 b otočné upevněna v ho-rnich Závěsech 22 a, 22 b kyvná ramena. 41, áh tak,že oka horního zavěsu 22 a, 22 b obepínají příčku 17 rámu 3. Ramena kývají kolem os čepů 21 a, 21 b v rovině rovnobežne s rovinou pohybu pohyblivého nosného rámu S. D-ol 11 í závěsy 23 a, 23 b kyvných ramen tla, 4 h jsou pomocí čepů 24 a, 24 b otočné spojený s úchyty 5 pevně spojenýmí s manipulačním rámem ü tak, že oka dolnich závěsů 23 a,23 b obepínají úchyty 5. Úchyty 5 jsou upevnény na delších stranách anbdélníkového manipulačního rámu G ve vzdálenosti blíže zadní strany manipulačního rámu B. Ve vertikální rovine souměrnosti manipulačního rámu i je umístěna osa vodicíh-o čepu 7 tak, že je rovnoběžná s osami čepů 24 a, 24 b úchytů 5. Vodicí čep 7 je otočné spojen s jedním koncem kratšího ramene il kinematického dv-ojčlenu, jehož druhý k-onec je kloubem 25 spojen s koncem delšího ramene 9, připevněného na hnacím hřídeli 10.jeden konec vodicího čepu 7 je pevně spojen s manipulačním rámem 6, druhý konec je opatřen vodicí kladkou 27, vedenou ve vodicí dráze 2. V manipulačním rámu 6 js-ou upevněny uchop-ovací hlavice 28. Pomocí neznázorněného mechanického převodového ústrojí, kinematického čtyřčlenu a dalšího mechanického převodovéh-o ústrojí je rovnoměrný rotační pohyb elektromotoru převáděn na periodicky kývavý nerovnoměrný pohyb hnacího hřídele 1 U, přenášený pomocí ramene 8, 9 kinematického clvojčleitu na vodicí čep 7. V důsledku toho manipulační rám 6 vykonává nerovnoměrný vratný periodický pohyb z dolní úvrati 26 a do horní úvrati 26 b nad d-opravníkem 15 přepravek a dopravníkem 14 lahví. Při pohybu vo-dícího čepu 7 podél vodicí dráhy 2 vykonávají kyvná ramena 4 a, 4 h kývavý pohyb kolem čepu 21 a, 21 b horního závěsu 22 a, 22 b,přičemž pohyblivý nosný rám 3 se pohybuje podél vedení 16 a, 16 b ve vertikální rovině. estliže je geometrické uspořádání takové, že spojnice čepů 21 a, 21 b je vo~dorovná a vzdálenost os čepů 21 a, 24 a kyvneho ramene 4 a je stejná jako vzdálenost os čepů 21 b, 24 b kyvného ramene 4 h, přičemž osy všech čtyř čepů jsou rovnobežne, potom v každém bodě vodicí dráhy je manipulační rám 6 ve vodorovné poloze estliže kratší rameno B kinematickéh-o dvojčlenu je na vodicím čepu 7 upraveno tak, že může vykonávat čästečný výkyvný pohyb v rovině osy čepu, potom klopný silový moment od vlastní hmotnosti manipulačního rámu 6 i přenášených lahví je zachycován kyvnými rameny 43, 4 h a přes pohyblivý nosný rám 3 a vodicí kladičky 19, 2 U je přenášen do rámu stroje. Aby nevznikal přídavný silový inąment na manipulační rám 6, je osa vodicího čepu 7 v jedné horizontální rovině s osami čepů 24 a 24 b.Zařízení je shodné pro vkladač plných ohalů přepravek a vykladač prázdných obalů přepravek.1. Zařízení pro vykládání a vkladaní lahvi z a do přepravek, zahrnující manipulační rám, opatřený uchopovacĺmi hlavicemi lahví, vykonávající nucený periodicky vratný pohyb podél zakřivené, na rámu stroje upravené vodicí dráhy se dvěma úvratěmí,přičemž manipulační rám je zavěšen kyvně na vertikálně pohyblivém nosném rámu,suvně uloženem ve vedeních uspořádanýcb na rámu stroje, vyznačující se tím, že pohyblivý nosný rám 3 má tvar ohráceného písmeno U, na jehož vertikálních příčkách 18 a, 18 b jsou uspořádaný vodicí kladičky 19, 20, odvalující se ve vedeních 16 a,16 b uspořádaných na rámu 1 stroje, přičemž na horizontální příčce 17, vytvořené nad manipulačním rámem 6, je pomo cí čepů 21 a, 21 h kyvně uchycena dvojice paralelních ramen 4 a, 4 h stejné délky, na jejichž druhých koncích je pomocí čepů 24 a, 24 b kyvně zavěšen manipulační rám B s uchopovacími hlavicemi 28 lahví a vodicím čepem 7, přičemž osy ramen 4 a,4 h leží ve společné vertikální rovině.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že kyvná ramena 4 a, 4 h mají horní závesy 22 a, 22 b ve tvaru vidlice, kde každé rameno vidlice je upraveno na jedné straně horizontální příčky 17 nosného rámu (3).

MPK / Značky

MPK: B65G 47/74

Značky: lahví, vkládání, vykládání, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-243088-zarizeni-pro-vykladani-a-vkladani-lahvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vykládání a vkládání lahví</a>

Podobne patenty