Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory

Číslo patentu: 242698

Dátum: 01.04.1988

Autori: Bocán František, Kollár Alojz

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Awm v» vydane (ll ą aa(75) Autor vynalezu snovnAL JIRÍ, OSTRAVA SIKORA PETR, ORLOVA(54) Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komoryŘešení se týká indikátoru slaužícího k přesnámu výěkovému usazeni pecních dveří v pecním rámu koksovací baterie. Indikátor výškověho uaazeni pecních dveří v pecním rámu koksovací komory, který je opatřen záporavými háky přidržujicími aápory pecních dveří, přičemž jeden záporový hák je opatřen vždy dorazovou plochou ve své spodní čáàti, zatímco protilehlý záporový hák má tuto dorazovou plochu v horní části, je proveden tak,že aáporový hák se apodní ąprazovsu plochou je ve výši této dorazové plochy opatřen ryskou.vynález se týká indikátoru sloužíeího k přeenému výškověmu ueazení peeníoh dveří v pecním-rámu kokeovecí baterie.Na přeeněm ustanovení pecních dveří záleží jejich správné dosednutí v pecním rámu, na čemž záleží tesnoet dveří. Pecní dveře ee v zavřené poloze uzemykejí pomocí odpuzených zápor otáčaním Jejich čepem e dosednutím zápor do záporových válců. Pecní dveře velkoproetorových baterií jsou sedm metrů vysoké a víivem rozdílu teplot mezi dnem a etropem koksovací komory vznikají na pecních dveřích tepelná pnutí a deformece, které si udržují stálý tver. Jestliže nejsou pecní dveře ueezeny naprosto přesně vzhledem k určitému výškovému bodu, netěsnoeti mezi těsnícím břitem pecních dveří a doeedecím rámem kokeovací komory se zvětšují e dochází k nadměrnému úniku plynných exhelátů.Pokud tyto plyny vzplenou, dochází vlivem ohřevu na pecních dveříchk dalším defozmecím. které tento stav dále zhoršují. Přitom se.Jedná o tak malé výškové tolerance v usezení dveří, ktoré nenímožno v pracovních podmínkách dost dobře pozorovat e zjiětovat. Nejčastěji dochází ke zvýšené poloze dveří což bývá způeobováno výsedemi produktů kerbonizace ve spodní části rámu pecních dveří, přičemž zjištování několikemilimetrové diference u několik metrů vysokých pecních dveří Je provozními prostředky prakticky nemožné. Je známe etředící ústrojí pre pecní dveřq u něhož Jsou nemísto střední pecní zápory pecní dveře opatřeny hřídelí se dvěma odvelovacími kledkemi, které mají za účel přesně zavádčt pecní dveře ke kokeovecí komoře. Nevýhodou tohoto řešení Je zá» stavbová komplikece e především velmi náročná rekonstrukce pecních dveří e Její velká náklednoet, uváží~ 1 i ee, že jediná kok sová baterie má 70 až 90 koksovecích komor s dveřmi ne strojníg V 242 saa Výše uvedené nedostatky odstraňuje indikátor výäkověho usazení peoníoh dveří v peoním rámu koksovací komory, který je opat-r řen záporovými háky, přidržujícími zápory peoníoh dveří, a podstatavynálezu spočívá v tom, že záporový hák se spodní dorazovou ploohoujeve výši této dorazové plochy opatřen měřicí ryslcou.Indikátor výškového ueazení pecníoh dveří podle vynálezu umožňuje velmi jednoduše zjiětovat výškové odchylky peoních dveří a opticky odehylku tak zvýrazňuje, že je nepřehlédnutelná i ve ztíženýoh provozních podmínkách, v kouři, za nočního provozu a podobně.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeněm vý-n krasu, na kterém obr. l znázorňuje správně usazenou záporu peeních dveří e obr. 2 znázorňuje čtení odchylky mezi dveřní záporou a dolní hranou záporového háku při nedostatečněm usazení pecníoh dveří do rámu koksovací komory.Dveřní zápora ,L se strojné usazuje do záporovýoh háků z,1 otáčením svého čepu g ve smyslu Laznačeném šípkami ne. obr. 1. Uzamčení peoníoh dveří v záporovýon hácíoh g. 1 je umožněno tím,že záporový hák g má svou dorazovou plochu 1 ve. své dolní části,zatímeo protilehlý záporový hák 1 má tuto dorazovou plochu 5, ve své horní části. Při správném usazení peoních dveří se hrany dveřní zápory 1 opřou o dorazové plochy 5,1 obou záporových háků z,3, a zápora J, zaujme vodorovnou polohu. Záporový hák z je ve své výši dorazově ploony 5 opatřen měřicí ryskouá, která v tomto případě splývá se spodní hranou zápory j, (obr. l).V případě, že pecní dveře v důsledku přítomnosti úsad v prahově části pecního rámu nadsednou o výšku D. projeví -se tato diference sklonom vodorovné osy zápory 1. přičemž se vůči měřicí rysoe 6 tato výäková diferenoe objeví ve velikosti 2 g (obr. 2), kterou lze již snadno identifikovat a p-eoní dveře usadit do normální polohy.Indikátor výěkového uaazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory, ktorý je opatřen záporovými háky přidržujícími zápory pecnícn dveří, přičemž jeden záporový hák je opatřen vždy dorazovou plochou ve své spodní část zatímco protilehlý záporový hák má tuto dorazovou plochu ve své horní části, vyznačený tím, že záporový hák (2) se epodní dorazovou plochou (7) de ve výši této dorazové plochy (7) opatřen měřicí ryskou (6).

MPK / Značky

MPK: C10B 25/08

Značky: výškového, indikátor, dveří, pecním, koksovací, rámu, usazení, pecních, komory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-242698-indikator-vyskoveho-usazeni-pecnich-dveri-v-pecnim-ramu-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Indikátor výškového usazení pecních dveří v pecním rámu koksovací komory</a>

Podobne patenty