Pojazdná oblúková hala

Číslo patentu: 242302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eernohorský Vladimar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.skom teréne po neupravených plochách.šc.°~ís 5 §âê WPIS VY NyÁlEZlI 352302 t m QŤĺK~AUTORKÉMU~ osvs bćn|u tme(75) Autom vynálezu PAUER GUSTÁV, NITRAÚčelom vynálezu je sprejazdneníe oblúkovej haly samostatnej konštrukcie alebo rúrkove konštrukcie v horskom a podhor~Uvedeného účelu sa dosiahne mobilnou oblúkovou halou, zloženou zo samostatných modulov, ktoré majú na obdĺžníkovom nosnom ráme upevnené pojazdné valce a klzáky pre prejazd po málo únosnom teréne,pričom jednotlivé moduly sú na spojoch prekryté vyvýšeným oblúkovým lemovaním.Vynález sa týka pojazdnej oblúkovej haly, u ktorej sa rieši jej prejazdnosť po jednotlivých moduloch alebo v zloženom stave po neupravenom teréne so svahovou dostupnosťou 30 °.Doteraz známe presúvacie haly sú klasickej sedlovej konštrukcie. Hrala je presüvaná po pevne stavaných kolajniciach prostredníctvom kolajového podvozku. Presúva sa na obmedzenej dĺžke, ktorá je daná dĺžkou kolajnic v závislosti na členitosti terénu. Najčastejšie je táto dĺžka zhodná s celkovou dĺžkou haly. To znamená, že celková dlžka koľajnice je dvojnásobkom celkovej dĺžky presúvacej haly. Kolajnice musia byť vstavané do pevného betónového alebo žlvicového povrchu. Nevýhodou týchto hál je ich obmedzený prejazd daný dĺžkou kolajnic. Halu nie je možné presúvať po nerovnom, svahovitom a podmočenom teréne. Pri ustajení hospodárskych zvierat v takýchto halách je nutné krmivá dovážať. Ich výstavba je časove a finančne nákladná. Hmotnosť haly a spotreba stavebného materiálu ďaleko presahuje nutnú statickú a konštrukčnú pevnosť haly.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje pojazdnú oblúková hala podľa vynálezu, ktorej podstatou je, že každý samostatný modul oblúkovej haly je uložený na obdĺžnikovom nosnom ráme s vnútornými priečkami,na ktorých sú upevnené pojazdné valce a medzi krajnými pojazdnými valcami sú na pozdĺžnych stranách obdlžnikového nosného rámu zospodu upevnené klzáky, pričom vyvýšený kryt medzery medzi susednými samostatnými modulmi pozostáva z radiálne vystupujúcich uholníkových konzol, na ktorých sú volné ramená rovnobežné s osou samostatného modulu pokryté krytinou. Pojazdné valce majú väčšiu šírku ako je ich priemer a na každej vnútornej priečke obdlžnikového nosného rámu sú upevnené najmenej tri pojazdné valce v pravidelných odstupoch od seba, pričom na vnútorných priečkach a obdĺžnikovom nosnom ráme je uložená podlahová konštrukcia.Výhodou pojazdnej oblúkovej haly je jej jednoduchá, staticky pevná a finančne málo náročná konštrukcia s výraznou úsporou stavebných materiálov. Konštrukcia pojazdnej oblúkovej haly umožňuje rýchlu a lacnú výstvbu ľahkých hospodárskych stavieb s dlhšou životnosťou, umožňuje variabilné využitie v každom odvetví národného hospodárstva. Halu je možné využít ako velkopriestorové sklady, seniky a ustajňovacie priestory pre hospodárske zvieratá. Zvlášť velké výhody pojazdnej oblúkovej haly sa prejavujú pri chove hovädzieho dobytka a oviec, pri ich ustajňovani v horských a podhorských oblastiach na lúkach a pasienkoch,kde sú velké výmery nevyužitých trvalých travných porastov. Po skončení pasienkovej sezóny sa hala po jednotlivých moduloch alebo v celku pretiahne tažným prostriedkom na iné sezónne stanovište. V pripaderozmoknuteho terénu sa hala presúva po klzákoch. Na suchom teréne a trávnom poraste sa jednotlivé moduly alebo celá hala presúvajú na valcoch.Príkladné prevedenie pojazdnej oblúkovej haly podla vynálezu je znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je bočný pohlad na podvozok s pojazclnými valcami, na obr. 2 je priečny rez podvozkom,na obr. 3 je pohlad na pôdorys samostatného modulu, na obr. 4 je priečny rez pojazdnej oblúkovej haly, na obr. 5 je bokorys pojazdnej oblúkovej haly s rúrkovou konštrukciou a s oblúkom vytvoreným z vlnitej kovovej krytiny, na obr. 6 je celkový pohlad na pojazdnú oblúkovú halu, na obr. 7 je detailný pohlad na pojazdný valec a na upevnenie vlnitej kovovej krytiny a na obr. 8 je detailný pohlad na klzák v priečnom reze s upevneným nosným oblúkom k obdĺžnikovému nosnému rámu. iKonštrukcia pojazdnej oblúkovej haly pozostáva z jedenástich samostatných modulov 8, z ktorých každý je zložený z obdĺžnikového nosného rámu 1 s vnútornými priečkami, ku ktorému sú prostrednictvom nosnýchdržiakov 2 upevnené pojazdné valce 3 a po každej dlhšej strane obdlžnikového nosného rámu 1 sú medzi pojazdnými valcami 3 inštalované dva klzáky 4. Na každom vonkajšom rohu obdlžnikového nosného rámu 1 sú privarené kovové oká 5, slúžiace na preťahovanie a spájanie jednotlivých samostatných modulov 8 navzájom. Po obvode dlhších strán obdlžnikového nosného ramu 1 sú z hornej strany skrutkami pripevnené príruby 11, na ktorých sú privarené štyri nosné oblúky 12. Na nosných oblúkoch 12, vzájomne vystužených kovovými výstuhami 13 a vzperami 14, je upevnená Vlnitá kovová krytina, prostredníctvom strmeňov ll a kovového pásu 9, vedená v kovovom uholniku 7. Pri spájani samostatných modulov 8, prostredníctvom kovových ôk 5 vznikajú medzery, ktoré sú prekryté vyvýšeným krytom 15. Vyvýšený kryt 15 je upevnený vždy po celom obvode jedného konca každého samostatného modulu 8, ktorý presahuje o dlžku medzery vzniklé pri spájaní samostatných modulov B a pozostava z radiálne vystupujúcich uholnikových konzol 16, ktoré majú na volných ramenách rovnobežných s osou modulu 8 upevnený pás vlnitého kovového plechu, zabraňujúci vnikaniu dažclovej vody a snehu do vnútorného priestoru pojazdnej oblúkovej haly ako celku. Medzery pod vyvýšeným krytom 15 tiež plnia funkciu bezprievanových vetracích otvorov.Pre o-svetlenie a dodatočné vetranie vnútorného priestoru je v hornej časti každého samostatného modulu B inštalovaný výklopný vetrák 17 z priesvitnej plastickej hmoty.Pri použití samonosnej strešnej krytiny sa vyprofilovaný trapézový plech upevňuje pro 24230stredníctvom kovového pásu 9 a strmeňom 10 k dlhšej strane nosného obdĺžnikového rámu 1, pričom je vedený v kovovom uholníku 7. Na čele prvého a posledného sam-o statného modulu 8 je vytvorená brána 18. Pre ustajnenie hospodárskych zvierat je podlaha 6 v samostatnom module 8 riešená ako prepadové drevené rošty.1. Pojazdné oblüková hala samonosnej konštrukcie, zložená z nosných oblúkov, navzájom spojených a vystužených kovovými výstuhami, pokrytá vlnitou plechovou krytinou, zostavené z aspoň dvoch samostatných modulov, pričom každý samostatný modul má po celom obvode jedného svojho koncasamostatného modulu a každý samostatný modul je uložený najmenej na štyroch p 0 jazdných valcoch, vyznačujúca sa tým, že každý samostatný modul 8 oblúkovej haly je uložený na obdĺžnikovom nosnom ráme 1 s vnútornými priečkami, na ktorých sú upevnené pojazdné valce 3 a medzi krajnými pojazdnými valcami 3 sú na pozdĺžnych stranách obdlžnikového nosného rá mu 1 zospodu upevnené klzaky 4, pričom vyvýšený kryt 15 medzery medzi susednými samonosnými modulmi 8 pozostáva z radiálne vystupujúcich uholníkových konzol 16, na ktorých sú volné ramená,rovnobežne s osou samostatného modulu 8,pokryté krytinou.2. Pojazdné oblüková hala podľa bodu 1,vyznačujúca sa tým, že pojazdné valce 3 majú väčšiu šírku ako je ich priemer a na každej vnútornej priečke obdĺžnikového nosného rámu 1 sú upevnené najmenej tri pojazdné valce 3 v pravidelných odstupoch od seba, pričom na vnútorných priečkach a obdĺžnikovom nosnom ráme 1 je uložená podlahová konštrukcia.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/343

Značky: pojazdná, oblúková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-242302-pojazdna-oblukova-hala.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pojazdná oblúková hala</a>

Podobne patenty