Způsob výroby bis-/.beta. -(4-ascetamidofenoxy)-ethyl/etheru

Číslo patentu: 242133

Dátum: 11.02.1988

Autori: Hercik Petr, Frydrych Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) Amorvynákzu TOMAN JAROMIR ing. Csc., FARDUBICEZpůsob výroby bisąAÁ Š(4-ascetamidofenoxy)ethyl/etheru reakcí 2,2-dich 1 ordiethyletheru se 4-acetamidafenolem. Podstatou způsobu je orováděni reakce v prostředí n-butylalknholu nebo isobutylalkohalu za přítomnosti butylalkozłolátu nebo isobutylalkoholátu sodného neba draselného. Látka se používá jako antihelmetikum zvláště při chovu ovcí.Vynález se týká zpüsobu přípravy bis-/Q -(acetamídofenoxy)ethyl/etheru reakcí 2,2-dichlordiethyletheru se 4-acetamidofenolem v nrbutylalkoholu nebo isobutylakoholu a báze za případné přítomnosti jodidových iontů a přídavku aprotického rozpouštědla. Uvedená látka má významné biologické účinky a proto se používá jako anthelmintikum zvláště při chovu ovcí.Je popaána obecná příprava těchto látek reakoí 4-acetamidofenolu s etherem obecného vzorceX GHŽ . CHà . O . OHZ . GH 2 . Z,kde X značí chlor, brom, jod,případně Ářylsulíonyloxyskupinu, v prostředí organického rozpouštědla,např. 01, G 2 alkoholu,polárního aprotického rozpouštědla za katalytického účinku jodidového iontu, při čemž jako«bale ae používá hydrid sodný,hýdroxid sodný nebo draselný, methanolát aodný nebo âraaelný,případně uhličitan draselný, avšak za přítomnosti alifatického ketonu, např. acetonu.Uvedené postupy podle jednotlivých variant mají řadu nevýhod,jako je náročná regeneraoe jednotlivých rozpouštědel z Jejich směsi, nízký stupeň regeneraoe dimethylsulroxidu s ohledem na jeho malou tepelnou stabilitu, náročná likvidace destilačních zbytků a ohledem na reapektování ekologických požadavků atd. Společným ryaam všech variant je poměrně nízká výtěžnoat na klíčově suroviny, která nepřevyšuje 60 theorie a kvalita produktu, kterou je nutno zajištovat několikanásobnou krystalizací 2 rozpouštědla.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy bis 7 ő -(4-acetemidofenoxñethyl/etheru reakcí 2,2-dich 1 ord 1 et§ 1 eťeru seV 4-acetamidofenolem v prostředí n-butylalkoholu nebo izobutgl alkoholu a báze za případné přítomnosti jodidovýoh iontůa polärního rozpouštědla podle vynálezu. Podstata spočívá v tom, že se reakce provádí za přítomnosti butylalkoholátu nebo isobutylalkoholátu sodného nebo draselného. Způsobem dle vynélezu se získa produkt ve velmi dobré kvalitě a vysokém výtěžku.Je možno přidat Jako katalyzátor malé množství jodidu sodného nebo draselněho a dimethýlsulfoxidu. Potřebné butylalkoholátyje možno připravit např. reakcí alkoholu 5 hydroxidam sodným nebo Qraselným pomocí azeotropického odvodnění pmocí dostatečně účinné rektifikační kolony, případně je možno užít přímo hydroxidu, který a butylalkoholem vytváří v rovnováze butylalkoholát. Reakce se 4-aoetamidotenolem se pak provede s 2,2 ĺdichlordiethyletherem několikahodinovým varem, s výhodou v ochranné Á atmostéře, brínící oxidaoi produktu. Po skončení reakce se odstraní anorganické podíly bud filtrací reakční směsi za horka nebo eztrakoí vodou při zvýšené tep 1 otě,vnačež se ťiltrát s výhodou azeotropioky odvodní, čímž se sníží rozpustňost produktu. Po kleraoi a následující filtraoi se isoluje produkt, který je chroatograricky čistý. V případě potřeby je možno provést rekrystalisaoi produktu z nsbutylalkoholu nebo isobutylalkoholu obsahujícího 0 až 25 vody nebo 2 50 až 8 QĽ ethanolu. čímžse získá produkt farmaceutické kvality. Matečné louhy po rekrysta lisaci a následnám azeotropickén odvodnění je možno použít jako násadu pro další operaoi ve Iázi vlastní reakce. Dociluje se výtěžku kolem 70 theorie. Používaný 4-aoetoamidofenol nemusí být čistý, možno použít technický výrobek, který obsahuje například 4 ~ch 1 oraoetani 1 id.Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedenyDo baäky bylo předloženo 800 ml isobutylalkoholu a 88 3 hydroxidu aodného. Poocí kolony bylo provedeno azeotropké odvodnění 5 ke vzniklému roztoku isobutylátu sodného bylo přidáno 119,0 g 2,2-dichlordiethyletheru a 284 g 4-acetamidofenolu,obsahujícího 1 ~ 4-chloracetanilidu a 10 ml dimethylsulfoxidu. Po 3 h varu pod zpětným chladičem byly za horka odfiltrovány242 133 anorganické soli, filtrát postupně ochlazen na 0 °C, Vypadlý produkt isolován na nuči a promyt 200 ml 85 isobutylalkoholu a potom 200 mlpdestilované vody. Po sušení při 80 °C bylo získáno 220 g produktu t. t. 162,5 až 163 °c, což je 73 theoretického výtěžku.Stejného výsledku bylo dosaženo při použití isobutylalkoholátu draselného.Do baňky bylo předloženo 250 ml methanolu, ve kterém bylo rozpuštěno 24,6 g kovového sodíku. Potom bylo přidáno 700 ml n-butylalkoholu a přítomný methanol byl vydestilován pomocí kolony. K vzniklému roztoku butanolátu sodněho bylo přidáno 158,7 g 4-acetamidofenolu a 71,5 g 2,2-dichlordiethyletheru a 1,0 g jodidu draselného. Po 5 h varu pod zpětným ohladičem bylo přidáno 150 ml dest. vody a při so °c byla oddělena vodná fáze obsahující reakčni chlorid sodný. Organická fáze byla azeotropicky odvodněna, zklerovánaafiltrát postupně ochlazen na 5 °G. Vypaülý produkt byl isolován a promyt 300 ml n-buta~nolu. Po učení při 80 °C bylo získáno 122 g produktu, o te loP

MPK / Značky

MPK: C07C 43/205, A61K 31/09

Značky: způsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-242133-zpusob-vyroby-bis-beta-4-ascetamidofenoxy-ethyl-etheru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby bis-/.beta. -(4-ascetamidofenoxy)-ethyl/etheru</a>

Podobne patenty