Zařízení k obrácení polotovarů opatků

Číslo patentu: 242098

Dátum: 01.02.1988

Autor: Exner Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VYNÁLEZYÚčelem řešení je spolehlivá obráceni a stavitelné zaváděni polotovaru opatku do váleci formy v celém rozsahu velikosti a sortimentu vyráběných opatků po je- - ,jich okosani. Uvedeného účelu se doeáhne uspořádánim dvo ice transportnich pású na společném ovl dacim bubnu s nestejným úhlem opásáni, přičemž Jeden z dvogica transportnich pásů je uložen na odpruzeném válci V tělese obráběci Jednotky. Obráběci jednotka je sgolečně 5 tvarovacimi válci uložena na prevodové skřini posuvné ve vedení základny.vynález se týká zařízení k obracení polotovarů okosených opatků před jejich vstupem do váleoí formy. APolotovary opatků se po provedení operace kosení seskládají a obsluhou stroje jsou obráceny a přeneseny k válecí jednotce k předtvarování. Tento způsob váže jednu pracovní sílu a není zaručene přesné navedení do válecí formy, které se nepříznivě projeví V konečné kvalitě zpracování opatku.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení k obracení polotovarů opatků podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno transportním pásem a hnacím transportním pásem společně opásanýoh kolem odvalovacího bubnu. Úhel opásání transportního pásu je větší než úhel opásání hnacího transportního pásu.Nad odvalovacím bubnem uspořádaný odpružený válec hnacího transportního pásu a jeho hnací váleo uspořádaný na odvráoené straněv tělese uchýceném na převodové skříní posuvné ve vedení základny. Na vynálezu je podstatné i to, že odpružený váleo uloženýv podélnýoh drážkách vytvořených v tělese je upevněn v táhle,uchyoeném na čepu ramene ukotveném v tělese. V místě spojení táhla s ramenem je uspořádána pružina opírající se o výstupek na tělese obraoecí jednotky.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá zejména v tom, že zařízení umožňuje spolehlivá obracení a stavitelné navádění okoseného polotovaru opatku do válecí formy v celém rozsahu velikostí a sortimentu vyráběných opatků bez nutnosti lidského zásahu. Uvedené zařízení tak umožňuje spojení operace kosení a válení do jednoho celku.Na připojeném výkresu je zobrazeno příkladné provedení za» řízení k obracení polotovarů opatků podle vynálezu, kde obr. 1 představuje nárys zařízení ve spojení s kosicí a válecí jednotkou,obr. 2 jeho půdorys v částečném řezu a obr. 3 detail uložení válce hnacího transportního pásu.Nepínací válec 1 uspořádaný pod výstupom z kosioí jednotky 1 je obepínán tranaportním pásem 2 vedeným k odvalovacímn bubnu 5 a přes válec opásání Q zpět k nepínaoímu váloi 1 uloženému v tělese 3 Nad odvalovacím bubnem 5 je v podělných drážkách 31 uložen válec § uohycený táhlem gg a ramenem A 2 na tělese 3,V místě spojení táhla gg a ramene 51 je uchycene tlačná pružina 54 opírající se o výstupky 52 skříně Ag Véleo § je jedním z vodicích válců hnaoího transportního pásu 2, který vytváří neko-Á nečný pás a je veden z válce § přes odvelovací buben 2, hnací válec lg a vratně válce 11, Těleso 4 je pomocí konzoly g uchy~ ceno na převodová skříni lg, jejíž první výstupní hřídel 12 slouží k pohonu obracecího zařízení a na druhém výstupním hříde 11 15 je uložen spodní tvarovací válec 153 Spodní tvarovací válec 15 společně s hornín tvarovaoím válcem lg a tvarovaoí formou 11 vytváří välecí jednotku. Převodová skříň lg je suvně uložena ve vedení lg základny 12Okosený polotovar opątku g je odebírán z kosicí jednotky 1a unášen traneportním pásem 1 k odvelovaoímu bubnu 2, kde je sevřen hnacím transportním pásem 2 a unášen kolem odvalovacího bubnu 5 Při unášení kolem odvalovaoího bubnu 5 je polotovar opatku g obrácen a po odvedení transportního pásu 3 válcem opäsání Q je polotovar opatku g unášen hnacím transportním pásem Q do válecí jednotky tvořené spodním a horním tvarovacím válcem 15 gg a tvarovací formou 11 K usnadnění vstupu do válecí jed~ notky je polotovar opatku g přidržován výkyvným váloem gggPohon transportního pásu 2 je odvozen třením od hnacího transportního pásu 24 který je poháněn hnacím válcem lg K zabezpečení dostatečně třecí síly a ke kompenzaoi nárustu při sevření polotovaru opatku g je váleo § oboustranně uchycený v táhle gg a rameni 52 dotlačován do krajní polohy tlačnou pružinou 53vynález se využije při sestavování kompaktního technologického celku k opraoování polotovarů opatků.Zařízení k obracení polotovarů opatků tvořené dvěma transportními pásy, vyznačujíci se tím, že transportní pás (3) a hnací transportni pás (9) jsou společně opásány kolem odvalovaciho bubnu (5) a úhel opásání (06) transportního pásu (3) je větší než úhel opásání (3) hnacího transportního pásu (9), jehož odpružený válec (8) uspořádaný nad odvalovacim bubnem (5)na straně vstupu polotovaru opatku a hnací válec (10) uspořádaný na odvrácené straně odvalovacího bubnu (5) jsou společně s odvalovacím bubnem (5) uloženy v tělese (4), uchycenémna převodové skříni (12) posuvné ve vedení (18) základny (19).Zařízení k ooracení polotovarů opatků podle bodu 1,vyznačující se tím, že odpružený válec (8) uložený v podélné drážce (41) vytvořené v tělese (4) je upevněn v táhle (42), uchycenémna čepu ramene (43) ukotveněm v tělese (4), přičemž na rameni

MPK / Značky

MPK: A43D 8/48

Značky: zařízení, polotovarů, obracení, opatků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-242098-zarizeni-k-obraceni-polotovaru-opatku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k obrácení polotovarů opatků</a>

Podobne patenty