Zařízení pro řízení směšování několika tekutin

Číslo patentu: 241912

Dátum: 01.12.1987

Autori: Miklenda Jioí, Hurník Jioí, Hurník Aleš, Pražák Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) VALENTA SVATOPLUK prof. ing. CSO. Autorvynâlezu KÁRA JAN ing., 9 mm KRAL JAN ing., mam PREISLER VLASTIMIL doc. ing. CS 0., ČERNOŠICE(54) Zařízení pro řízení směäování někoííka tekutínSměšování je řízeno re ulačními člení, propo enýmí I čídly prů oku a vedeným do smě ovaoího zařízení. Regulnční členy jsou napojeny na výstupy řídicího členu dàvkovàní, do nějž je zaveden výstup dávkovecího bloku, dále sígnálž čidel průtoku. Účelemořešení je dosažen rovnoměrné koncentrace a mnozstvi tekutín v procasu.vynález se týká zařízení pro řízené směšování několika tekutín, opatřeného směšovačem, tvořeným trubkou s podélnými přepážkami a zaústěnou do směšovací komory.Dosavadní zařízení pro programované směšování několika tekutín jsou založena na spojitém nebo pžerušovaném dávkování jednotlivých tekutin podle programu a následném směšování všech tekutín pracovními postupy, které zpravidla nezaručují vytvoření rovnoměrné směsi v důsledku pohybu různých mechanismů, různoběžného proudění nosítelů složek směsi a podobné.Nevýhody spočívají zejména v náhodnosti vytvoření směsi tekutin co do velikosti jednotlivých složek, celkového množství směsi a její rovnoměrnosti ve směšovacím zařízení tím, že do směšovacího prostoru vstupují proudy také bez možnosti měření jejich průtoku a bez možnosti vytvoření rovnoměrné směsi.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro řízené směšování několika tekutín, tvořené směšovačem s přívodnímí potrubími podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že potrubí pro vedení tekutín, ústící do směšovače, jsou opatřena čidly, například čidly průtoku, jejichž výstupy jsou zavedeny do řídícího člen dávkování, jehož výstupy jsou zavedeny do regulačních členů, vřazených v jednotlivých potrubích pro vedení tekutín, přičemž na řídící člen dávkování je napojen programový blok dávkování.Velikost průtoku nebo množství složek směsi se nastavuje regulačními orgány ovládanými signály z řídícího členu podle údajů uložených do paměti programového bloku a údajů jednotlivých čidel průtoku nebo množství.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočíva v dosažení rovnoměrné koncentrace směsí tekutín podle nastaveného směšova cího programu. jZařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení podle přiloženého výkresu, na němž je znázorněno scheà ma zařízení.Potrubímí lg, li, atd. jsou do výrobního nebo nevýrobního procesu zeváděny přes směšovač lg jednotlivé tekutiný. První potrubí lg je opatřeno prvním regulačním členem i a prvním čidlem 1, jehož výstup je zaveden do řídícího členu l dávkování. Druhé potrubí li je opatřeno druhým regulačním členem 5 a druhým čidlem §, jehož výstup je rovněž zaveden do řídícího členu l dávkevání, do nějž je rovněž zapojen výstup z paměti programového bloku g dávkování směsí. Počet vedení jednotlivých tekutín určuje směšování.Zapojení pracuje následujícím způsobem. Řídící člen ł zpracovává signály o skutečně velikosti průtoku nebo množství tekutiny jednotlivých složek směsi a signály z programového bloku g dávkování a ovláda jednotlivé regulační členy 1, 2. zapojení je dále opatřeno neznázorněnými převodníky fyzikálních veličín a informačních parametrů s výkonovými zesilovačí.Zařízení pro řizené směšování několika tekutín, tvořené/13, 14/ pre vedení tekutín, ústící do směšovače /10/ Jsou opatřena čidly x 7, 8/, například čídly průtozću, jejichž výstupy jsou zavedeny do řídícího členu /1/ dávkqvání, jehož výstupy jsou za vedeny do regulačnich členů /4, 5/, vřazených v jednotlivých potrubích /13, 14/ pro vedení tekutín, přičemž na řídící člen /l/dávkování je napojen programový blok /2/ dávkováni.

MPK / Značky

MPK: B01F 15/04

Značky: několika, řízení, zařízení, tekutin, směšování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-241912-zarizeni-pro-rizeni-smesovani-nekolika-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro řízení směšování několika tekutin</a>

Podobne patenty