Vysokotlaký vinutý výměník tepla

Číslo patentu: 241858

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ferianec Ivan, Kolník Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šžsšfítfšiľšži POPIS VY NÁLEZU 241 858ÚRAD PRO VYNÁLEZYAutor vynálezu VINŠ LUDĚK ing. csc., IRADEC HRALOVE(54) Vysckotlaký vinutý výměník teplaZařízení umožňuje umístit do vysokotlakého tělesa vąnutý trubkový svazek a propojit ho se vstupnimi a výstupnimi hrdly umistěnými ve vysokotlakém tělese. Je umožněna využití vinutého výměníku v podmínkách v sokýcb tlaků. Vinutý trubkavý svazek (lš je umistěn ve vzsokotlakém tělese, přičemž prostor pro prívod média do mezitrubkového prostoru vinutého trubkového svazku (l) je vytvořen z vnější strany těsnici košili vinutého trubkového svazku (l), pevně spojenou s horní trubkovici (6) a z vnitřnl strany jáder (2) výměníku tepla s přiváděcími otvory (9).vynález se týka vysokotlakého vinutého výněníku tepla a řeší uspořádání vínutého trubkového svazku pro média pracující při vysokých tlacích v nezítrubkovém i v trubkovém prostoru.V současné době jsou uvedené typy výněníků řešeny s trubkovýn svazkem vytvořeným přímýui trubkami. Nevýhodou tohoto řešení je, že délka trubek je onezena vlastní délkou aparátu,takže při ohřívání nebo ochlazování média s větším teplotním spàden, kdy je potřebná větší délka trubek, je nutno aparát dělit na více samostatných částí, nebo navrhovat aparát s kratšíui trubkami s malou účinností přenosu tepla.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokotlaký vínutý výměník tepla podle vynálezu, s trubkovýn svazkel navínutýn na jádro výměníku tepla, jehož podstata spočíva v ton, že vinutý trubkový svazek je unístěn ve vysokotlakém tělese a prostor pro přívod media do nezítrubkového prostoru vínutého trubkového svazku je vytvořen z vnější strany těsnící košilí vinutého trubkového svazku,pevně spojenou s horní trubkovnicí a z vnitřní strany jádren výlěníku tepla s příváděcíní otvory. Spodní trubkovníce je opatřena víken ulístěným uvnitř vysokotlakého tělesa.Řešení podle vynálezu umožňuje umístění vínutého trubkového svazku uvnítř vysokotlakého tělesa a jeho propojení se vstupníli a výstupníní hrdly. Dále pak umožňuje využít výhod vinutého trubkového svazku v podmínkách vysokých tlaků a použítí trubek s délkou větší než například 10 n v jednou aparátu. Tín je odstraněna nutnost dělení aparátu na několik samostatných čàstí,vzájeuně propojených vysokotlakým potrubín,v případě původního přínotrubněho řešení.Dále se řešením podle vynàlezu docílí optínâlních podmínek pro přestup tepla.Na výkrese je znazorněn příklad provedení vyaokotlakého vínutého výměníku tepla.Vínutý trubkový svazek 1 je umístěn ve vysokotlakěn tělese 3 opatřenén vyeokotlakým víkem 3 tak, že horní trubkovníce 2 je upevněna mezi vysokotlakým tělesem š a vysokotlakýa víkeą 3. vínutý trubkový svazek 1 je vytvořen navínutín teplosněnných trubek ll, například z trubek O 18 x 2, na jádro 3 výměníku tepla. Z vnější strany je vínutý trubkový svazek 1 opatřen těsnící košílí 3, která je těsně spojena s horní trubkovnící g. Z vínutého trubkového svazku 1 jsou jednotlivé teplosměnné trubky ll vyvedeny najkratší možnou cestou do horní a dolní trubkovníce É, 1,kde jsou upevněny. Teplosměnné médium,o tlaku například 16 MPa, proudící uvnítř teplosměnných trubek ll, je přiváděno hrdlem lg unístěnýn ve dně vysokotlakého tělesa ,odkud je vedeno spojovacím potrubím lg opatřeným kompenzátoren li do víka lg spodní trubkovníce 1 a do teplosměnných trubek 11,2 kterých vystupuje do prostoru vysokotlakého víka 3, odkud je odváděno ven z aparátu hrdlen lg. Teplosměnné mědíumpo tlaku například 16 MPa, proudící nezítrubkovým prostorem vínutého trubkového svazku 1,je přívàdêno hrdlem lg do spojovacího potrubí 11, opatřeného kompenzátorem lg, odkud je vedeno do jadra 3 výměníku tepla opatřeného přepážkou lg a příváděcímí otvory 2, kterýmí proudí doprostoru 8 a dále mezítrubkovým prostorem vínuteho trubkovéhosvazku 1 do spodního prostoru 32 vysokotlakého telesa g a vý stupuje ven z aparátu hrdlem 31.241 858 Vysokotlaký vinutý výměník tepla s vinutýu trubkovýa svazkel navinutýn na jádro výměníku tepla vyznačený tim, že vinutý trubkový svazek /1/ je unistěn ve vysokotlakén těLese /3/, přičemž prostor pro přivod uědia do nezitrubkového prostoru vinutého trubkového svazku /1/ je vytvořen z vnější strany těsnici košíti /S/ vinutého trubkového svazku /1/, pevně spojenou s horní trubkovnici /6/ a z vnitřní strany jádren /2/ výměníku tepla s přiváděcłní otvory /9/.Vysokotlaký vínutý výměník podle bodu 1, vyznačený tin, že spodní truhkovnice /7/ je opatřena víkem /10/ unístěnýn uvnitř vysokotlakéhowtělesa /3/.

MPK / Značky

MPK: F28D 7/02

Značky: vysokotlaký, vinutý, výměník, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-241858-vysokotlaky-vinuty-vymenik-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokotlaký vinutý výměník tepla</a>

Podobne patenty