Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úmn mo VYNÁLEZY.łyá,ez mmm JAN 3125. LESNIAK ADOLF ing. 050. HROMEK FRANTIŠEK Ing.,BOHUŠ JIŘI 1 ng. DIVÁK BŘETISLAV ingq FIALA JAROSLAV íng.,CHVOJKA JAN ing. csc. KLUZEVIČ MILAN ing KODRJLE LUDĚK ingq PAVLIK OLDŘICH 1415. RAšKA PAVEL 1 ng. SLOUKA FRANTIŠEK prouurymŠIGUT IVAN ing., OSTRAVA VARTA JIŘI ing., HAVIŘOV . v A54 Hlavicç trysky pro dmýcbání o dačnibo média ĺ ) a pevnych látek pri vyrobě oce iÚčelem vynálezu je vyřešeni umožněni dopravy pevné látky na taveninu a to samostatné nebo ve směsich, aniž by docházelo k erozi hlavice tršsky.Uvedeného účelu se dosá ne vytvořenim vnit řniho mezikruhového prostoru 6 pro oxydač ni médium, po jehož vně ším oťvodu jsouuspořádány chladící kan ly 2. V ose hlaviyce trysky je uspořádána hlavní trubice 2Vnitřn mezikruhový prostor Q ja zakončenpláštěm 5 s výstupnimi otvory g nými Ť boční ploše jeho čela.pevných látek na taventnu přmédia a pevných látek při výroběooeli kyslíkoýými pochody, zejména v konvertorech . né době jsou pro dmýoháníoxy§ačníhomědią ą i výrobě oceli používány jedno proudé trysky. Jejich nevýhodou je šak to, že neumožňujíząsáhnout větší plochu lázñěo Rovněž jsou používány trysky a ré eestávąmí z válooviťého plášvíceproudými hląvioemi, kte tě, v jehož ose je uàpořádánaíhlàvní trubice le pláště otvory Kolemh 1 aýnítrubice jsou uspořádáy chladící kąnály. Nevýhodou Vtěchto trysek je to, že při doprevěpevných látek dochází.k poměrně silné erozi hlavio trysek. A ~Uvedené nevýhodyoÁstrąšuje hlavice trysky pro dmýchá ní oxydačňího média a pevných látek při výrobě oceli podlevyálezu, tvořená váloovitým pláštěm, v němž jsou uspořádáály. Konec pláště přechází do tvąru kotnoIeony chladící.kąn kužele avv jeho.ose je uspořádäna hlavní trubice,vyúsŤujícíodstątou vynálezu je t ítrubicíje ąytvořen vni ní médium zakončenývplámi v boční ploěe jeho čelą. . Podstatou vynálezu je dále to, že podélné ogy výstupníchotvorů ťvoří tečny k váloi soustřednému s.podélnou osouňuje doprlmmałna taveniu pevné látky,vessměsíoh, o, že mezi chlądíoími kanály a hlavní třní mezikruhový prostor pro oxýdačětěm à výstupními otvory, vytvořený ce trysky podle vynálezu je to, že umož nąpříklad koks a jiné, ą to samostatně nebo aníž by dooházeloDalší výhodou je to že umožňuje vhodným řizením přívodu.oxydačního média do obou okruhů trysky spojit a kombinovet funkci jednoproudé a víceproudétryskyn Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné prove§ dení hlavice trysky podle vynálezu, kde na obr. 1 je jejínárys V řezu ą na obr. 2 pohled směrem Bc z obr. 1.Hlavice tryeky v příkladném provedení podle vynálezu eestává z válcovitého p 1 áště,g, jehož konec přechází-do tvaru komolého kužele a v jehož ose je uspořádána.hlav Achladící kanály 3trubice §je vytvořen vnitřní mezikruhový prostor Q pro. oxydáčníjmédium,zakončený pláštěm Q s třemi výstupními otvoryävytvarovanými v boční ploše jeho čele. Po vnějším obvodu vnitřního mezikruhového prostoru Q jsou uąpoŕádányrVytvořené jeko vnojsl uzavřený mezikru~ hový prostor, rozdělený přepäžkami.Hlavní trubicý Ž oroudí pevná přísada ve směsi s dopravním mědiem. Vnitřním mezikruhovým prostorem Q je přiváděno oxydační médium, které proudí do prostorupe~ ce.výstupnĺmi otvory g, jež jsou uspořádány tak, že ješ jich osy tvoří površky kužele nebo hyporboloidu souosé~ ho s osou trysky. Tím je docíleno vytvoření rotaoe proudu oxydučního média. Hlavice je oohlazena chladícím mědiem proudícím vnějším mezikruhovým prostorem.Hlavní trubicí Žjje možno dopravovat i oxydoční médium nebo jiná plynná média s cílem ovlivnit metalurgíi pro~ cesu. APoměrem objemůäâmýchanýchĺhlavní trubicĺ Ž ą výstupnímin otvory §získává tryska charakter tryskyjedno až více» proudé.1. Hlavice tŕysky pro dmýchání oxydačního.mědią a peýných vořená vá 1 coŕitýmApláštěm, v němž kde konec pláště přechází aáną hlavnílátek při výrobě oceli, t jsou uspořádányąchlądící kąnálý,do tvąru komqlého kužee a v jeho ose je apořá trubice, vyúsĚující§.Ée 1 e p 1 áštěvyznąěená tím, že mezi chlądícími kąnály (3) ąŕhląvni trubicí (5) je vyťvořén vnitř- ní mezikruhový prostor (6) pro qxydačni médium, zàkončený (4)Qvýstuýními otvory(2 vyvçřenými v boční ploše jeho čegą.2. Hlavibé tryàky podle b čny k válci sçustřednémuosy výstupních otvorů (2) tvoří te s podélnou osou trysky .

MPK / Značky

MPK: C21C 5/46

Značky: oxydačního, oceli, media, výrobe, hlavice, látek, pevných, trysky, dmýchání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-241766-hlavice-trysky-pro-dmychani-oxydacniho-media-s-pevnych-latek-pri-vyrobe-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli</a>

Podobne patenty