Způsob výroby chmelového preparátu

Číslo patentu: 241286

Dátum: 01.09.1987

Autori: Šimunek Václav, Fleischmann Jaroslav, Sciezska Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) zvenjněno 15 0 85 AXIVY (45) Vydino o 09 37 m, Oman JAROSLAV ing. csc. Autor vynález ONDROUŠEK STANISLAV ing. CSco BASAROVÄ GABRIELA prof.ing.DrSc., PRAHA(5 g Způsob výroby chmelového preparátuK rozmělněnému chmelu přidává se chme 1 ový lupuliu v předem vypočteném množství tak, aby byl obsah alfae selin v taktořipraveném preparátu na onstantni hodno ě. Z hlediska rovnoměrného obsahu alfabořkýçh kyselín je výhodné, jestliže se lupulin do rozmělněného chmele přidává v množství, které zaxuč e Jejich konstantni obsah v době použit preparátu. Vlastní příprava reparátu představuje nejprve anal tiokg rozbor použitého cbmele a obmelové o lupulinu na obsah alfa-hořkých kyselín. Podle takto získaných údajů Jsou pak chmel a lupulin smichány ve výpočtovémoměru tak, aby výsledný obsah alfaphořkých gyeelin byl na pozedované výši.vynález se týká způsobu výroby chnelového preparátu, při němž se chmel rozmělňuje a připravuje k následnému pouzítí tak, aby měl konstsntní obsah alfa-hořkých kyselín.V současné době lze rozdělit průmyslové vyráběné chemlové preparáty na dvě základní skupiny. První tvořjýhnnlové extrakty, to je preparáty vyráběné extrakcí chmele různými ozganickými rozpouštědly. Druhou skupinu tvoří preparáty vyráběné různým způsobem přímo z hlávkového chmele. Zásadně lze tuto skupinu rozdělit na preparáty přípravené drcením původního chmele, mletím původního chmele a mletím chmele s následnou granulací. Všechny tyto tří typy preparatů se zpravídla lísují a v ínertní atmosféře uzavírají do neprodyšných obalů.První typ, drcený chmel, se přípravuje z vykupované nebo již expedované formy chmele tak, že se nejprve sníží obsah vody asi na 4 S a potom se rozemele na jemnou drt. V této formě se slisovavá e hermeticky bolí. Metý chmel se vyrábí z vykupované nebo expedované formy chmele po odstranění vřetének a obalových lístenců hlávek, které jsouz hlediska pívovarské hodnoty nežádoucí. Poté se zmrazí na -30 °C a velice jemné rozemele. Tento preparát je balen do hliníkovych Obalův ínertní atmosféře. Granulovaný chmel je forma mletého chmele, která je lisováním upravena do 1 až 2 cm granulí uzavřenjch v hliníkovém obalu s ínertní atmosféře.Granulovaný chmel je přípravován z různých druhů chmele, které mají různý obsah cenných hořkých chmelových látek, a to zvlšště alfa-hořkých kyselín. Z tohoto důvodu je také vyrobený granulovaný chmel nestandardní z hlediska obsahu hořkých chmelovgch látek. To způsobuje potíže při jeho dávkování v průběhu výroby piva, neboĺ změnou šarže dodaného granulovaného chmele se velmi často mění í množství dodaných hořkých látek. Další nevýhodou dosud vyrćběnéhogrenuloveného chnsle je i to, že se v určité míře mění obsah alfa-hořkých kyselín v časové závislosti, a to má negativní důsledky no jeho dévkování při přípravě mladiny. Tyto nedostatky způsobují jak nestandardnost hořkostí vyráběného piva, taki značné ztráty granulovaného chmele, který je dévkován normouUvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob výroby phmelového preparátu, při němžse ohmel rozmělňuje s připravuje k následnému použití. Jeho podstata spočívá v tom, že se k rozmělněnému chmelu přidá chmelový lupulín v množství odpovídajícím požadované hodnotě alfa-hořkých kyselín v chmelověm preparátu. Podle dalšího význaku vynálezu se lupulín do rozmělněného chmele přídává v množství odpovídajícím požadovenému obsahu alfahořkých kyselín v chmelovém preparátu v době jeho použití. Konečné je možno použít lupulín sklsdovaný dve i více let, případně lupulin vysokoobsežných chmelů.Vlastní příprava preparátu představuje nejprve anslytický rozbor použitého chmele s chmelového lupulinu na obsah a 1 fs-hořkých kyselín. Podle takto získangch údajů jsou pak chmel a lupulin smíchány ve vypočtenćm poměru tak, aby výsledný obsah alfahořkýoh kyselín byl na požadované výši.výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že získaný výrobek obsahuje konstantní množství alfa-hořkých kyselín, což umožňuje jeho efektivnějsí dávkování se soućasnou možností zajištění konstantní hořkosti vyráběného piva. Další výhodou je možnost vyrábět tento prepsrát v průběhu celého roku vzhledem k nePodñtâťľłým ZUŠ-nám ůnalytické kyllíty chmelového lupulínu, je-lí tentů Bklůdován Při t°P 1 °tě 0 ° . Výroba preparátu nemá nároky na strojné-technologické zařízení e současně umožňuje zhodnocení odpadní suroviny, chmelového lupulínu, jehož samostatné používánív pívovarstvi dosud není zavedeno. Výroba standardízoveněho chmelového preparátu umožňuje vypracováni normy chmelení pro jednotlivé podniky, což se projeví značnými ekononíckymí úsporai. 0Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na dvou příkladech provedení.Přiklad 1 Obsah alfa-hořké kyseliny ve chmelu byl analyticky stano ven na 3,2 , současně byl zjíštěn ve chmelovém lupulinu obsah alfa-hořké kyseliny 15,8 5. Je požadováno, aby obsah alfa-hořké kyseliny ve atandardisovanâm preparátu byl 4,2 ň.K 1000 kg chmele će tedy nutno přidat 1000 . 0,032 x . 0,158 0,042 . / 1000 x /kde x je hmotnost lupulinu x 86,2 kgBylo tedy nutno smíchat 1000 kg chmele a 66,2 kg lupulínu.Je požadováno, aby chmelovs standardísovaný preparát po 10 měsícich skladování obsahoval 4,2 alfa-hořkych kyselín. Při teplotě 15 °C klesá obsah alfa-hořké kyaeliny,o 4 b za měsíc z původního množatvl. ruuzitý chmel obsahuje 3,0 alfahořkycb kyselín a použitý lupulin 18, alfa-hořké kyseliny. Je třeba vyrobit 1000 kg standardisovaného chmelového preparatu.Preparát tedy musí obsahovat 58,8 kg alfa-hořké kyseliny

MPK / Značky

MPK: C12C 3/00

Značky: způsob, chmelového, výroby, preparátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-241286-zpusob-vyroby-chmeloveho-preparatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby chmelového preparátu</a>

Podobne patenty