Emulze k vázání prachu

Číslo patentu: 241110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holeeko Peter, Kumieík Alojz, Kopál Pavel, Hauskrecht Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

AKIIIEVY GYURKÓ ISTVÄN dr. ínq. WÄGNER ANDRÁS MOSKÓ KÄROLY(73) Mnjítel pnlantu MECSEKI SZÉNBÄNYÄK, pEcs /MLR/vynález se týká grostředku k vázáníprachu, který zabranuje po dobu několika týdnů víření prachu na obslužných vozovkách se silným provozem, y cementárnách, pcvrchových dolech a lomech i keramickém průmyslu. Prostředek je tvořen emulzí, obsahuIci v objemových množstvích 10 až 32 emulgovątelněho minerálního oleje, 0,050,8 iontového nebo neiontového smáčedla,8 až 49 změkčovadla, 39 až 55 vody a popřípadě až 3 vodního skla. Bnulze sena ošetřovanou vozovku nastříká a po dvou až třech hodinách se vsákne. Ošetřená plocha se jednou denně postříká vodou, aby se účinnost prostředku prodloužila. Obsah prachu ve vzduchu se snížil tímto ošetřením na méně než 1 původní hodnoty a ještě po dvanácti týdnech dosahuje přibližně jenVynález se týká nového vysoce účinného prostředku k vázání prachu ve formě eulze, který je schopen po nastříkání na průmyslové vozovky s nezpevněným povrchem a se silným dopravním provozem vázat prach po dobu dvou až tří týdnů.Na obslužných vozovkách cementáren, závodü na výrobu hrubé keramiky a především povrchových dolů na těžbu kamenného i hnědého uhlí a kamenných lomů se při suchém počasí tvoří vevelkém měřítku prach, který způsobuje již při mírném větru značné znečištění okolního prostředí.V hustých oblacích prachu se zhoršuje viditelnost, takže dochází k častějším dopravnún nehodám.Zvířený prach může být v závislosti na svém složení příčinou nemocí z povolání. V okolí povrchových dolů pro těžbu liasu obsahuje například prach značné množství volné kyseliny křemičité, takže při dlouhodobém setrvání pracovníků v tmto prašném prostředí u nich dochází k zaprášení plic a onemocní silikőzou.životnost motorů vozidel, jeřábů, zvedacích zařízení, nakládacích a vykládacích strojů,nasazovaných v tomto prašném prostředí, je oproti průměrné životnosti o 20 až 25 kratší.Nejstarší a nejrozšířenější metodou pro vázání prachu je postřikování vodou. Voda se však rychle odpařuje, takže účinek tohoto opatření je poměrně krátkodobý. zejména v letnŕm období se prakticky pohybuje Vázací účinek jen mezi 10 a 15 minutami.K vázání prachu se také používají známé způsoby s dehty a emulzemi bitumenů, tekutých za studena. Tyto metody jsou nevýhodné především z toho důvodu, že dehet a bitumen ulpívá na pneumatikách vozidel a vyplňuje jejich dezén, přičemž další nevýhoda spočívá v tom, že pneumatikami vozidel se tento prostředek k vázání prachu zanáší na vozovky.Je-li taková vozovka také komunikací pro pěší, zanáší se dehtové nečistoty i do obytných budov a do bytů.V předchozích letech dosáhla svého praktického rozšíření účinná emulze k vázání prachu,sestávající z několika složek. Firma Consumers Oil ze Spojených států vyvinula v roce 1974 prostředek Coherox, o kterém uvádí Ross v Coal Age, 1976/6, str. 98 až 101 pouze to, že jde o vodnou emulzi ropné pryskyřice.V roce 1975 vyřešil Tichonov s kolektivem spolupracovníků emulzi k vázání prachu na dopravních cestách povrchových dolů na měděnou rudu, jak je uvedeno v časopisu Gornyj Zurnal 1975/11, str. 68 až 70, která obsahuje zbytky síranových alkoholů a bitumen a která je v Sovětském svazu na trhu pod označením SSB.Nevýhody dosud známých prostředků byly odstraněny vytvořením emulze k vázání prachu,například na nezpevněných průmyslových vozovkách, na podlahách skladů a povrchu hald a k vázání popílku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje emulgovatelný minerální olej, například vrtací olej, v objemové koncentraci 10 až 32 , karboxymetylcelulőzu v objemové koncentraci 0,05 až 1,00 , iontové nebo neiontové smáčedlo, například dialkylsulfojantaran sodný nebo alkylfenolpolyetylenglykcléter V objemové koncentraci 0,1 až 0,8 E změkčovadlo, například diizooktylftalát nebo dibutylftalát V objemové koncentraci 8 až 49 a vodu V objemové koncentraci 39 až 55 .Š výhodou obsahuje emulze podle vynálezu emulgovatelný minerální olej v objemové koncentraci 10 až 15 , karboxymetylcelulőzu V objemové koncentraci 0,1 až 1,0 , iontové nebo neiontové smáčedlo v objemové koncentraci 0,1 až 0,8 , změkčovadlo v objemové koncentraci S až 49 a vodu v objemové koncentraci 40 až 42 LBnulze může dále obsahovat vodní sklo v objemové koncentraci do 3 , výhodně sodné vodní sklo.Emulze k vázání prachu podle vynálezu je účinnější než dříve známé prostředky. Emulzí podle vynálezu je možno i při trvajícím teplém počasí a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách dosáhnout vázání jemných minerálních částic prachu po dobu několika týdnů.Jako emulgovatelný minerální olej se především používá vrtací olej. Smáčedlem je výhodne di-/2-etylhexyl/-sulfojantarová sodná sůl s obchodním označením Nonit a solovet nebo alkylfenolpolyetylenglykoléter s obchodním označením Präwozell.Složky emulze podle vynálezu mohou mít běžnou kvalitu výrobků, nacházejících se na trhu.Emulze, obsahující případně s vodním sklem dibutylftalát nebo diizooktylftalât, má zvlášť dlouhou účinnost, protože tyto prípravky tvrdnou velmi pomalu a velmi pomalu se odpařují, takže ošetŕenâ plocha zůstává po delší dobu vlhkou.Emulze podle vynálezu je zvláště účinná, nanáší-li se na povrch vozovky několikanásobným postřikem. Jemně rozprášená emulze podle vynálezu dobře provlhčí horní vrstvu vozovky až do hloubky 2 až 4 cm. Ošetřením se jemné prachové častice spojí do větších celků.Tyto větší částice se potom koly vozidel zhutňují a nemohou se potm mechanickými účinky opět rozmělnit na zvíŕený prach. Jednu až dvě hodiny po postřiku se emulze vsákne a již nehrozí nebezpečí smyku pro vozidla.Vozovky ošetŕené mulzí se nejméně jednou denně osvěží postřikem vodou. Tún je také zajištěno vázání dalšího, nově se tvořícího prachu.zkoušky ukázaly, že se na povrchu scementovaných minerálních částic vytváří z emulze podle vynálezu stabilní koloidní vrstva, která při postřiku přijímá vodu a zvlhčuje také své okolí. Těmito vlastnostmi je umožněno udržovat vrstvu stálou regenerací po mnoho týdnů v aktivním stavu. .Emulze podle vynálezu má několik výrazných výhod. Má dobrou smáčivost, takže rychle smáčí i různé druhy horninového prášku. Udržuje i vozovky se silným provozem stále zvlhčené,takže znečištění okolí prachem může být sníženo na minimum.Nemá škodlivé účinky na pryžové pneumatiky vozidel a nemá také korozivní působení na kovové části strojů. U emulze podle vynálezu není nebezpečí požáru, takže může být použite V libovolných průmyslových objektech.nnulze nemá také nepříznivé působení z psychologického hlediska a má proto nepochybně příznivý vliv na ochranu pracovníků a jejich zdraví.Konkrétní provedení emulzí podle vynálezu jsou uvedena v následujících příkladech provedení.Prostžedek k vázání prachu je připraven z následujících složekEmulze je připravena jednoduchým přidáváním a mícháním jednotlivých složek. Na olotłovanou plochu se emulze jemně rczstřikuje, například panocí postřikovacího Inłíxoní /nlpl. Minitox-3/, neseného malým traktorem.Na srovnaný povrch vozovky se nanáší několikanásobným postřikun anulae V mnolntví najnáně 1,2 litru/m 2. Před úpravou byla ve vzduchu nad zkušebním úsekem vozovky koncentrace prachu 409 mg/m 3. Sedm dní po úpravě byla změřena koncentrace prachu 7,2 mg/m 3 a jestě po dvaceti dnech bylo naměřeno pouze 25,7 mg/m 3. Tyto údaje prokazují jednoznačnä prednosti emulze podle vynálezu.Emulze je připravena způsobem z příkladu 1 v daném pořadí z následujících složekdibutylftalát /Eviplast 41/ zoo litrů 17,007 obj. s sodné vodní sklo 20 litrů 1,701 obj. vrtací olej 350 litrů 29,762 objj s CMC-lepidlo 2 kg 0,085 obj. S Nov 1 t/ 5 litrů 0,425 obj, 1 voda 600 litrů 51,020 ohj.Před ošetřenún vozovky byla naměřena koncentrace prachu 272 mg/m 3, po jednan týdnu1,3 mg/m 3, po osmi týdnech 13,2 mg/m 3 a po dvanácti týdnech byla nměřena koncentrace 3 35 mg/m .způsobem podle příkladu 1 se z následujících složek připraví emulzezdibutylftalát /Eviplast 41/ 480 litrů 47,952 obj. sodné vodní sklo 12 litrů 1,199 obj. vrtací olej 150 litrů 14,985 obj. E CMC-lepidlo 2 kg 0,099 obj. Präwoze 11/ e litrů 0,799 obj. s voda /pH 7/ 350 litrů 34,965 obj.Před pokusem byla koncentrace prachu ve vzduchu 293 mg/m 3, týden po ošetření 0,15 mg/ma,po třech týdnech 1,4 mg/m 3 a ještě po 10 týdnech byla koncentrace prachu jen 12,1 mg/m 3.způsobem podle příkladu 1 se přípraví emulze z následujících složekdibutylítalát 570 litrů 28,50 obj. sodné vodní sklo 6 litrů 3,00 obj. vrtací olej 252 litrů 12,60 obj. CMC 2 kg 0,10 ohj. Nonit 16 litrů o,so obj. voda 1 100 litrů 55,00 obj.Získané Výsledky odpovídají výsledkům z příkladu 3.

MPK / Značky

MPK: C09K 3/22

Značky: vázání, emulze, prachu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-241110-emulze-k-vazani-prachu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Emulze k vázání prachu</a>

Podobne patenty