Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vvnálezu KAKÁç -KAREL 111 g BRANDSTÄITIZER MIRDSQAV -MALÁŠEK IAROMÍR ing. LAPES FRANTISEKJIIgI, MDDRIIANAERANĽISEKVmg., BRNO54 ) Horní mvtecłeni àanášeňñ svíeeprošlupnihn rtłcącíhułsłmíeŘešení se týká zařízení pro vedení laná šečfx na zíceprošlupním tkacím stroji, jehcnž podstatou je, že opěrná lišta I je upevněna otočné pomocí nejrnéně jednoho ramene 3 sĺnejméně jedním kruhovýmnb vorem 4, kterým prochází vnasný .hřtídel 5 upevněný pomocí úchytnéhouelementu 7 k pevnému paprsku flüLpřičąmž opěrná lišta l je opatřena nejméně jedním zävěrovým elementem 19,3 v vynález se týká zařízení pro vedení zanášiečů útkové niti na víceprošlupním tkacím stroji.Při průchodu zanášeče osnovními nitěmi je jeho pohyb zprostředkován řetězem prostřednictvím dvojice kladek, z nichž jedna je součástí zanàšeče a druhá řetězu. Aby ty.to kladky mohly na sebe vzájemné působit, je třeba poskytnout zanášeči opěru, která zabráni přeběhnutí kladky v zanášeči oproti kladce v řetězu. Tato opěra je tvořena opěrnými lištami. Při manipulaci s osnovními nitěmi je třeba tyto operné lišty od zanašečů oddálit, aby vznikl dostatočný manipulační priestor. e znämo zařízení, jehož podstatou je, že výložná ramena opěrné lišty jsou ukončena prvými kruhovými pouzdry pro uložení Výkyvné nosné trubky nesené druhými pouzdry držaků, pevně uchycených na nosníku zpětnéhovedení zanášečů, přičemž manipulační poloha opěrné lišty se nachází-ve směru odtahu vznikající tkaniny. Nevýhodou tohoto uspořadáni je zejména to, že pro zachování tuhosti celého zařízení je nutno jej dimenzovat jako velmi silné, zejména výložná ramena pro zachování tuhosti celé konstrukce, což nepříznivě ovlivňuje hmotnost tkacího stroje, současněňuje manipulaci s osnovou, kterou je nutno» provádět přes toto zařízení.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení piodle vynálezu, jehož podstatou je, že opěrná lišta je upevněna otočné pomocí nejméně jednoho ramene s nejméně jedním kruhovým otvorem, kterým prochází nosný hřídel upevněný pomocí .úchytného elementu k pevnému paprsku, přičemž opěrná lišta je opatřena nejméně jedním závěriovýrn elementem. Výhodou tohoto zařízení je značna jednoduchost konstrukce, nízká váha,možnost dobré manipulace s osnovnimi nitěmi obsluhou tkacího strioje, vysoká spolehlivost a stálost seřízení.Na pripojených výkresech je znázorněno příkladné, provedení podle vynälezu, kde obr. 1 je Horní vedení v čelním pohledu,obr. Z Horní vedení upevnené k pevnému paprsku v řezu.Horní. vedení zanášečů víceprošlupníhIo tkaciho stroje, znázorněné na obr. 1 a 2 sestává z opěrné lišty 1 upevněně pomocí prv 4ních šroubů 2 k ramenu 3 opatřeném v horní části kruhovým otvorem 4. Nosný hřídel 5 je upevněn pomocí úchytného elementu 7 například kleštinami B s druhým šroubem 9 k pevnému paprsku 10 nebo je možno u pevnit úchytný element 7 přímo průchozímšroubem k pevnému paprsku 1 D. Pevným paprskem 10 prochäzejí osnovní nitě 11, vytvářející pomocí neznázorněného prošlupního zařízení prošlup 12, kterým procházejí neznázorněné zanášeče, vedené shore opěrnou lištou 1 a zespodu spodním vedením 13. Před spodním vedením 13 je umístěn schematicky znázornený přírazový rotační paprsek 14. Na nosném hřídeli 5 je upevněna pomocí třetích šroubů 15 objímka 16, k níž je připevněn pružný člen 17, např. zkrutná pružina, druhým koncem zapadajícído otvoru 18 vytvořeném v ramení 3. Horní vedení je zajištěno ve své pracovni poloze závěrevým elementem 19, například pákou 20 upevněnou otočně pomoci pružiny 21 na čepu 22, přičemž páka 2 U je v zajištovací poloze v záběru s ozubem 23 vytuořeném v úchytněm elementu 7. Úchytný element 7 je opatřen stavěcím šroubem 24 pro výškové nastavení opěrné lišty 1 horního vedení zanášečů. Během tka- ní je operná lišta 1 ve své funkční poloze apřiclržuje neznázorněné zanášeče ve své dráze. Při potřebě manipulace s osnovnimi nitěmi nebo zanášeči je závěrový element 19 odjištěn pozvednutím páky 2 D a jejím pootočenim ve smeru osnovy, čímž dojde k uvolnění páky 20 z ozubu 23 úchytného elementu 7. Opěrná lišta 1 je pak silou pružného členu 17 vykývnuta na nosném hřídeli 5 ve směru odtahu tkaniny do manipulační piolohy, a manipulační prostor je tak uvolněn. stlačením opěrné lišty 1 směrem ke spodnímu vedení 13 a zajištěním závěrového elementu 19 pootočením páky 20 do záběru s ozubem 23 úchytného elementu 7 je operná lišta 1 ve své funkční poloze.S výhodou je možno rozdělit opérnou lištu 1 horního vedení na několik sekci, přičemž na každé sekci je provedeno uchycení operné lišty 1 k nosné hřídeli 5 upevnené k pevnému paprsku 10 podle vynálezu.Vynálezu lze použít u víceprošlupních tkacích strojů.1. Horní vedení zanášečů víceprošlupníhnotkacího stroje uložené na tkacím stroji, sestávající z nejméně jedné Výklopné operné lišty, mající bud funkční, nebo nlanipulační polohu, vyznačené tím, že opěrná lišta (1) je upevněna otočné pomocí nejméně jednohlo ramene 3 s nejméně jedním kruhovým otvorem 4, kterým prochází nosný hřídel 5, upevněný pomocí üchytného elementu(7) k pevnému paprsku 10, přičemž opěrná lišta lj je opatřena nejméně jedním závěrovým elementem (191.2. Horní vedení zanäšečů víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 1, vyznačené tím,že na mosném hřídeli 5 je upevněna objímka 16 a v rameni (31 otvor 18 pro záběr s pružným členem 17.3. Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 1, vyznačenétím, že üchytný element 7 je vytvořen jako kleština 8 s druhým šroubem 91.4. Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 3, vyznačené tím,že úchytný element 7 je opatřen stavěcím šroubem (24).5. Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 1, vyznačené tím, že závěrový element 19 je vytvořen jako páka 20) zajištěná pružinou 21, otočné uložená na čepu 22 upevněném v ramenu 3, přičemž páka 20 je v zajištjovací poloze v- záběru s ozubem (23) vytvořeném v úchytném elementu 7.6. Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje podle bodu 1, vyznačené tím,že opěrná lišta 1 je rozdělena na několik sekci.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, zanašečů, horní, stroje, víceprošlupního, vedení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-240552-horni-vedeni-zanasecu-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horní vedení zanášečů víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty