Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí

Číslo patentu: 240476

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lattrell Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

i 75 Mill 7111110 HABÁN IVAN, NOVÉ MESTO nad Váhom(34) Prípravok na vyhodnocovanie akustiokého poľa v kvapalnnm prostredíUsporiadanie sa týka riešenia prípravku na vyhodnocovanie akustíckého poľa v kvapvalnom pr-ostredl. Podstata spočíva v tom, - ,že vyhodnocovacia fólia je v základnej d-os- A ke uwchytená pevne rozoberateľne kolmo na zdroj akus-tického vlnexni~a. Steny vyhodnocova-cej fólie sú od seba .vzdialené v pravidelných rozstupkoch.vynález sa týka prípravku na vyhodnooo vanie akustického poľa V kvapalno-m pr-ostredí.Doteraz je známy a používaný spôsob vyhodnocovanie akustického .poľa v kvapalinách, ktorý spočíva na mechanických účinkoch Ikavitacie, kedy dochádza -ku kavitačnemu úberu predom zváž-eného napnuitého kotúče hliníkovej fólie -v prípravku za kon.štantnej expozície v akustick-om poli v kv palnom prostredí. Napnuutý kotúč hl-inikovej fólie v prípravku je počas merania v k-olmom smere k šíriaoim sa akustickým fkmitom. Z rozdielu hmotnosti pred a po kavit-ačnom úbere sa vypočítava potom kavitačný über, predstavujúci koncentráciu akustlckého poľa v kvapalnom prostredí. Uvedený spôsob vyhodnocovanie akustiokého poľa zaznamenáva len miesto pôsobenie kavitäcie. K vytvoreniu celkového obrazu je potrebné vykonať celú .radu meraní v rôz-nych výškach Ikvapalného prostredia a naspôsobu vyhodnocovanie je jeho zdlhavosťe známy aj spôsob s-on-ochemický využivajúci chemických účinkov kavitácie. U tohoto spôsobu ide v prvej fáze o rozklad vodného roztoku chloridu uhličitého a jodidu draselného akustickým poľorm, za vzni ku chłlöru, ktorý v ďalšej reakcii uvoľňuje z Vprítomného jodidu dnaselného jód, ktorý tvorí farebné roztoky. spojením týchto dvoch reakcií sa vý-daltnosť volného jódu zvýši až lľ 5 lkrát »a tým i farebnosť roztokov,v ktorých je možné volný jód stanovovat k-olorimetricky. N-evýh-odou tohoto spôsobu vyhodnocovania ak-ustického .poľa je, že si vyžaduje dílhú časov-ú dobu na prípravu reagenčných roztokov, je zdĺhavý, prácny a mál-o citlivý. Rozsah merania je -obmedzený len na určité vymedzené pásmo, kedy krivka vylúvčeného množstva jódu v závislosti na extinkcii vykazuje približne lineárnu závislosť. Pri vyšších výkon-och .nepodáva spôsob hodnoverné výsledky.Vyššie uvedené nevýhody zmierňuje prípravok na vyhodnocovanie akustíckěho poľa vlknvapacłlnom prostredí podľa vynášlezu,ktoreho po s-üatou je, že vyhodnocovacia fóha je v držiaku uchytená pev.ne rozober-ateľne kolmo na zdroj a-kustického vlnenia. jednotlivé steny vyhodnocovacej fólie sú od seba vzdialené v pravi-delných rozst-upoch. Podstatou vynálezu je aj to, že vyhodnocovacia folia je v tvare dosiek. Do podstaty vynalezu patrí aj vto, že vyhodnocovanie fólia je v tvar-e písmena U. Podstata vynáiezu tvorí 1 to, že vyhodnocovanie fólia je stočená v tvare vlnovky.,Príprlavkom n-a vyhodnocovanie akustickeho poľa v .kvapalnom prostredí sa docieli vyhodnocovanie akustického poľa v celom objeme kvapaliny jedným meraním,čím sa. zisk-a cellý obraz o kavitačných po meroch v celom priestore van-e, čo je pa trné už z vizuálneho posúdenia zľkavitova 4nej vyhodn-ocovacej fólie. Výhodou je aj to,že pri meraní v rôznych ulctrazvukových vaniach sa nemusí používať konštantné ex pozícia ultrazvuku. Kavitačuný úber je mož né prepočítať na inú expozičnü dobu, ako bola pôvodná, čo umožňuje tá skutočnosť,že krivka kavituačného úberu má llineárny priebeh v zavislotsti so stúpajúcim expozičným časom. Zkav-ltovanú vyhodnocovaciu fóliu možno tiež rozstrilrat .na jednotlivé časti a tak ju vyhodnocovať podľa jednotlivých pásiem.Na pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie prípravku na vyhodnoco vanie akustického poľa v kv-apalnom pro stredí a tri rôzne -tvary vyhodnocovacej fólie, lkde na obr. 1 je tnakreslený prípravok v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je nakreslený prípravok v reze, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na prípravok v ultrazvukovej vani, na obr. 4 je schematic ky nakreslená dosková vyhodnocovacia fó-schématicky vyhodnocovaci-a fólia v pôdoryse tv tvare vlnovky.Prípravok na vyhodnocovanie akustickeho poľa v kvapalnom prostredi pozostávaz zo základnej dosky 6, na ktorej hornej plo che je pevne uchytená stopke 13. Na dolnej ploche základnej dosky 6 sú po dvoch stranach šachovnicovito pevne zaskrutkovanéčasti 4 a z nosnej častí 5. Na oboch koncoch základnej dosky 6 na dolnej ploche sú prostredníctvom skrutiek 9 a kridlových matiek 8 prestavitelné uložené v drážkach 7 svorky 2. Na nosných vailcoch 3. je navinutá vyvhodn-ocova-cia fólia 1, ktorej kon ce sú uchytené v svorľkách 2 medzi gumo-vými podložkanii 10 prostredníctvom .skru tiek 9 a krídlových matiek 6. vyhodnocovacia folia 1 po .navinutí na nosné valce 3 vvedení 12 pevne prestavivteľne uchytené triĺ vymedzovacie tyčky 11 -vyčnievajüce pod- ú roveñ vyhodnocovacej fólie 1. vyhodnocovacia fólia 1 môže mat aj tvar dosiek-alebo písmen U.iPred započatím vyhodnocovanie sa vy-skrutkujú nosné časti 5 nosných valoov 3. Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvajpalnom prostredi sa ponorí vyhodn-ooovacou foliou 1 do vane 15 naldoraz vymedzovacích tyčielk 11, naplno-nej vodou 18, pričom na dne vane 15 je umiestnený menič 14 pripojený na generátor 16 spojený so stabilizačným zdrojom striedavého napätia 17. St-opka 13 prípravku .sa upne do držiaka 19 tuc-hyteného na srtojaJne 2 D a vymedzovancie tyčky 11 sa vytiahnu. vyhodnocovanie akustického poľa sa vykonávalo prípravkom, ktorého vyhodnocovacia folia 1 bola Hliníková o šírke 95 mm a hrúbke 0,025 mm. Menič 14 má rozmerykmifajúcej pl-ochy 14 s 192 mm, bol napájaný výkonom 1160 W a pracoval na frekvencii 2 l 2,~ 14 kHz, pričom výške hladiny vody 60 C tejpllej vo vani 15 bola 87 mm, čo činilo 5. hodnocovanie sa vykonávalo v odplynenejwvedenej frekvencie. Vy vode prevádzkou ultrazvukuna dobu 250 až30 minút. Vyhodnocovacia fólia 1 použitá k tomut-o účel-u mala »dĺžku 1950 m.m a bolia navinutä na základnej doske 6 o rozmerochbežnými pásmi vyhodno-covacej fóllie 1 bola 15 mm. Vyhodnocovacia fólia 1 je od dna .meniče 14 vzdialená 10 mm. Pretože vyhodnocovanie fólia 1 nemá na .všetkých miestach KOIIŠIĎHHĚIIÚ hrúbku, vykazujú jed noutlivé jej navážky určité odchýlky. Pretosa hmotnost a über vyhodnocovascej fólie 1 prepočítaavali na hodnotu, ktorá predstavuje uarltmeticlký priemer z hmotnosti desat návažkov vyhodnocovacej fólie 1. .Priemerná váha vyhodnocovacesj fólie 1 je 11,0046 g. vBri testovaní meniče sa vyhodnocovacia fólia 1 v-o vani 15 vysteav-ila kuavitafným účinkom na dobu 180 sec. Kavitačný über vyholdnocovacej fólie 1 počas tejto expozície činill 036947 g. Návažok vyhodnocovacej fólie je 10,0086 g.Prepočet reálneho úberu vyhodnocovacej fólie 1 na ideáłlnyponorená plocha vyhodn-ocovacej fólie 1 celková plocha vyhodnocovacej fólie 1.x g 70736, x 2 úber vyhodnocovacej fólie prepočí-taný na i-deárlny priemerny jej návažok.Uvedeným prípravkom sa pracuje .s presnosťou 8,2 strednej vkvadratickej chyby.il. Pripnavok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí pozostávajúci zo základnej dosky á vyhodnocovacej fólie vyznačujúci sa tým, že vyhodnocowa-cia fólia 1 je v základnej doslke 6 uchytená pevne rozoberatelne kolmo na zdroj akuetického vlnenia, pričom jednotlivé steny vyhodnocovacej fólie 1 sú od seba vzdialené v pravidelných rozstupoch.2. Prípravok podľa bodul vyznačený tým,-že vyhodnocovacia fóliajl je v tvare .do siek. 3. Prípravok podľa bodu V 1 vyznačený tým, že vyhodnocovanie fólia 1 je V tvare písmena U.4. Prípravok podľa bodu 1 vyznačený tým,že vyhodnooovacia fólia 1 je v tvare vlnovky.

MPK / Značky

MPK: G01H 3/10

Značky: vyhodnocovanie, prostředí, kvapalnom, prípravok, poľa, akustického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-240476-pripravok-na-vyhodnocovanie-akustickeho-pola-v-kvapalnom-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí</a>

Podobne patenty