Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(751 v i Autor. vynálezu IRÍJCHLIK ŠTEFAN ing. csc., BRArIsLAVA ŠPLHÄČEK ROMAN ing., . i i PEZINOK MUCHOVÄ ANA RNDr HOZ IVAN, eRAjrisLAvA BYSTRICKY ĽUBOR ing., TRNAVA MOSTECKY IRI prof. ing. Drsc., PRAHA v ~ w v i vSáľspôsbbi výroby zmesi 2-alkyltiu-çlJi-diamíno-s-triazínnv Ľ i s 2,4-diamínu-G-chlñms-triazínmi 1 - . ~ . . k g vynález sa týka spôsobu výroby zmesi 2- 7dla, riedidla alebo ich zmesi, pričom sa naj prv nechá reagovať Z-alkylałníno-4,6-dich 1 ór- VReakcia so sodn-ou soľou alkántiolu sa usku točňuje pri teplote 10 až 70 °C, reakcia s al- n e Vkylamínom pri teplote refluxu reakčnej zme- . .si. . v i - - ~ Uvedené zlúčeniny sú účinnéako herbi o . cídy. A, v 3 Vynález sa týka spôsobu výroby zmesi 2-alky 1 tio-4,B-diamíno-s-triazínov s. 2,4-diamí 2R 1 a R 5 znamenajú rovnaký alebo rôzny alkylový zvyšok s 1 až 5 atómami uhlíka, RZ-znamena nižší alkylový zvyšok is 1 až 5 atómami uhlíka. Vo vyššie uvedených vzoroch I a II sa pod alkyl zvyškami rozumejú v prvom rade take alkyiové zvyšky ako methy 1 ~, etyl-, n~propy 1-, i-propyl-, terc.buty 1 ~, n-butyl-, n-pentyl- atď. Výhodné jeked R 1 je terc.buty 1-, R 5 je etyl- a R 2 je metylskupina, aleblo keď R 1 a R 5 sú izopropyl a R 2 je metylskupina,užívané k výrobe herbicidnych preparátov a boli až doteraz pripravované zmiešaním a úpravou jednotlivých osobitne pripravovaje ďalej známe, že jeden atóm chlóru v N-monosubstituovaných 2-amino~ 4,6-dich 1 ór-s-triazínoch je veľmi ľahko nukleofilne nahraditeľný alkylamino skupinou Čs. pat. č. 156 446, resp. alkyltio skupinou Čs. pat. č.-triazínoch je opät atóm chlóru nukleofilne vymeniteľný za alkylamíno skupinu na rozdiel od 2,4-bis-alkylamino-6-chlór-sďrlazinov,v ktorých atóm chlóru je relatívne ťažko vymenitellny za alkylamino skupinu.Teraz sa zistilo, že je výhodné pripraviť-diamino-ü-chlór-s-triazinmi z z-alkylamínoILS-dichlór-s-triazínov v prostredi rozpúšt-adla alebo riedidla alebo ich zmesi spôso~ bom podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že každý mó známym spôsobom pripravenełro 2-alky 1 amino-4,6-dichlór-s-triazínu, všeobecného vzorca III ~ ~R 1. má už uvedený význam, 4sa nechá zreagovat najskôr s 0,01 až 0,99mólmi sodnej soli alkántiolu všeobecnéhoR má už uvedený významv ktorom R 3 má už uvedený význam, a s 1 mólom hydroxidu sodného. Rovnako možno nechat ,zreagovať 2-alkyl v amíno-4,6-diohlór-s-triazín so zvoleriým mo larnym pomerom alkántiolu, v prítomnostichlorovodík viažúcich činidiel a odpoveda júoim polarnym množstvom aikylamínu a hydroxidu sodného. Hoci sa uvádza Čs, pat. č. 145 197, že je. výhodne zavádzať ,alkyltio skupinu do mo ľekuly 2-alkylarnino-tłił-dichlör-s-triazĺnov pri teplote 0 až 5 °C, pri spôsobe výroby po dľa vynálezu sa ukázalo, že reakcia-sa dáuskutočniť .pri teplotách 10 až 70 °C, s výhodou 25 až 40 °C. Reaktivita atómu chlóru v 2-alkylamino-4-alky 1 tio-B-chlór-s-triazi-ýnoch a. prvého ohlóru v Z-alkylamíno-ZA-dichlór-s-triazinoch je natoľko blízka, že druhý podiel aminu a hydroxidu sodného sa môže vniesť do reakčnej zmesi prakticky a diabaticky a na doreagovanie sa reakčná zmes udržuje pod refluxom 2 až 5 hodín. jVyššie uvedený sled reakcií možno uskutočniť v celom rade rozpúšťadiei voda, acetón, etylmetylketón atď., alebo ich zmesi.Zvläštvýhodné je použitie acetönu, resp. je- - . 4 ho vodných roztokov.Uvedené príklady objasňujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu. .K 93,1 g 99 Vo-ného kyanurchloridu (0,5 molu sa ,pridalo 250 mi toluénu a za intenzívneho miešania sa k roztoku pridalo 50,65 gramov 72,2 Q/Lrněho terc.buty 1 amínu (0,5molu a 133 g 15,03 (Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného (0,5 mólu. Teplota reakčnej zmesi sa zvýšila z 18 °C až na 50 ° Celsia. Potom sa zmes ochladila na 20 °C,vodná vrstva sa oddelila a zo zvyšku sa vá kuovo oddestilova toluen. K získanému kryštaliçkému ZA-dichlór-B-terc.butylamíno-s-triazínu sa pridalo 125 cm 5 vody. Teplota,reakčnej zmesi sa upravila na 20 až 40 °C apri tejto teplote sa v priebehu jednej hodiny- k zmesi pridalo 119,2 g 20,15 ,We-ného vodného roztoku sodnej soli metantiolu 0,34 mólu. Po pol hodinovom miešaní reakčná zmes dosiahla neutrálnu reakciu, pridalo sa,k nej 56,7 g 41,78 Vo-něho vodného roztokuetylamíxnu 0,53 mólu a 143 g 15,03 0/0-neho vodneho roztoku hydroxidu sodneho0,537 mólu, pričom reakčná zmes dosiahla 49 °C. Potom sa reakčná zmes zahriala k. refluxu 69 °C, pri ktorom sa miešala 2 .h~o~ diny. Pro ochladení na 15 °C vypadol kryštalický produkt, ktorý sa odsal, premyl s 300 centimetrov krychlovýoh vody a vysušildo konštantnej hmotnosti. Získalosa 115 g produktu, ktorý podľa plynovochromatografickej analýzy obsahoval 32,8 0/0 terc.buty 1 azínu a 68,5 0/0 terbutrýnu.K 110,5 g r 2,4 ~dich 1 ór-6 ~t.erc.butylamínu-s -triazinu U,5 mólu V 250 om 3 50 Vo-něho vodnéhoirőztoku acetónu sa za miešania pri- , dalo 90,0 g 20,45 O/n-ného vodného roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa plynovochromatograiickej analýzy obsahoval 51,6 terbutylazinu a 47,9 0/0 terbutrynu.-ného vodného roztoku acetónu sa za miešania pridalo 18,0 g 20,45 (Vo-ného roztoku sod~ nej soli metantiolu 0,053 mólu, pri teplote 30 až 45 °C. Po dosiahnutí neutrálnej reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 0/0-ného vodného roztoku etylamínu U,5 mólu a 133,4 g 15 0/0-ného vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a zmes sa vyhriala k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2 hodiny. Po ďalšom obvyklom spracovaní ako v príkladez .sa získalo 114 g produktu, ktorý obsahoval 88,4 0/0 terbutylazinu a 10,8 terbutrynu.1 K, 110,5 gćéchn. 2,4-diChlór-6 ~terc-butylamíno-s-triazínu 0,5 mô 1 u. - 250 cm 3 55 0/0 ~ného vodného roztoku acetónu sa za mie »šania pridalo 1.62 g 20,45 °/0 ~ného vodného v Aroztoku sodnejťsoli nmetantiolu 0,473 mo~ lu, pri teplote 30 až 60 °C. Po dosiahnutí neuträlnej reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g40 0/0 ~ného vodného roztoku etylamínu 0,5mólu a 133,7 g 15 0/o-ného hydroxidu sod« ného 0,5 mólu a zmes sa vyhriala k refluxu, pri ktorom sazotrvnlo 3 hodiny. Po ďalšom obvyklom spracovaní ako V príklade 2 sa získalo 121 g produktu, ktorý podľa plynovochromątograíickej analýzy obsaho val 11,1 0/0 terbutylazinu a 90,3 0/0 terbutry 111.1.-triazínu ~ 0,5 molu V 250 e 013 55 (Vo-ného vodného roztoku acetónu saza miešania prisxodnej soli metantiolu 0,25 mólu, pri teplote 25 až 35 °C. Po dosiahnutí neutrálnej reakcie sa k zmesi pridalo 73,9 g 40 °/.o-nêho vodného roztoku izopropylamínu- 0,5 mólu a 133,7 g 15 0/o-ného hydroxidu sodného U,5 mólu a zmes sa vyhrievala k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po obvyklom spracovaní ako v príklade 2) sa získalo 115,0 ~gproduktu, ktorý podľa plynovochromatografickej analýzy obsahoval 50,3 percenta propazínuZA-bis-izopropylamíno éô-metyltio-s-triazínu .K 103,5 g 2,4-dichlór-Głzopropylamĺno-S-triazínu U,5 molu v 250 cm 5 45 0/o-ného vodného roztoku acetónu sa za miešania pridalo pri teplote 10 až 70 °C 168,20 g 20,0 0/0-ného vodného roztoku sodnej soli metantiolu 0,48 mólu. Po ,dosiahnutí neutrálnej ,reakcie sa k zmesi pridalo 561 g 40 Vo-ného vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a133,7 g 15 0/04 ného hydroxidu sodného 0,5mólu azmes sa vyhriala k refluxu, pri kt-o rom sa zotrvalo 2,5 až 3 hodiny. Po obvy-A. kldm spracovaní ako v príklade 2 sa zís kalo 113,0 g produktu, ktorý podľa plynovochromatografickej analýzy obsahoval 94,2 0/0 ametrynu Z-etylamíno-ćkizopropylamíno~ 6-metyltios-triazinu a 4,8 .atrazínu 2-etylamínd-4-chlór-B-izopropylamíno-s-triazí, .K 93,1 g 99 (Vo-ného kyanurchloridu U,5 molu sa pridalo 250 ml to-luénu a za inten zívneho miešania sa k roztoku pridalo 04,60 gramov 45 O/o-ného vodného roztoku izopro v ktorýchpylamínu (0,5 mólu a 133 g 15,03 ného vodného roztoku hydroxidu sodného ,(0,5 mólu. Teplotareakčnej zmesi sh zvýšila z 20 °C na 50 °C. Potom sa xreakčná zmes .0 çhladila na 20 °C, vodná vrstva .sa toddelila a organické vrstva sa zbavila toluénu od, destilovaním zaĺvákua 1 500 Pà. K takto zís kanému ZA-dichlvúr-ô-izopropylamIno-s~tria«zíhu sa pridalo 125 cm 3 acetónu a 4125 cm 5 vody a pri teplote A 20 až 402 G sa V priebehu jednej »hodiny pridalo 147,2 g 20,0 Ú/o-néhío vodného roztoku sodnej soli etantiolu 0,35 mólu. Po polhodínovom miešaní reavkčná zmes dosiahla neuträlnu reakciu, potom sa-ného vodného roztoku hydroxidu sodnéhorom sa miešala 2 hodiny. Po ochladeni na 18 °C vypadol kryštallcký biely produkt, kto rýNsa odsal, premyl s 300 crn 3 vody a vysušil do konštantnej hmotnosti. .získalo sa 110,5 gramov produktu, ktorý obsahoval 72,1 2-etylamíno-4-etyltio-,6-1 zopropy-amíno-sątri azínu a 27,5 Z-etylamino 4-cihlór-6-1 zopro pylamínro-s-triazínu. , Brhíklad Bvodného roztoku acetónu sa zamiešania pridalo 174,27 g 18,4 Wo-náho v-odnéhoroztoą ku n-butántiolátu .draselněho 0,25 mólu, k , A k .PREDMET WNALrzUi. 8 ,pri teplote .i 25 až 35 to. ru dosiahnutí neutrálnej reakcie sa k .reekčnej .zmesi ,pnidaého vodného roztoku hydroxidusodného (1,5 .mólu a zmes savyhriala k .refluxinpri-.ktorom, sa zo-trvalo 3 hodiny. »Po obvyklomsracovaní ako v príklade ,21 sa získalo 123,2 gramov produktu, .ktorý obsahoval 44,3 0/0 2,4-diizopropylemíno-B-chlóres-triazinu a-ného vodného roztoku acetónu .sa za miešania pridalo 90,0 g 20,45 Vo-ného vodného roztoku sodnej soli metentiolu 0,263 mólu, pri teplote 20 až 45 °C. Po .dosiahnutívodného roztoku hydroxidu sodného ,(0,5. mólu a vyhriala sa k refluxu pri ktorom sa zotrvalo 3,5 hodiny. Po obvyklomspraco vani ako v príklade 2 sa získalo 125,4 gA produktu, ktorý podľa plynovoohromatqgnafickej analýzy obsahoval 45,1 Z-ch 1 or-4Špősob výroby zmesi Ä 2-alkyl.tio-4,6-diamino-s-triazinov s 2,4-diamíno-6-ohlór-s-tría zimní všeobecných vzorcov I a IIR 1 a R 3 znamenajú rovnaký alebo rôzny alkylový zvyšok s 1 až 5 atůmami uhlíka, R znamená nižší akylov-ý zvyšok s 1 až 5 atómami uhlíka

MPK / Značky

MPK: C07D 251/52, C07D 251/50

Značky: 2-alkyltio-4, výroby, zmesí, spôsob, 6-diamíno-s-triazínov, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-240362-sposob-vyroby-zmesi-2-alkyltio-4-6-diamino-s-triazinov-s-2-4-diamino-6-chlor-s-triazinmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi</a>

Podobne patenty