Ochranná hlavice čidel

Číslo patentu: 240239

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

čâĺsjĺt Každá drážka Spodní části růžice je.opatřena alespoň jedním vstupním otvowkrycí víčko jsou hermeticky zapojeny. Čicllappi se hejdříve protáhnoíu otvory, pak se vloží do drážek a výřezů a poté se drážky uxžävřou krycĺmi víčky a výřezy přesuvnoutrúbkou. Trubka se pak přivaří ke krycím ~« víčkům. »li i A Qchranou hlavlci čidel je možné použít u 9 7 diagnostických kazeť energetických reakto- g §í rů a reaktorü výzkumných. gsssceršžréz POPIS VYNÄIEZU 24023.tm , . Autor Vvndlezu LIŠKA KAREL ANTON PAVEL ing., PLZEŇOchranná hlavice čídel řeší vývoj čidel z palivo-vých a regulačních částí diagnostlc~ kých kazet jaderných reaktorrů. .If .Ochranná hlavlce čidel sestává z růžice, . . vytvo-řené ze spodní a trubkové části, krycľích víček a přesuvné trubky. Spodní částtůžice je opatřena alespoň jednou drážpkou Aatrubková část růžíce alespoň jedním výřezem. Každá drážka je Luzavřena krycím víčkem a výřezy v trubkovä části přesuvno-u trubkou, která je přesunuta přes trubkovouram, opatřeným osazením. Střed spodní čás~ řçiylje opatřen spoudním otvoreml, který je opatřen také osazením. Přesuvná trubka aVynález se týká ochranné hlavice čidel a řeší vývod čldel z. palivových a regulačních částí diagnostických kazet jaderných reaktorů.Dosud se čidla sledující stav v pallvovém článku, například čidla teploty chladiva vyváděla z diagnostických kazet pomocí rovných trubek nasazených na palivové proutky. Trubky se pak vedly ven z tlakového prostoru tlakovou přírubou horního víka reaktoru. Dále se používaly trubky ohnuté k sobě a svařene v jeden celek, který byl veden do tlakové příruby. .Nevýhodou dosavadních řešení je zdlouhavá montáž, která vyžaduje též výrobu pracných a složitých přípravků. Často dochází pří montáži i k poškození samotných čidel.Tyto nedostatky dosavadních řešení v pod- statě odstraňuje ochranná hlavice čidel po-dle vynálezu sestávající z růžice, krycích víček a z přesuvné trubky, jejíž podstatou je, že růžice je vytvořena ze spodní části a z trubkové části a trubková část je opatře.na alespoň jedním výřezem a spodní částrůžice alespoň jednou drážkou. Každá dražka je uzavřená krycím víčkem a výřezy V trubkové části přesuvnou trubkou, která je přesunuta přes trubkovou část. Každá drážka spodní části je opatřena alespoň jedním vstupním otvoremv zakončeným osazením. Stred spodní části je opatřen spodním otvorem, který je opatřen také osazením. Přesuvná trubka a krycí Víčka jsou hermeticky spojeny. «Výhodou ochranné hlavice čidel je jednoduchá montáž, která je i rychlá a nedochází k poškození čidel.1. Ochranná hlavice čidel sestávající z rüžíce, krycích víček, přesu-vné trubky vyznačující se tím, že trubková část 11 růžice 1 vytvořené ze spodní části 12 a trubkové části 11 .je opatřena alespoň jedním výřezem 15 a spodní část 12 růžice 1 alespoň jednou drážkou 4, přičemž každá drážka 4 je uzavřena krycím víčkem 2 a výřezy 15 v trubkové části 11Příklad praktického provedení ochranné hlavice čidel je znázorněn na přlpojených výkresech.Na obr. 1 je znázorněn pohled na růžici z boku, na obr. 2 řez zařízením podle vynálezu při pohledu z boku a na obr. 3 je znázorněn řez zařízením podle vynálezu při pohledu shore.Růžice 1 je ve spodní části 12 opatřena pěti drážkami 4, na které navazuji výřezy 15 v trubkoyé částí 11. Každá drážka 4 je je uzavřena krycím víčkem 2. Tři z dražek 4 jsou opatřeny jedním vstupnim OÍVOTBIT 9 a dvě drážky 4 dvěma vstupníml otvory 9.střed spodní časti 12 je opatřen spodnímotvorem 14.- Všechny vstupní otvory 9 i spodní otvor 14 jsou na spodní straně spodní části 12 zakončeny osazením 8. Přes trubkovou část 11 rúžice 1 je přesunuta přesuvná trubka 3. Přesuvná trubka 3 a krycí víčka 2 jsou spolu hermeticky spojeny.části kazety 13 jaderného reaktoru se provléknou nejdříve vstupníml otvory 9 vrůžici 1 a spodním otvorem 14. Pak se růžice 1 nasadí spodním a vstupními otvory 14 a 9 s osazením B na konce měřených palivových elementů 6 a průchozích trubek 7.Čidla 5 se ohnoru do drážek 4 a provléknouDrážky 4 se překryjí krycími víčky 2,která se z boku piřivaří ke spodní části 12 ružice 1. Pak se.nasune na trubkovou část 11 přesuvná trubka 3, která se přivaří k víčkům.Ochranná hlavice čidel bude používána u diagnostických kazet energetických reaktorů typu VVER a u reaktorů výzkumných.růžlce 1 přesuvnou trubkou 3, a přičemž každá drážka 4 je opatřena ještě alespoň jedním vstupním otvorem 9 a střed spodní části 12) spodním otvorom 14, a že každý vstup-ní otvor 9 i spodní otvor 14 jsou zakončeny osazením (8).2. Ochranná hlavice čidel podle bodu 1 vyznačujíci se tím, že přesuvná trubka 3 a krycí víčko 2 jsou hermeticky spojený.

MPK / Značky

MPK: G21C 17/00

Značky: hlavice, ochranná, čidel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-240239-ochranna-hlavice-cidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná hlavice čidel</a>

Podobne patenty