Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimúth Jozef, Steiner Bohumil, Kolina Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. amumnsxtmu esvěsą Ełêš - V (51) Int. 01.4(22) Přlhlášena 29 09 84 21 PV 7385-84 40 Zveřejněno 13 05 85 oäAn rnovvunstv 45 vydámo 15 06 87 . A 0 mm 753 « Autor vynllezu ŠINDEL JAROSLAV ing. HÁJEK EDUARD ing. PAŘENICA JAROSLAV ing., zových objektů při vyšším depresním spä- něm dobývání uhlí a nerostü.(54) Zařízení pru ntevírání dveří dülních hrñzových objektů, pri vyšším depresním spádu Á ~vynález je z oblasti hornictví. Týká se zařízení pro otevírání dveří důlních hrá du zejména v hlubínných dolech. Podstata spočívá v tom, že tělesn dveří je PDHJOCÍ pákového mechanis 1 nu a tažného válce poctavřeno, Kdy dojde k vyrovnání tlaků před a za dveřmi a. pak v druhé fázi tažné zařízení překouává jen odpory hmotnosti a tření v ZĚIVĚSGCII.Vynález se týká zařízení pro otevírání dveří důluích hľâZOVýCh objektů, instalovanych na důlních patrech s vyššími depresními spády. Dosud známá zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů na důlních patrech, s vyšším clepresním spádem mezi vtažnými a výdušnými větry jsou vytvořena na principu využití pomocných vzduchových kanálů nebo okének, jež jsousoučástí dveří, které slouží k vyrovnávání depresního spádu mezi oběma stranami dveří, to je vně a uvnitř hrázového objektu. Další zařízení pracujĺ na principu odtrhávajícího řetězcvého mechanlsmu postupně otevírajícíbo dveře hrázového objektu a tím vyrovnávajícího depresní spád vně a uvnitř hräzoveho objektu. Uvedená zařízení jsou buďto nevyhovující z hlediska bezpečnosti, nebo neúčinná při vyšším depresním spádu než 2 lsPa.Uvedené nevýhody jsou na minimum sníženy zařízením pro otevírání dveří důlních hrázových objektů podle vynálezu, jehož podstatu spočívá v tom, že je tvořeno odtlačovacím trnem, posuvné uloženým na Vzdáleně straně od zavěsu v tělese dveří, jehož jeden konec je opřen o teleso hrázového objektu a druhý konec je ve styku s kuličkou, uloženou v kratším remeui dvojramenné páky, trohyoeně na čepu závěsu K delšímu rameni dvojramenně páky je připevněn tažuý prvek, vedený -přes navaděcí kladky s konzolami k tažnemu tekutinovému válci, který je upevněn mimo těleso dveří i teleso hrázoveho objektu.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchá konstrukce a vysoká provozní spolehlivost při respektování bezpečnostních předpisů pro hlubinné doly. Výhodou je rovněž možnost jednoduchého ručního otevření dveří. Zařízení vyhovuje vyšším depresním spádům přesahujícím 2,2 kPa.Na přiložených výkresoch je schematicky znąízorněno jedno příklaclne provedení zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů podle vynálezu, kde na obr. ~ 1 je podélný řez hrázovým objektem a obr. 2 představuje čelní pohled.Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, jak je příkladně nakresleno naobr. l, je tvořeno odtlačovacím trnem 1 posuvně uloženým V tělese 2 důlních dveří na vzdálenější straně od závěsu 1 D. Těleso 2 dveří je zavěšeno na závěsech 10 a přiléhá těsně k tělesu 3 hrázoveho .objektu, První konec 11 odtlačovacího trnu. 1 je opřen o těleso 3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven mimo těleso 2 dveří i těleso 3 hrázového objektu. Těleso 2 dveří je opatřeno opěrou 21, proti níž je na tělese 3 hrázověho objektu umístěna na konzole 113 ruční páka 13 s nosem 131 pro ruční pootevření tělesa 2 dveří a na straně druhé je na čele otvoru telesa 3 hrázového objektu konzola 113 je ruční pákou 13 s.nosem 113, umožňující pootevření tělesa 2 dveří z druhé strany.Otevírání tělesa 2 dveří důlního hrázového objektu 3 je prováděno postupně, a to v první fázi při mechanickém otevírání se uvede do pohybu tažný tekutinový valec 9,vyvolávající tah V tažném elementu 7, který je veden přes naváděcí kladky B, 82, působí tahem na delší rameno 52 dvouramenné páky 5, které se začne otáčet kolem čepu B 1 a svým kratším ramenem 51 působit prostřednictvím opěrné kuličky 4 vyvozováním stále kolmého tlaku na druhý konec 12 odtlačovacího trnu 1, který se začne svým- prvním koncem 11 opírat o těleso 3 hrázo vého objektu, čímž dochází k pootevření tělesa dveří 2 do okamžiku, kdy je druhý rozšířený konec 12 odtlačovacího trnu 1 zatlačen kratším ramenem 51 dvouramenné páky 5 na teleso dveří 2.Vzniklou mezerou mezi stranou dveří 2,opísující vůči závěsům dveří 1 D největší dráhu, dojde k vyrovnání depresního spádu 11, (22 před a za dveřmi hrázoveho objektu. V druhé íázi otevírání dveří je Odtlačovací tm 1 vyřazen z činnosti a tah tažného elementu 7 překonává pouze odpor vlastní hmotnosti tělesa 2 dveří, odpor V zavěsech 1 a poměřený odpor prouděiíí větru. .V případě poruchy tažneho tekutinověho válce 9 je možno těleso dveří 2 Otevřít pomocí ručních pák 13 Lipevněných v konzolách 113 vně i uvnitř hrázového objektu. Ručním tahem za ruční páky 13 dojde pomocí nosů 131 k pootevření dveří a k vyrovnání depresního spádu (11, (12 před a za dveřním tělesem 2. V další fázi je překonáván odpor tělesa dveří 2 ručním tahem.Zařízení pro otevírání dveří důlníeh hrázových objektů může být s výhodou využite všude tam, kde jsou tlakovýrn spádem odděleny dvě oblasti a je nutné zabezpečení otevírání dveří.l. Zařízení pro otevírání dveří důlnícl hrázových objektů při vyšším depresním spádu s tažným tekutinovým válcem, naváděcími kladkamí a tažným prvkem, vyznačující se tím, že je tvořeno odtlačovacím trnem 1,posuvné uloženým na vzdálené straně od závěsů 10 V tělese dveří 2, jehož první konec 11 je opřen o těleso 3 hľáZOVÉhO objektu a druhý konec 12 je ve styku s kuličkou 4 uloženou v kratším rameni 51 dvojramenné páky 5 uchycené na čepu 61 závěsu 6, přičemž k delšímu rameni 52 dvojramenné páky 5 je přípevněntažný prvek 7, vedený přes naváděcí kladky 8 s konzolami 81 k ÍBŽHŠIIIU tekutinovému válci 9, kÍBľý je Ixpevněn mimo těleso dveří 2 i tělesn 3 hirázováłío objektu.2. Zařízení pro otevírání dveří důlnĺch hrázovýchobjektů podle bodu 1, vyznačené tím, že na vzdálenější straně od závěsü10 jsou z vnější i vnitřní strany přiléha jící tělesu dveřím 2 límístěny na konzolách 113 ruční páky 13 s nosom 131 pro pootevření tělesa dveří 2 přímo, nebo o opěru 21 tělesa dveří 21.

MPK / Značky

MPK: E21F 17/12, E21F 1/12

Značky: otevírání, depresním, objektu, spádu, vyšším, důlních, dveří, hrázových, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-240138-zarizeni-pro-otevirani-dveri-dulnich-hrazovych-objektu-pri-vyssim-depresnim-spadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu</a>

Podobne patenty