Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vybíhal Jaromír, Svoboda Dalibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr PO PIS VYNÁLEZU 239455(75) Autor vynález GABERDM VLADIMÍR SOUKUP JAROSLAV, PRAHA(54) zapojení vyhodnocovacl čás 1 i měřičo prašnosti ovzdušízapojení vyhodnocovací části měříče praěnosti ovzduší řeší problém okamžitáho automatického vyhodnocení prašnosti ovzduší z výstupního signálu odběrové sondy,založené na světelné propuatnosti filtru,přes ktorý se čerpá konstantní množství zapráäeného vzduchu za jednotku času.Výstupní signál této odběrová sondy je úměr množství prachu zachyceného filtrom, co odpovídá inte álu prašnosti ovzduší. Údaj o okamžit praěnosti ovzduší se zíaká derivací průběhu výstupního signálu. Hodnota výstupního signálu z odběrová sondy se měl-í v krátlgých časových intervalech a na konci každého intervalu so od ní odečítá hodnota výatupního signálu z předešlého intervalu, uložená dosud v první paměti.Rozdíl obou hodnot, úměrný střední hodnotě prašnoati ovzduší v tomto krátkém česovám intervalu, se ukládá do druhá paměti, kde e k dispozici na výstupu až do následujíc ho intervalu. současně s vyhodnocením rozdílu obou hodnot se do první paměti uloží právě změřená hodnota výstupního signálu z odběrové sondy.lity čistoty ovzdu í v uzavře ch i volných pracovních prostorech, v potru í s proudicími plyny. dále k úsporné regulaci zařízení z oboru zdravotní a tepelné techniky.vynález lze v užívat ke kontrole kva- q Ivynález se týká přístroje pro kontinuální měření praänosti ovzduší, u něhož se řeší zapojení vyhodnocovscí části.Známe přístroje pro kontinuální měření pralnosti ovzduší, napr. podla popisu autorskáho osvědčení SSSR 6. 890166, jsou zalozeny na měření světelná propustnoeti prostoru definované komory, kterou proudí zaprášený vzduch. Komora má dva zasklená průzory pro vstupní a výstupní světlo. Výstupní světlo se přsvádí fotočidlem na elektrický signál. Výhodou tohoto zařízení je, že výstupní signal je přímo dměrný praěnosti ovzduší. Nevýhodou tohoto zařízení je malá citlívost a přeenost, zetížená navíc chybou zpusobenou usazováním prachu na sklech v průzorach uvnitř komory, čímž se snižuje světelná propustnost. Další známé odběrové sondy pro kontinuální měření praěnosti ovzduší podle čs. patentu ě. 105 869 jsou založené na měření světelné propustností filtru, přes nějž se čerpá konstantní množství vzduchu za jednotku času. Vlivem postupného zapraäování filtru prachovýmí částicemi klesá jeho světelná propustnost rychlostí úměrnou množství prachových částic ve vzduchu až do úplné nepropustnosti světelného toku. Světelný tok za zdroje konstsntního záření propuětěný filtrom se fotoěidlem převádí na elektrické napětí. Jeho hodnota měřená voltmetrem nebo registrovaná registračním zařízením je přímo úměrná množství prachu zachyceneho na filtru.Výhodou táto metody je větší citlivost a přesnost, možnost dodatočné kontroly měření napŕ. tím, že se porovná hmotnost zapráěeného a nezapráěeného filtru a taká možnost provést rozbor prachových částic zachycených na filtru běžnými laboratorními metodsmi.Nevýhodou uvedeného způsobu měření je, že průběh napětí na fotočidle neodpovídá okamžitému množství částic prachu ve vzduchu, ale je jeho integrâlem. Údaje o okamžité prašnosti ovzduší, jež jsou úměrné strmosti registrovaného průběhu se musí dodutečně ze záznamu graficky vyhodnocovat pro každý časový okamžik. To znamená provádět grafickou derivaci průběhu podle času, což bývá zdlouhavá. Tím je prakticky znemožněna okamžitá signalizace praěnosti ovzduší, a tím také možnost odvodit automatické ovládání větracích nebo odsávecích jednotek.Výše uvedená nedostatky jsou odstraněny zapojením vyhodnocovací části měřiče prašnosti ovzduší podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že výstup fotočidla je spojen se vstupem enalogově číslicového pŕevodníku, na jehož výstup je paralelné přípojen vstup hradla a jeden ze vstupů komparátoru. Na výstup hradla je paralelně připojena svými vstupy první paměĺ a druhá pamet. K výstupu první paměti je připojen druhý vstup komparátoru, na jehož výstup je připojen první řídící vstup hradla. K výstupu druhé paměti je paralelně připojen číslicově analogový převodník s výtupem, který je analogovým výstupom vyhodnocovací části měřiče prašnosti ovzduší a nastavitelný ovládací stupeň, k jehož výstupu je připojena signalizační a spínecí jednotka. Synchronizační vstup anelogově číslicového převodníku je připojen na první výstup řídící a časovací jednotky. Na její druhý výstup je připojen druhý řídící vstup hradla, na její třetí výstup je-připojen nulovací vstup první paměti s na její čtvrtý výstup je pŕipojen nulovací vstup druhé paměti. Nastavitelný ovládací stupeň může být připujen svým vstupem k výstupu číslicově analogového převodníku. Výstup pro registraci výstupního signálu v číslicovém tvaru může být připojen k výstupxdruhé paměti.Výhodou zapojení je, že výstupní elektricky signál je přímo úměrný praěnosti ovzduší a že umožňuje při prekročení předem zvoleného stupně prašnosti v ovzduší spínet signelizační zřízení, napr. svetelné nebo zvukové ej., případně bud přímo. nebo přes stykač větrací nebo odsávací jednotky.využitím vynálezu k ovládání větrncícn jednotek v prostorech s proměnnou praěnosti dochází k úsporám energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího záření, filtrem 35. fotočidlem i,čerpadlem 2, jež čerpá zaprášený vzduch á přes prosvěcovaný filtr. K fotočidlu A je připojen vstup analogově číslicového převodníku 1, na jehož výstup je paralelné připojen vstup hradla Q a jeden ze vstupů komparátoru 2. Na výstup hradla Q je paralelne .pripojene první pamät lg a druhá pamät LL. K výstupu první paměti 33 je připojen druhý vstup komparátoru j, na jehož výstup je připojen první řídící vstup hradla Q. K výstupu druhé paměti l je paralelné připojen číslicově analogový převodník 11 s výstupom u a nastavitelrü ovládací stupeň m, k jehož výstupu je připojena signalizační a spínecí jednotka u. Synchronizační vstup analogově číslicového pŕevodníku 1 je připojen na první výstup řídící a časovací jednotky g. Na její druhý výstup je připojen druhý řídící vstup hradla §, na její třetí výstup je připojen nulovací vstup první paměti m a na její čtvrtý výstup je př-ipojen nulovací vstup druhé paměti u. Nestavitelrąý ovládací stupeň Já může být připojen svým vstupem k výstupu L 4 číslicově analogového převodníku n. Výstup 12 pro registraci výstupního signálu v číslicověm tvaru je připojen k výstupu druhé paměti .Funkce zapojení podle vynálezu je následujcí analogový signál z fotočidla 5, invertovam) neznázorněąvm invertorem, jež je přímo úměrrzý množství prachu oachycenêho na filtru 3, se převádí enelogově číslioovým prevodník 1 do číslíoového tvaru. Výstup analogově číslicového převodníku 1 tvoří čítač, jehož stav se neustále mění od nuly do hodnoty odpovídající vetupnímu analogovému signálu, např. prevodník pracující na principu metody dvojí integrace.Výstupní údaj enalogově öíelicováho převodníku 1 se v pravidelných časových intervalech, např. tříminutových, daných řídicía časovací jednotkou Lg, jenž na okemžik odblokuje druhý řídící vstup hradla Q, porovnává komparátorem 9 s výetupem první paměti lg realizované öítačem. Jakmile je stav na výstupu anslogově číslicového převodníku 1 hodný s výstupem první paměti Lg, odblokuje komparátor 2 první ñídicí vstup hradla § a vzhledem k to-mu, že je odblokovnný i jeho druhý řídící vstup, hredlo g se otevře. Tím se údaj z výstupu analogově číslicového převodníku 1 dostane na perelelně zapojené vstupy první paměti | 0 s druhé paměti LL. Stav první paměti g se tak doplní na konečný stav analogově číslicevého převodníku 1 na konci tohoto měřicího intervalu a zůstane nezměněn až do příätího mě řicího intervalu. Druhá pamät u, realizovaná opět čítsöen, která je vždy současně s odblo- Vkováním druhého řídicího vstupu hradla Q automaticky vynulována řídící a ěasovscí jednotkou Lg, ee neplní nn údaj odpovídající rozdílu první paměti m a konečnému stavu analogově číslicovému převodníku 1 na konci tohoto měřioího intervalu. Údaj v druhé paměti LL zůetane zachován až do příätího měřicího intervalu a odpovídá přírůstku prachu na filtru 3 během tohoto měřicího intervalu, to znamená střední hodnotě praänosti ovzduší během tohoto měřicího intervaluľ Číslicový údaj z výstupu druhé paměti LL se jednak číslioově analogovým převodníkem u převede na analogový tvar vyvedený na výstup u pro připojení indikačního a regístračního zařízení, jednak se vyhodnotí v nastavitelném ovládaním stupni jj, který při překročení předvolené meze praänosti svým výstupom sepne špínncí jednotku L 1, ovládající signelizační a bezpečnostní zařízení. oNavrhovaný vynález může být využívá zdravotnicko-hygienickými orgánu ke kontrole kvality pracovního a životního prostředí v uzavřených i volných prostor-ach, v proudicílch plynech atd., jako kontrolní ovladač k ekonomické regulaci elektrická a tepelné energie v oblasti vytápění a Větrání průnwslových prostoru, výrobních i nevýrobních, ke sledování konoentrací nebezpečných zplodin v ovzduší, k zajištění hospodárného provozu nejen ve strojírenekých organízacích, ale prakticky ve všech- výrobních resortech.1. zapojení vyhodnocovací části měřiče praěnosti ovzduší s odběrovou sondou sestavenou ze zdroje konstantního záření, filtru a fotočidla, vyznačené tim, že výstup fotočidla (4) je spojen se vstupem analogově číslicového převodníku (7), jehož výstup je paralelné připoJen na vstup hrndla (8) a jeden ze vstupü komparátoru (9), na výstup hrndla (8) je paralelně připojena prvni paměĺ (10) a druhá paměĺ (11), přičemž k výstupu první paměti (10) je připojen druhý vstup komparátoru (9), ne jehož výstup je připojen prvni řídící vstup hradle (8), k výstupu druhé paměti (11) je paralelné připojen číslicovš analogový převodník(13) s výstupem (14) a nastavitelný ovládací stupeň (16), k jehož výstupu je připojenn signalizační a spínací jednotka (17), a synchronizační vstup analógově öislicového převodníku (7) je připojen na první výstup řidicí a časovaci jednotky (12), na druhý její výstup je přinnden nulovací vstup první paměti (10) a na čtvrtý její výstup je připojen nulovací vstup druhé paměti (11).2. zapojení podle bodu I. vyznačený tim, že nastavitelný ovládací stupeň (16) je připojen k výstupu čislicově analogováho převodníku (13).3. zapojení podle bodu 1 a 2, vyznačený tim, že z výstupu druhé paměti (| 1) je vyveden výstup (15) 5 číslicovým tvarem výstupního signálu.

MPK / Značky

MPK: G01N 21/01

Značky: ovzduší, vyhodnocovací, prašnosti, zapojení, částí, měřiče

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-239455-zapojeni-vyhodnocovaci-casti-merice-prasnosti-ovzdusi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší</a>

Podobne patenty