Způsob kapalinového vyvíjení diazografického materiálu

Číslo patentu: 239452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Snížek Jioí, Kanderal Fratišek, Vlasák Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynâlewä 18 h Ěäg šum svuorwx ing., mnm xntmví(54) Způsob kapaljnovćho vyvlloní diazogrnflckého materiáluZłêůsob kapalinového vyvíjení dinogrnfic óho materiálu, ktorý obsahuju Inetalinační příàadu, tvořenou nlupon Jcdnousolí kovu, a hodou sodnou, dranelnou, ho řečnatou ine atou, nikalnatou nebo/a hlinitou soĺí, a přípudnl bnrvotvomou ilutou nebo/a Iodrou posivní konponentu, shot podstata spoćívá v ton. o u paul je vývo lq, ktoré rovněž obnhujc uvodenou Ion inční pŕíondu a případně obsahuje také modrou nebo/a žlutou pnaivní kon onehtu, Jejich obsah vo vývoju v poháru obsahuv diasograriokóm uatoriílu do roven 0 z 10 ui 10 z 0, s výhodou 41.239452 v - - 2 Vyndles ee týkd pdsobu kapalinovoho vyvíjení diasogrofickeho materiálu.nevýhodou cold řady diasograficłzých materiálů, snem pak po kapalinové vyvolávaní,je jv prv( add snaćnn nlroćnoat na používaná surovirw a tím i spravidla elozitú příprava tlchto ldtek a jejich vysoká cena. V literatura popsaná univerzální vyvojky, ktoré využívají kapalnó organické zásady, nardłejí na aložitý proces adjus tace nina často zvýšené eaeeivity na výsledná azobarviva. Vseobecným nedostatkom u řady azobarviv, ktera bud»jednotlivo nebo enčsnö tvoří podstatu výsledneho latentního obrazu pro následující kapali novd vyvoldvení a jeho sviditelnłní, je tsv. krvdcení kresby, co je díno radou faktor-ú,například jii eaaotnýn charakterom jednotlivých nebo nosných asobarviv. Tento nedostatok se svlíitě u jednoduälích kapalinových diasosystémd nedarilo odstranit, coz mělo na nasledek hleddní svlältních, často tělko dostupných složek, ktoré znínäný nedostatok částečně odetraňovaly. Kvalita takového výslednáho asoobrazu je pak přijatelná, ale je charakterisovnns ji shore připonínanou nedostupnosti pouäitých látek, jejich složitou prípravou,ndročnýui nesiproduktp., a tím všeobecně vysokou cenou.Nyní byl nalezen diaaograíický metalizovaný materiál pro kapalinová nebo anoniakální vyvoldvaní emisných asobarviv vývojkou, která obsahuje mimo v diazografii běžná látky zvýlenou koncentraci solí kovu napr. sodłku, draslíku, horčík-u, hliníku, zinku, ktere jsou aplikovány ve stejnou, ale a výhodou v obracenćn poměru i v základním materiálu, takže system papír-vývojka je charakterizoval stavom těchto solí kovů.- Výše uvedené nedostatky tedy nemá způsob kapalinováho vyvíjení diazografického materiálu, který obsahuje Ietalizeční prísadu, tvorenou alespoň jednou solí kovu. s výhodou sodnou, draeelnou, hořečnatou, zinečnatou, nikelnatou nebo/a hlinitou solí, a případně barvotvornou llutou nebo/a modrou pasivní konponentu, jeho podstata spočíva v tomže se použije vývojky, která rovněi obsahuje uvedenou netalisační príaadu a popripade obsahuje taká modrou nebo/a ilutou pesivní komponentu, jejichž obsah ve vývojce v poměru k obsahu v diazografickân nateridlu je roven O 10 až 10 0, s výhodou 4 x I.Není v rosporu a vynálezca využití rosdílných chemických složení modrých pasivních kolponent, ale je jen třeba sledovat tvorbu alobarviva s hlediska kopulační kinetiląy složek, ktere ee sdöaetňují konečná reakce v procesu kapalinovdho vyvolávání. Konečný efekt,doealený na zekladd vynáleau, tj. podvojné využití modré kopulační komponenty jednak v materidlu a jednak vo vyvojoe při dostatečně koncentraci vyaolovacích látek, použitých ve fond vile uvedených solí. je pŕekvapivý.V praxi nic nebrdní použití i dallích v diasografii běžných látek, jako jsou například dalěí barvotvorne sloln, jednotlive nebo emlend diasosloučeniny, purračríi latky, látky antihalaöní, smáčecí, další metalizující prísady, mikrokoloidní prísady, mikrokoloidní křeniöitarw a kyeličnik křemitý spod. a pro vývojkový syetdm regulátor-d pH, etabilieatorů,reduküních pŕísad, emdčedel apod. Je pochopitelnó, ie pro zvýlení stability systému material- vývojka lze v případ převdlnl kapalinovdho vyvolavdní vyloučit nebo sníäit látky lwgroskopiokőho nebo vleobecnl kopulaci urychlujícího charakteru. Naopak je možne ke zlepšení podkladu přidávat do vývojky látky zjaaňující .łzjaaňovací optické přípravlq/ apod.Universální diasograíioký Ietalisovaný materiil představuje tedy syetén - materiál- vývojka a hlavní působení kapalinovdho vyvolávání jedine etaven latentnł ekopulovaxxých paeívních a aktivních eloiek, tedy lstentnín vytvorením asobarviven nebo směsi asobarviv.Pro tvorbu sušený latentních asobarviv může být využite celá řada regulované metalisovaąýoh diasosestav, svýhodou pak substituovaxxých diasosloučenin, odvoeenýoh od p-feąylendiaminu, v případě s heterocyklickým zbytkeu, nebo smhí dvou i více diasosločenin podle konečnom poladavku, charaktarisovaného napr. citlivoetí.Jako diaeoeloučeniny podle vyndlesu nohou být použity napr. jednoduchá nebo substituo 3 239452vmé deriváty p-renylendianinu, s výhodou pak zł-dinzo-dinlkyl nebo hdiazo-alkyl-ałkoaąy-p-fem/londianin nebo odpovídndícihb dinzoaloučenin s heterocyklickym zbytken, např. morfolinovýn, piperidinovýi nebo pyrolidinovýu, dále diuzosloučenin aubstituovaných v 2,5-po len na Mdřo nlkylan nebo alkoxylen nebo halogenen, diazosloučonin, aubstituovaných v po boěněl řotězci na torciárnil dusiku a diazosloučenin odvozených od jednoduchých, popřipadä subntituovuných direnylaninn.Jako žlutá komponenty lze využít nnpř. acetyloacetylovnxxých dorivátů onilinu, benza ą. nidu, toluidinu, anisidinu nebo polyhydronfenoly a jejich aubstituované deriváty. látok- Blink níže uvodenýn používaný Iodrýn sloäkán.Jako modrá komponenty lze použit např. jednoduchých nebo subatituovnąých amidů kyulin hydroqkarbonových, dále o výhodou pak norfolinopropyluidu, dietonolonidu nebo piporididu nebo piporazidu těchto kyselín nebo složek, odvozeąých od lwdroxy nebo polyhydroxynaftalenu nebo odpovidajícich sulfonových lqaelin, případně Jejich solí, s výhodou pak botn-ninoetylanidu lqaelim/ Z-ow-.ł-naftoovć. xPřiprnví ae sněa tohoto uloženíVodu destilovaxzć nebo deionizovuxá 900 ml Kyselina słavuová 18 g Ľoěovinn 20 g rhionočovino ~ 13 g Chlorid inočnntý 15 s Strna hlinitý 15 g Chlorid hořçnatý 5 g kdiuo-łł-eLyl-ll-B-oqetylanilin 1/2 znc 12 20 g z-oxy-J-kyo. noftoová-Js-otanolanid 15 gtoto all so doplni destilovanou vodou nebo deionízovanou vodou do I 350 m 1. Sestava so nnneao n pnpirovou nebo rőliovou podložku a usuší se.Priprav so ně tohoto složeníVodu dootilovnni nebo deionizovaná 900 m 1 Kyaoliną ałąvaovą s g Iočovina A 20 g Thionočovim 13 g chlorid aoany 15 g Chloz-id druolný 15 g A-diao-N-otyl-łl-B-owetylanilin. 1/2 Znnlz 20 g B-nuinoetylanid ky. a-oxy-J-naftoová 15 gtoto ni u doplni doatilovonou vodou nebo deionizovanou vodou do 1 350 m 1.Sestava aa names na pnpírovou nebo rőliovou podložku a usuäí se.Přípraví se mě tohoto složeníVoda dostilovaná nobo deionizovnná 900 m 1 Kyselina citrőnová 30 Kyselina boritář tuto směs se doplní detilovunou nobo doionizovnnou vodou do l 350 Il. Sestava u nmeae na papirovou nohe fun/novou podložku a usuěí so.Univerzální vývojka pro l litr roztokuBorátová smäs je směsi meta a tetraboritaxxu draselného v takové poměru, aby pH vývojky bylo 10 až 12. VUniverzální vývojka pro 1 litr roztokuBorátovš směs je směsi meta a tetraboritanu draselnćho v takovén poměru, aby pH roztoku Švývojky bylo 10 až 12.Vývojka se při vyvolávání. nanáäł na materiál buč ve vyvolávacim str-ojka., nebo rovnoměrwn roztiránín, nnpř. vntoup

MPK / Značky

MPK: G03C 5/34

Značky: kapalinového, způsob, materiálů, vyvíjení, diazografického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-239452-zpusob-kapalinoveho-vyvijeni-diazografickeho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kapalinového vyvíjení diazografického materiálu</a>

Podobne patenty