Talířový pluh

Číslo patentu: 239451

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houda Rudolf, Kováo Josef, Pittner, Stupka František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Am vynlletu gnčmc Jom 1 511 mm znnlkc iny »mam Ivo ing., PRAHA,numa nom, ůnuzcz m man(b rqltŕový pluh ľudia vynálesu je určen pro orhu u a olehl výl zaorňvúnín rostlinných s tka. cd jeho hlavním orebníąta liŕu v tuho pruhu je upraven předradličkov tnliŕ nensího grúläru a to tak, že přcdradličkový tulí je ve suöru ony rámu pluhu vloion před lovou částí hlavního orch ního tslíře.23945 2 Vyndlez ee týká talíŕovdho pluhu, určeného zejména pro hlubokou a střední orbu.Je všeobecně málo, že tslíŕová pluhy mají oproti radličným některé výhody, jako napr. nižší enertetickou spotřebu vzhledem k otdčejícím se pracovním orgdnům a podstatné větší životnost ostrí, danou tím, že okraj talíře přichází do záberu s půdou postupně pri otáčaní a tím, že ddlks břitu talířů je oproti dělce břitu radlice několikanásobná. K meniímu opotřehení ostří pak přispívá i rotace talířů. Tyto výhody dosavadních talírových pluhu jsou však do značne míry snehodnoceny známou skutečnosti, že zeklápění půdní skývy atím i rostlinxwch zbytků z povrchu pole je u tal ířového pluhu spetné, a to i u známého prave-Idení talírového pluhu s předradličkovým talířem, umístěným před pravou částí hlavního talíře, Při odřezdvání püdní skývy se totiž tato dostává do oblastí různých obvodových rychlostí talíře a ten ji v důsledku toho rozdrobí. I když dnes v souvislosti s možností chemického ničení plovelů není někdy důležitoet plného saklopsní slqfvy tak rozhodujici, je faktom, že dobré zaklopení rastlinných zbytků a spolehlivá zaordní chlóvská mrvy je vzhledem k obohacení půdy živinami účelne. Rovné fektem pak je, že žádným dosavadním talířovýmpluhem nelze dobrého zaklopení púdní skývy spolehlivá dosáhnout.Tuto nevýhodu odstraňuje talířový pluh podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že předradličkový talíř je ve směru osy rámu pluhu ulołen před lsvou částí hlavního orebního tmlířo.Talírový pluh podle vynňlezu zabezpečuje při plným zachování výhdd těchto pluhu, tj. paf-i nižší energetické potřebě a menším ópotřebení ostří proti radličným pluhúm, též dobrá klopení pddní skyvy a tím i vyhovující zaklápění rastlinných zhytků. Je toho dosaženo tím,že vhodná umístěný předradličkovy telíř odkrojí a umístí na dno brázdy nejprve tu povrchovou část skývy, která by se dostala při krájení pouze hlavním talírem do blízkosti středu talíře, kde je nízká obvodová rychlost. Tím by se celá skýva byla zbržděním svého pohybu ještě před oddělení od pddy rozdrobena a nebyla by zaklopena. Protože je pro orební talíř ponechána pŕedradličkou pouze část skývy u obvodu talíře, je tak zabráněno příliäným rozdílům obvodov rychlosti talíŕe, které by jinak na neoddělenou skývu působily a tato je plynule oddělováns, unáäena diskom a seklápěne do brázdy. vNa pripojených výkresoch je schematicky znázorněn príklad provedení talířového pluhu podle vynálezu. Obr. 1 představuje půdorys pluhu, obr. 2 je detailním pohledem zezadu na dvě orební talířová tälesa a obr. 3 je půdorysem detailu orebního a předradličkováho taliře.Rám 1 pluhu je vpredu opetřen sávěsrąým vahadlem a pro uchycení do neznázornärwch spodních táhel hydraulickěho zdvěsného systemu trektoru, vzadu pak nosnou nápravou jlopěrného kola i a transportního kola i. K rámu L pluhu jsou pomocí nosných slupic Q uchyceny náboje 1 otoćných orebních telíŕd Q, jejichž nosné slupice ý, jsou s výhodou unàleny na rámu ,L e možností natáčení vzhledem ke .smeru jízdy A. K tým nosným slupicím á anebo přímo k rámu,L jsou pak pomocí nosných konsol 2 ucłwcerw otočné predradlićkové talíře |Q o menším průměru než je průměr hlavních orebních talíŕů g. K orebnín talířům g přiléhají stěrače u. Každý pŕedradlićkový telíř 19, je umístěn před kupŕedu směřující částí svého hlavního orehního talíre g tak, že jeho epodní okraj je situovsn vyse než spodní okraj hlavního orebního talíře g. Plocha predradličkoveho talíre m je uspořádsna před náboje 1 orebního talíře g. Tím je pak orební talíř Q ve styku pouze s hlavní obvodovou půdní skývou 12 oddělovanou odpůdy u, a každý předradlíčkovy talíŕ u je pak ve styku s predŕezávanou skývou u.S talirovym pluhu podle vynálezu se pracuje takto Při tažení pluhu neznazorněrąým traktorel ve smeru A dochází pr ustavení pluhu do pracovní polohy a jeho zahlobuení k orbě, přišel předrsdličkový talíř m, umí stěmi před kupŕedu směřující částí svého hlavního orebního telíře â, odděluje nsjprve od půdy u předřezávanou skývu ,L 4 a ukládá ji na dno předchozí brásdy rosdrobsnou. Tím vytváří obloukovitý vnější okraj předřezdvané skývy u o menlím polcměru maoblení ne je poloměr zaoblení okraje hlavního orebního telíře g, při 3 23945čenž tento vnější okraj předřezćvaně sląývy A je současně vnitřní okraje ohledně odřezivaná hlavní obvodové půdní algvvy L 2, oddělovañé a zpmcovúvaná hlavní orebnin nur 5.Takto vytvoření hlavní Obvodová půdní skýva ,L 2 je v důsledku pŕíznivého rozložení obvodových rychlostí orebního talíře ,Q lépe unäěena, otáčena a ukládána na předřezlvanou slávuLi, čímž je dosahováno vyhovujícího zaklopení rastlinných zbytků.Talířový pluh, opatŕerąý předradličkovýn talířeu nenäiho průměru před hlavním talířel,vyznačený tim, že předradličkový talíř /10/ je ve slěru osy rámu /1/ pluhn ulolen předleveu čistí hlavního erehníhe taliŕe /B/.

MPK / Značky

MPK: A01B 17/00

Značky: talířový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-239451-talirovy-pluh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Talířový pluh</a>

Podobne patenty