Perličkové plošné výrobky a polotovary a způsob jejich výroby

Číslo patentu: 238744

Dátum: 16.03.1987

Autor: Filip Radoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řešení se týká perličkových výrobků a polotovarů, jejichž ozdobná část je vytvořena bižuterními ozdobnými díly ve tvaru perliček, kuliček, válečků, které mohou být ze skla, plastů nebo i kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky jsou složeny z pružné adhezní vrstvy, která je uvnitř proložena vrstvou textilie a na lícové straně jsou umístěny bižuterní ozdobné díly. Existují četné další možné varianty. Způsob výroby vychází z toho, že na podložku se nanese pružná adhezní vrstva, na tuto vrstvu se umístí vrstva textilie, případně se do ní zatlačí nebo nanese další pružná adhezní vrstva a na ní se jednotlivě nebo hromadně položí nebo přitlačí bižuterní ozdobné díly. Existují i další obměny tohoto způsobu. Lze využít ve spotřebním průmyslu.

Text

Pozerať všetko

M 0, Zveřejněno 15 05 65 om mo vvmszv (45)(75) . Autor vynálezu FILIP RADOSLAV ing., LIBEREC(54) Perlíčkové plošné výrobky a polotovary a způsob jejlch výrobyŘešení se týká perlíčkových výrobků a polotovarů, jejichž ozdobné část je vytvořena bižuterními ozdobnými díly ve tvaru | perliček, kuliček, válečků, ktoré mohou Í 4 I ° být ze skla, plastů nebo 1 kovů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky jsou složeny z pružné adhezní vrstv , která je uvnitř proložena vrstvou texti ie a na líçové straně Jsou umístěny bižuterni ozdobné díly.Existují četné další možné variant . Způsob výroby vychází a toho, že na pod ožku se nenese pružná adhezní vrstva, na tuto vrstvu se umístí vrstva textílie, případně se do ní zatlačí nebo nenese další pružná adhezní vrstva a na ni se jednotlivé nebo hromadné položí nebo přitlečí bižuterní ozdobné díly. Exístuji i dalěi obměny tohoto způsobu. Lze využít ve spotřebním prümyglu.vynález se týká perličkových výrobků a polotovarů, jejichž ozdobná část je vytvořena bižuterními ozdobnýmí díly ve tvaru perlíček, kulišek, válečků, která mohou být ze skla,plastů, nebo i kovů a způeebu jejich pnoduktívní výroby.Je známa řada způeobů upevňování bižuterních polotovard opatřených dírkou, např. voskovenýeh perel, sklenčnýoh perel reoaíllu spod. dále jen perel, zstavováním nebo zalieovaním do vrstvy plastická hmoty s přesahem přes nejvčtáí průměr a í-přes toto opatření pevnost ucłwcení není dokonalá.Jiným způsobem upevňování perel je našívání na různá materiály, tak jsou např. vyráběrv datové ozdoby. Toto naäívání je velmi pracná, nelze je mechanizovat a je nákladná.Z ostatních způsobů se uplatnilo upevňování perel pomocí kovového rgýtku nebo lepení perel do kovových kotlíků, přičemž je nutná zdlouhavá dávkování lepidla do kazdeho kotlíku zvlášt, což opět zdržuje pracovní proces.Rovnšž je znám způsob upevňování ozdobných prvků pomocí fólie z plastická hmoty tak,že teplem změklá folíe působením přetlaku nebo podtlaku vzduchu obepne více než polovi-nu ozdobnáho prvku a po opětnem ztvrdnutí tento uchytí. Nevýhodou tohoto způsobu je nákladná výrobní zařízení a nedokonalá uchycení.Dále je znám bíäuterní předmět zdobený perlami podle A 0 č. 170 257, kde perličky,navlečenć na nosnám elementu, jsou upevěrgy k podločce z jedná neho více vrstev plastická hmoty neaoucí na rubu mškkou pružnou vrstvu, která je ornamentálnš tvarovatelná. Nevýhodou tohoto způsobu je, že upevnění je provedeno zapuštěním perel do vrstvy plastu přes jejích největší průměr, tj. jsou upevněny mechanicky bez nalepení perliček uvnitř plastu, jejich Vypadávání pak je zamezeno upevněním i nosiče ve vrstvě plastu. Toto provedení je vhodná pouze pro zdobení pevných neohebrých deeek a pro velká průmšry perel, základní účinnou plochu tvoří plast, který nelze dále zdobit a proto výrobky působí levnýl dojmu. Výrobky,tj. desky, lze upevňovat pomocí mäkká pružná vrstvy ne rubu pomocí delší vrstvy lepidel, co je pro praxi nevýhodná, rovněž to, že tloulřke vrstvy plastu je značná omezuje pružnost celá soustavy, a tím i použitelnost v praxi. Dali( nevýhodu je, že nelze s úspěchem zapouätšt kuličky, válečlcý a obdobné prvky, která by při olwbu vypedávaly. Další podstatnou nevýhodou je to, že nelze zapouštšt povrchov dekorovaná perličky, nebot by dekor při vysokých teplotách natavenáhb plastu změnil jejích vzhled.Všechny tyto nedostatky odstraňuje vynález tím, že perličková výrobb s polotovary jsou složeny z pružná adhezní vrstvy, s výhodou transparentní např. silikonove, která je uvnitř proložena vrstvou textílie, napr. látw, eiĺky a na lícevá strane jsou nísteny bíiuterní ozdobné díly ve tvaru perliček, kulíček, vdlečků, ze skla, plastů nebo i kovů, že vrstva textílie je alespoň jednostrannä opatřena nebo vytvořena ozdobným materiálem, nepř. kovovou vrstvou, že pružná adhezní vrstva je Umístěno pouze na l-ícová stran perlíčkových výrobků nebo polotovarů, že pružná adhezní vrstva je í v dírkách perlíček, případně se dotýká nebo je v ní místěn i nosič ozdobných dílů ve tvaru perliček ze skla nebo i kovů, že rubová strana pružná adhemní vrstvy le podložena podložkou, která obsahuje, nebo je tvořena nažehlovací vrstvou, případně je nažehlovací vrstvou opatŕena vrstve textílie. Způsob výroby se provádí tak, že na podložku napr. opatřenou teflonem se nenese pružná adhezní vrstva, např. ailikonová, transparentní, na tuto vrstvu se umíetí vrstva textílie, případně se do ní zatlačí nebo se nenese daläí pružná adhezní vrstva a na ní se jednotlivé nebo hromadné, napr. navlečené na nosiči, položí nebo přitlačí bižuterní ozdobné díly, případně ae mezi vrstvou textílie a bížuterních ozdobných dílů umístí další pružná edhezní vrstva ze stejného materiálu, načo ae bud vytvořená vrstvy oddšlí od perličlq, přípednč je í tato podložka součástí alespoň přechodnou perlíčkových výrobků nebo polotoverů a Iírou m-s čení nebo hmotnosti ozdobąých dílů ee řídí hloubka upevněníąozdobných díld v pružná adholníVýhodou výrobků podle vynálezu je to, že celá sestava je zcela pružná na všechny atrany, vrstva textílie má funkci jednak ozdobnou a jednak fixuje celý výrobek nebo polotovar transparentní , pružná adhezní vrstva zajiätuje dokonalé upevnění na malou plochu bižuterních ozdobných dílů, čímž umožňuje zvýäit podstatnč jejich hustotu a dává vyniknout jejich brilonci. Moznost nažehlení celé soustevy na oddvy zvyšuje použitelnost těchto výrobků a polotovorů. Ilojvčtlí výhodou vynálezu je, že vytvorené pásy nebo jiná plochy lze dodatočné dělit, čímž je umožněno opotrebitelůn, ale i při dalsim zpracování Iaxinúlní použití, není třeba po odstŕihu díl lemovat nebo jinak upravovat. Způsob výroby pak umožňuje jednoduchou vyrobu bez nákladných investic a to bud v páeech, nebo naopak lze vytvářet přímo vzory broži, polotovarů, kabelek, pásků, lenů šatů, atd.Príklad provedení vynálezu je znázgrněn na výkresu, kde představuje obr. l provedení výrobku v řelu o upevnčwni porličloni na nosiči, obr. 2 provedení výrobku v ŕezu e volně upovnäąfni perlička. a obr. 3 provedení zpdsobu výroby na rezu výrobku.Perličková borta je např. provedena tak, že po obou stranách vrstvy textílie g je vytvořena pružná adhozní vrstva J, a na její lícové straně jsou upevněny bižuterní ozdobné díly j, napr. perličky navléhxute na nosiči i tak, že jsou zaboŕeąv i s nosičem 4 do pružná adhezní vrstvy 1.Perličková nežehlovací ozdoba je provedena tak, že na rubová straně vrstvy textílie 3,je nanesona nežehlovací vrstva i, na lícové straně je vytvořena pružná adhezní vrstva ,L a no jejím povrchu jsou upevněrly bižuterní ozdobné díly 1, např. čípky.Způsob výroby perličkových plošnýoh výrobků a polotovarů vychází z technologické podlož ky Q opatřenć teflonovou vrstvou, na ní se nenese napr. polovina pružné adhezní vrstvy l, na ní se umístí vrstva textílie 3, např. sítka s pokoven na lícové straně a ta se překryje druhou pelovinou pružne edhezní vrsty l, z lícové strany se pak ihned pokiadojí biñuterni ozdobno díly j, napr. perličky novločono no nosiči g o jednotlive po radoch nebo najednouse sotločují, podlołka i oo oddčlí. Podlolku á nůäo tvořit i vrstva textilie z, ktorí zůotlví ooučiotí výrobku.l. Perličková plošné výroblw a polotovary, například kabelky, borty apod vyznačené tím, že jsou složeny z pružná adhesní vrstvy (l), například transparentní silikonové, která je uvnitř proložena vrstvou textílie (2), například tkaniny nebo sítky a na lícové stranč jsou umístěny bižuterní ozdobné díly (3) ve~tvaru perliček, kuliček, valečků, ze skla,plastů nebo i kovů.2. Perličkově plošné výrobky a polotovary podle bodu 1, vyznačené tím, že vrstva textílie (2) je alespoň jednostranné opatřena nebo vytvořena ozdobným materiálem, například kovovou vrstvou.,3. Perličkovd ploänó výrobky a polotovary podle bodů 1 a 2, vyznačené tim, že pružná odhezní vrstva (l) je uniltěna pouze na lícová straně perličkových výrobků nebo polotova rü.4. Perličkovó plošné výrobky a polotovary podle bodů l, 2 a 3, vyznačené tím, že pruž 4 ná ohozní vrstva (1) je i v dírkach perliček, případně se dotýka nebo je i v ní umístěni nosič ozdobných dílů (3) ve tvaru perliček zo skla nebo i kovů.236744 v v 4 5. Perličkové plošné výrobky a polotovary podle bodů I, 2, 3, 4, vyznačené tim, že rubové strana pružné adhezni vrstvy (1) je podložena podložkou (6), která obsahuje nebo je twořena nažehlovací vrstvou (5). případně je nažehlovací vrstvou opatřena vrstva textílie6. Způsob výroby perličkových ploáných výrobků a polotovarů podle bodů 1, 2, 3, 4a 5, vyznačený tím,že na podložku, například opatřenou teflonem, se nenese pružná adhezní vrstva, například silikonové, na tuto vrstvu se umiatí vrstva textílie, případně se do ní zatlačí nebo se nanese další pružná adhezní vrstva a na ní se jednotlivé nebo hromadně,například navlečenâ na nosiči, položí nebo pŕitlači bizuterni ozdobné díly, případně se mezi vrstvou textílie a biäuterních ozdobnýchd 1 lů umistí další pružná adhezni vrstva ze stejného materiálu, načež se bud vytvorená vrstvy oddělí od perličky, případně je 1 tato podložka součástí, alespoň přechodnou, perličkových výrobků nebo polotovarů.7. Způsoby výroby podle bodů 5 a 6, vyznačený tim, že mírou zatlačeni nebo hmotnosti ozdobných dilú ae řídí hlbubka upevnění ozdobných dilů v pružné adhezni vrstvě.

MPK / Značky

MPK: D04D 1/04

Značky: jejich, polotovary, perličkové, výrobky, výroby, způsob, plošné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238744-perlickove-plosne-vyrobky-a-polotovary-a-zpusob-jejich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Perličkové plošné výrobky a polotovary a způsob jejich výroby</a>

Podobne patenty