Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko

Číslo patentu: 238444

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ružička Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko podľa vynálezu patrí do oboru klzných kĺbových ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoretylénu plneným olovom, alebo polyacetátu kopolyméru. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými vložkami zrkadlovo uloženými v dvojdielnom vonkajšom krúžku, ktorý dovoľuje vymedzenie vôle v ložisku alebo výmenu polosférických klzných vložiek. Riešenie rozoberateľného klzného kĺbového ložiska podľa vynálezu je zvlášť výhodné pre rozmerné kĺbové ložiska, u ktorých vnútorný krúžok je z kvalitného, oteru a korózii odolného materiálu, pričom vymeniteľnosťou prvkov ložiska sa dosiahne zvýšenia úžitkových vlastností, životnosti ložiska ako celku a úspor kvalitných ložiskových materiálov.

Text

Pozerať všetko

0 MB rno VYNÁLEZY 45 Vydané 15 05 B 7 A OBJEVY75 Autor vynálezu RUŽIČKA KAMIL ing. CSc., BRATISLAVA54 Rozuberateľné klzné kĺhuvé ložiskaRozoborateľné klznê kĺbové ložisko podľa vynálozu patrí do oboru klzných kĺbovýclh ložísk, kde klzná dvojica je tvorená vnútorným oceľovým krúžkom s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajším krúžkom s klznou plochou z klzných materiálov s polytetrafluoreiylénu plneným olovom, alebo polyacetáttt kopvo-lymértt. Na rozdiel od súčasných známych konštrukcií kĺbové ložisko podľa vynálezu má rozoberateľný vonkajší krúžok s klznými polosférickými vložkami zrkadlovo uloženými v clvojdielnom vonkajšom krúžku, ktorý dovoľuje vymedzenie vôle v ložisku .alebo výmenu polosférických klzných vložíek.Riešenie rozoberateľného klzného kĺbového ložísk-a podľa vynálezu je zvlášť výhodné pre rozmerné kĺbové ložiska, u ktorých vnútorný krúžok je z kvalitného, oteru a korózii odolného materiálu, pričom výmeniteľnosťou prvkov ložiska sa dosiahne zvýšenia úžitkových vlastností, životnosti ložiska ako celku a úspor kvalitných ložiskových materiálov.vynález rieši rozoberateľné klzné kĺbové ložisko pozostávajúca z celistvého vnútorného krúžku s vonkajšou gulovou plochou a vonkajšieho krúžku s polosférickými klznými vložkami.Doteraz známe klzné kĺbové ložiská s klznou dvojicou Vnútorný krúžok - vonkajší krúžok z materiálov oceľ - oceľ, oceľ - bronz sa vyrábajú ako rozoberateľné i nerozoberateľné, pričom nedovolujú vymedzit vôľu V ložisku. Kĺbové ložiská s klznou dvojicou ocel - klzný materiál s klznou vrstvou z polytetrafluoretylénu plneného olovom,alebo z polyacetálového kopolyméru sa vyrábajú výlučne ako ner-ozoberateľné.Ich nevýhody sú známe. Predovšetkým veľkým nedostatkom týchto ložísk je, že nemožno vymedziť vôľu, ktorá vznikne vždy po zábehu ložiska, ďalej nemožno vymeniť prvok ložiska, ktorý sa opotrebí ako prvý,spravidla mäkši vonkajší krúžok s vnútornouguľovou plochou. Zvlášť tieto nedostatky vy 7stupujú do popredia u ložísk, kde vonkajší krúžok je z klzného materiálu s klznou vrstvou z polytetrafluoretylénu plneného olovom alebo z polyacetálového kopolyméru, -ktoré vždy po niekoľkých hodinách prevádzky vykazujú vôlu, ktorá vznikne vytlačením mäkkých zložiek klznej vrstvy. Vnútorný oceľovývidia oceľový, kalený s povrchovou úpravou cahromováním a obyčajne se vyznačuje vyššou životnosťou ako druhý prvok klznej dvojice. Táto skutočnosť vedie k predčasnemu vyradeniu z prevádzky, pričom vnútorný krúžok pri možnosti výmeny klznej vložky vonkajšieho krúžku, alebo pri možnosti vymedzenie vôle, by mohol ďalej plniť svoju funkciu. Pri rozmernejších kĺbových ložiskách predstavuje vnútorný krúžok podstatnú časť hodnoty celého ložiska, značný objem kvalitného, zušľachteneho a povrchovo upraveného materiálu, ktorý je vyššieuvedenými skutočnosami predčasne znehodnotený i ked jeho funkčnáživotnosť je značne vyšsia.Uvedené nedostatky rieši kĺhove klzné ložisko rozoberateľného typu, ktoré je predmetom tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je kĺbové klzné ložisko, pozostávajúca z vnútorného krúžku s vonkajšou guľovou stykovou plochou a vonkajšieho krúžku opatreného na čelách nákružkami, proti osovému posunutiu jeho klznej vložky, pričem vonkajší krúžok ložiska je V smere osi delený a pozostáva z dvoch vonkajších .objimok, z ktorých jedna je opatrená obvodovým strediacim osadením a druhá obvodovým strediacim nákružkom, ktorého výška v axiálnom smere je väčšia ako hĺbka obvodového strediaceho osadenie, pričom každá z objimok je opatrená na vonkajšom obvode najmenej tromi osovými zarezmi pre uloženie spojovacích plochých zderí a klzná vložka pozostá-va z dvoch samostatných polosíérických krúžkov. Vonkajší krúžok ložiska je prevedený tak, že aspoň jedna z vonkajších objimok a vnútor 4ný krúžok sú opatrené aspoň jedným mastlacim otvorom, ktorého ústie je upravené dno medzery medzi vonkajšími objímkami. Zrkadlovo uložené polosférické klzné vložky vo vonkajších objímkách sú Llpravené tak, že každá polosférická klzná vložka je pevne spojená s prislúchajúcou vonkajšou objímkou.Riešenie kĺbového klzného ložiska podľa vynálezu, V rozoberateľnom prevedení, umožňuje vymedzovat vôľu v ložisku po zábehu i v priebehu prevádzky, dovoľuje výmenu predčasne opotrebeneho prvku ložiska, spravidla polostérických klzných vložiek, čím sa podstatne zvýši spoľahlivosť a životnost 1 ožiska ako celku. Rozoberateľné prevedenie kĺbového ložiska umožňuje vyrobit vnútorný krúžok z kvalitného, zušľachteného materiálu s povrchovou úpravou odolnou oteru a korózii, alebo z nehrdzavejúcej ocele, pričom pripadá v úvahu prebrúseníe guľolvej plochy pri opravách a výmene klzných vložiek. Ďalšou prednosťou rozoberateľného klzného kĺbového ložiska je možnost zväčše nia, resp. zmenšenie konštrukčného rozmerušírky vonkajšieho krúžku ložiska podľa potreby, za účelom prenášanie aj osových síl,alebo zväčšenia uhla vyosenia vnútorného krúžku počas prevádzky ložiska. Prednostouje tiež jednoduchá montaž a demontáž 1 ožiska ako celku i jeho jednotlivých častí pri výmene opotrebených.Príklad prevedenia rozoberateľného klzného kĺbového ložiska podľa vynálezu je na pripojených obrázkoch, kde na obr. 1 je znázornený čiastočný radiálny rez kĺbovým ložiskom. Na obr. 2 je znázornený pohlad na klbové ložisko v osovom smere a na 0-br. 3 čiastočný radiálny rez rovinou B-B z obr. 2.Kĺbové ložisko pozostáva z vnútorného krúžku 1 s vonkajšou guľovou stykovou plochou -a vonkajšieho krúžku opatreneho na čelách nákružkami 32, 42 (obr. 1 proti osovému posunutiu jeho klzných vložiek 2, pričom vonkajší krúžok ložiska pozostáva z dvoch vonkajších objimok 3, 4, z ktorých jedna je opatrení o~bvodovým stredíacim osadením 34 obr. 3 a druhá obvodovým strediacim nákružkom 44, ktorého výška V axiálnom smere je väčšia ako hĺbka obvodového strediaceho osadenie 34, pričom každá z objimok 3, 4 je opatrená na vonkajšom obvode najmenej tromi osovými zárezami 51 obr. 2 pre uloženie spojovacích plochých zderí 5 a klzná vložka 2 pozostáva z dvoch samostatných polosférických krúžkov. Vonkajšie objímka 3 a vnútorný krúžok 1 sú opatrené tromi mastiacimi otvormi B obr. 2,ktorých ústie je upravené do medzery 7 medzi vonkajšíml objímkami 3, 4. Zrkadlovo uložené polosíérické klzné vložky 2 vo vonkajších objímkách 3, 4 sú upravené tak, že každá polosférická klzná vložka 2 je pevne spojená s prislúchajúcou vonkajšou objímkou 3, resp. 4.Riešenie kĺbového ložiska podľa vynálezu je zvlášť výhodné pre rozmerné kĺbové uloženia, kde vnútorný krúžok ložiska je vyrobený z kvalitného oteru a korózii odolného miateriálu, ktoré možno periodicky opravovať výmenným spôsobom, výmenou polosfé rických klzných vložiek, .alebo prebrúsenim gulovej plochy vnútorného krúžku. Opravitelnosťou klbového ložiska sa dosiahne zvýšenia úžitkových vlastností, životnosti kĺbového uloženia ako celku a úspor kvalitných ložiskových materiálov.1. Rozoberatelné klzné kĺbové ložisko, pozostávajúca z vnútorného krúžku s vonkajšou gulovou stykovou plochou a vonkajšieho krúžku opatreného na čelách nákružkami,proti osovému posunutiu jeho klznej vložky,vyznačené tým, že vonkajší krúžok ložiska pozostáva z dvoch vonkajších objĺmok 3, 4,z ktorých jedna je opatrená obvodovým strediacim osadením 34 a druhá obvodovým strediacim nákružkom 44, ktorého výška v axiálnom smere je väčšia ako hĺbka obvodového strediaceho osadenie 34, pričom každá z objímok 3, 4 je opatrení na vonkajšom obvode najmenej tromi osovými zárezmi 51 pre uloženie spojovacích plo chých zderí 5 a klzná vložka 2 pozostáva z dvoch samostatných polosférických krúžkov.2. Rozoberatelné klzné kĺhové ložiska po~ dla bodu 1, vyznačené tým, že aspoň jedna z vonkajších objímok 3,41 a vnútorný krúžok 1 sú opatrené aspoň jedným mastia« cim otvorom 61., ktoreho ústie je upravene do medzery 7 medzi vonkajšími objímkami 3, 4.3. Rozoberatelné klzne kĺbové ložisko podľa bodov 1 a 2, vyznačené tým, Že každý polosférlcký krúžok klznej vložky 2 je pevne spojený s prislúchajúcou vonkajšou

MPK / Značky

MPK: F16C 33/58

Značky: ložisko, rozoberateľné, klzné, kĺbové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238444-rozoberatelne-klzne-klbove-lozisko.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozoberateľné klzné kĺbové ložisko</a>

Podobne patenty