Způsob kontinuálního vrstvového hvozdění

Číslo patentu: 238311

Dátum: 01.10.1987

Autori: Prokš Zdeněk, Hradil Čestmír, Prokeš Josef, Jelínek Vojtěch

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kontinuální vrstvové hvozdění je způsob hvozdění maximálně využívající hvozdicího vzduchu a zaručující rovnoměrný tepelný režim pro každou hvozděnou vrstvu. V pravidelných časových intervalech je odstraňována spodní odhvozděná vrstva sladu a doplňována další vrstva zeleného sladu. Každá hvozděná vrstva tedy v pravidelných časových intervalech prochází postupně stejnými tepelnými zónami, což zaručuje shodný hvozdicí režim pro všechny vrstvy sladu. Maximální využití vzduchu je zabezpečeno v horních vrstvách, kdy při průchodu vlhkým zeleným sladem je vzduch dosycován až na realtivní vlhkost 100 %. Kontinuálního vrstvového hvozdění je možno použít pro jakékoliv zatížení hvozdu a může tedy s úspěchem nahradit periodický způsob hvozdění na jednolískových hvozdech.

Text

Pozerať všetko

úmo PRO VYNÁLEZY(75, PROKŠ ZDENÉK ing.,Autor Vynálezu JELINEK VOJTECH ing. , OLOMOUC,HRADIL čEsTMIR ing. , VELKÁ BYSTŘICE,PHOKEŠ JOSEF ing., BRNO(50 Způsob kontinoálniho vrstvovébo hvozděniKontinuálni vrstvové bvozděni je způsob hvozděni maximálně využivajici hvozdícího vzduchu a zaručujici rovnoměrný tepelný režim pro každou hvozděnou vrstvu.V prgvidelných časových intervaloch je odstranogána spodni odhvozděná vrstva sladu a doplnována další vrstva zeleného sladu. Každá hvozděná vrstva tedy V pravidelných časových intervalech prochází postupně stejnými tepelnými zónami, což zaručuje shodný hvozdici režim pro všechny vrstvy sladu. Maximální využití vzduchu je zabezpečeno v hornich vrstvách, kdy při průchodu vlhkým zeleným sladem je vzduch dosycován až na realtivni vlhkost 100 . Kontinuálníbo vrstvového bvozděni je možno použit pro jakékoliv zatižení hvozdu a může tedy s úspěchem nahradit periodícký způsob bvozděni na jednoliskovycu bvozdech.238 311 Vynález se týká kontinuálního vrstvového hvozděni.Dosud užívané technologické postupy při hvozděni jsou za~ loženy na hvozdění na jedné či vice liskách. Po odhvozdění sladu jsou lisky zpravidla sklápěny a horní líska znovu plněna. Tento postup vyžaduje delší přestávku mezi jednotlivými hvozděnimi, čímž je doba hvozdění podstatné zkracována a prodleva do.háněna zvýšeným množstvímlhvozdiciho vzduchu, což je energetic,ky náročné. Současně u dosavadních způsobů hvozdění na jednolískových hvozdech odchází v konečné fázi dotahovacich teplot vzduch nenasycený o značném tepelném obsahu.Podstata kontinuálního vrstvového hvozdění spočívá v tom,že celá hvozděná hromada sladu je ve směru průchodu hvozdicího vzduchu (zpravidla zezdola nahoru) rozdělena doaksřuüořaíoum vrstev, přičemž každá z těchto vrstev v průběhu celého hvozdi cího procesu prochází postupně shodným tepelným režimom (proti směru proudíciho vzduchu) v závis 1 ostina postupném nasycování( a tedy ochlazování) hvozdicĺho vzduchu. V pravidelném časovém intervalu je Spodní odhvozděná vrstva sladu vyklizována,přičemž je vzápětí na horní vrstvu doplňována další vrstva zeleného sladu zabezpečujici plné nasycení vzduchu. Teplota vzduchu pod lískou je po celou dobu hvozdění stálá. Hvozděníkaždé vrstvy sladu se tak prodlužuje oproti periodickému hvoz dění na jednolískových hvozdech z 18 na 24 hodin. Nejkratšíinterval vyklizeni je 3 hodiny, aby bylo zaručene správné dotaženi sladu. AHlavni výhodou kontinuálniho vrstvového hvozdění je podstatné snížení množství hvozdiciho vzduchu a tedy i energetické náročnosti hvozděni oproti periodickému hvozděni na jedno liskových hvozdech. Další výhodou je zaručeni rovnoměrného hvozdicího režimu, a tim i kvality, pro všechny vrstvy hvozděného sladu a konstantni odběr tepelné a elektrické energie,což znamená i lepší podmínky pro zautomatizováni celého procesu hvozdění.Pro přiklad kontinuálního vrstvového hvozděni s vyklizoním odhvozděného a doplňováním zeleného sladu v třihodinových intervaloch pracujici v osmí vrstvách je na připojeném diagramu znázorněn průběh teploty vzduchu při průchodu jednotlivými vrstvami sladu (plná tlustá krivka) a průběh podilu vláhy ve hvozděném sladu (čárkovaná tlustá křivka) při postupu u sladu do oblastí vyšších teplot. Jednotlivé vrstvy jsou označeny Šárkovanými tenkými čarami, přičemž čerstvé doplněná vrstva zeleného sladu je znázorněna v horní části diagramua odhvozděná tedy vyklizovaná vrstva je současně vodorovnouosou diagramu. Stupnice na svislé ose představuje čas (v ho dinách) , po ktorý je vrstva sladu hvozděná. stupnice na vodorovné ose představuje teplotu hvozdiciho vzduchu (ve QC) a podíl vlhkosti sladu (v ).Kontinuálni vrstvové hvozděni může být využite na všech jednoliskových hvozdech, přičemž dojde, oproti dosavadnimu hvozděni periodickým způsobem, ke značným úsporám a zrovnoměrněni odběru tepelné a elektrické energie a ke zvýšení ro vnoměrnosti kvality odhvozděného sladu.Způsob kontinuálního vrstvového hvozdění, vyznąčeňý tím,že hroňada hvozděného sladu se ve směru průchodu vzduchu rozděií do alespoň-čtyř až osmi vrstev, přičemž se v pravidelných časových inťervalechqvyklizuje odhvozděná vrstva s 1 adua současně doplňuje vrstvà zeleného sladu, a hvozděný sled prochází proti směru hłädicího vzduchu aléspoň čtyřmi až ąsmí tepelnými zonamí.

MPK / Značky

MPK: C12C 1/04

Značky: hvozdění, vrstvového, způsob, kontinuálního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238311-zpusob-kontinualniho-vrstvoveho-hvozdeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kontinuálního vrstvového hvozdění</a>

Podobne patenty