Zařízení pro vyorávání plodin, zejména bulevnin

Číslo patentu: 238274

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno pro kvalitní, energeticky nenáročné vyorávání plodin, zejména bulevnin. Alespoň jedna jeho vyorávací radlice je prostřednictvím své slupice uložena v úložném pouzdru a opatřena úchytem pružiny.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY .(75) ruwšo ŠTEFAN ing., Autor vynàlezu ZÁVIŠKA ZDISLAV ing., PRAHA(54) Zařízení pro vyoráváni plodín, zejména bulevninZařízení je určeno pro kvalitní, ene 1- eticky nenáročné vyoráváni plodín, zejm na. bulevnin. Alespoň jedna eho vyorávaci radlice je prostřednictv své slupica uložena v úložném pouzdra a opatřanaVynilez se týká zařízení pro vyorávání plodín, zejména bulevninoDosavední vyorávací zařízení jsou bud aktivního nebo pesivního typu. Aktivní vyoràvací ústrojí. pokud jsou rotační, jsou při liš rozněrná a hmotná a u moderníoh víceřidkových sklízečů, zejmůna kombinovaných, se z těchto důvodů nepoužívajío Pasivní vyoran vaoí nądlioe jsou nevýhodnó jednak nedostačující kvalitou práce,jednak velkým množstvím zeminy, vynášenő s bulvami do stroje.V poslední době so používají vibrační vyorávací radlice, která do určitě níry tyto nedostatky odstraňují. Proti pasivním vyorávacim radlicím mají však větší hmotnost v důsledku nutnóho vibračního pohonu a jsou poměrně dost energeticky náročné. Zvyšují taki složitost celeho stroje, na němž jsou použity.Zařízení pro vyorúvání pĺädin. zejména bulevnin podle vynálezu tyto nevýhody e nedostatky odstraíuje. Jeho podstata spočívá v tom, že alespoň jedna vyorávaoírndlioe je prostřednictvím své slupice.uložena v úložnón pouzdra a opatřens úchytom pružiny.Zařízení pro vyorávání plodín, zejmóns bulevnin podle vynáo lezn je jednoduchú, hmotnostně n prostorově nenúročnő n nevyžaduje žádný dodatečný energetický příkon. Naopak snižuje spotřebu energie na pohyb a práoi stroje v důsledku usnadnění vyorâvacího procesu, přičemž dosažena kvalita práce je v důsledku dobrého a jietćho uvolňovdní plodín ze zeni a jejich vynâšení na vynáieeí dopravník pončrně vysokt. Je snednější i odlučování zeminy. protože jí nn vynůňeoí dopravník přichází menší množství.Příklad provedení zařízení podle vynálezulje sohemsticky znizorněn na připojených výkresoch. kde obr. 1 představuje zařízení v bokoryse n obr. 2 v půdoryso.Vyortvaoí redlioe 1, ktoré jsou dvě pro jeden řidek vedle sebe, jsou provedeny s výhodou ve tvaru dozadu a dolů se sbíhajío. Z 233 274 připevnčny k držákůn g, ktere jsou bud spojeny anebo pŕino přeoházejí ve slupice 3. Připodně nohou být vyorivaoirad 11 co ł připojeny pŕino ke slupicin Q. Jedna ze slupic Q nže být pevná,aviok v zobrazené případě jsou obě slupioe Q uloženy každá ve even úložnőn pouzdra 3, opntŕenen jednak onezovaeim dorazen łg proti vzájenónu doraženi vyorávaoicb radlio 1 na sebe, jednak axiilními znrážkani g. unožñujioími výkyvný pohyb. Úložná pouzdra 5 jsou spojena konzolou 11, která je opatřena úložný nonniken §,uloženým ve výkyvnón nebo posuvný pohyb unožíujicim loži 1, upev něnen na rána gg stroje. Vyorâvnci radlice nebo jejich držáky 3jsou opatřeny úchyten g pružiny 2, která je vzájomne stahuje k sobě. Je-11 použito pouze jedna odpruženi vyorívaoi radlioe 1 a druhá je pevná, nñže být pružina Qonřipevněnà na jedné straně k výkývně vyorâvaoi radlici ł, uchycena svým druhým konoen napŕ. na rán gg stroje (neznâzorněno).Zařízení podle vynálezu pracuje takto Při pohybu stroje se vyrovćtaci radlice 1 pohybuji v zemi a jsou jednak nehonogen nnin nateriálen zeminy same, jednak stykem s vyorávanýni plodinaw ni łg rozknitávány, tj. rozevírány a opět svirány spolupůsobenin pružiny g. Toto neustále oddalováni a přibližováni vyorâvaeíoh radlic łpř 1 výkyvech jejich slupic 3 v úložnen pouzdru 3 rozrušuje zeninu. Radlice g jsou přitom dobře vedeny v řádku plodín pp, což je umožněno výkyvom nebo stranovým posuvem v loži 1. Rozrušenà zenina usnadňuje vyoráváni resp. vytahováni p 1 odin.łg ze zene, přičemž zemàna do značná niry v důsledku roznuňení spadne zpět na povrch půdy a neni v nežádoucím množství vyníšena do stroje.l. Zařízení pro vyorávání plodín, zejména bulevnin,opatřené dvojici vyorávacích, k sobě se sbíhajícícb radlíc, vyznačené tím, že alespoň jedna vyorávací radlice (l) je prostřednictvím své slupice (5) uložena v úložném pouzdru (4) a opatřena úchytem (8) pružiny (9).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že úložné pouzdra (4) jsou opatřena jednak omezovacími dorazy (15),jednak axiálnimi zarážkami (5) a vzájemné spojene konzolou (ll) opatřenou úložným nosníkem (6), uloženým v loži

MPK / Značky

MPK: A01D 25/00

Značky: plodin, bulevnín, zařízení, vyorávání, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-238274-zarizeni-pro-vyoravani-plodin-zejmena-bulevnin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vyorávání plodin, zejména bulevnin</a>

Podobne patenty