Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien

Číslo patentu: 237865

Dátum: 15.03.1987

Autori: Žitňanský Dušan, Vestenický Ľudovít

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie umožňuje pripraviť z nekonečných chemických vlákien s pretrhnutými vyčnievajúcimi vlákienkami a s vyčnievajúcimi slučkami, podobné charakteru priadzí zo strižových vlákien. Vlákno postupuje cez zariadenie, v ktorom vírivý prúd plynného média vytvára z vlákna balón a tento sa obrusuje po vnútornej strane brúsneho prstenca, pričom dochádza k popretrhávaniu časti vlákienok alebo k ich povyťahovaniu vo forme slučiek.

Text

Pozerať všetko

ĺ 75 v v Aumor vynalezu ZITNANSKY DUSAN, POPRAD, VESTENICKÝ ĽUDOVÍT,SVIT54 Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemický vlákienZariadenie umožňuje pripraviť z nekonečných chemických vlákien s pretrhnutými vyčnievajúcimi vlákienkalní a s vyčnievajúcimi slučkamí, podobne charakteru priadzí zo strižových vlákien. Vlákno postupuje cez zariadenie, v ktorom vírivý prúd plynněho média vytvára z vlákna balón a tento sa obrusuje po vnútornej strane brús~ neho prstenca, pričom dochádza k popretr-hävaniu časti vlákienok alebo k ich povyťahovaniu vo forme slučiek.vynález sa týka zariadenia pre výrobu nekonečných chemických vlákien s charakterom priadzí, pri ktorom k popretŕhaniu fibríl dôjde stykovm nekonečných vlákien s brúsnou plochou a zariadenie na ich výrobu.e známy spôsob prípravy nekonečných vlákien s charakterom priadzí, pri ktorých podla ČS AO 211687 sa vedie priadza nekonečných vlákien počas ich skania prstencom opatreným na vnútornej strane hrotmi, na ktorých dochádza k popretŕhaniu jednotlivých elementärnych fibríl priadze. Podobný princíp využíva aj pat. DE 2 047 703. Podľa US pat. spisu 3946 548 sa vedie skaná priadza s 800 zákrutmi na meter do vzduchovej dýzy na poprepletanie a takáto sa potom falošne zoská a privedie do styku s brúsným prvkom, čim dôjde k popretŕhaniu vyčnievajúcich vlákienok z priadze. Podobný spôsob je popísaný aj v pat. spise GB 1 501 109.V pat. spise FR 2459 938 sa uvádza spôsob prípravy, pri ktorom brúsnym účinkom sa pôsobí na silne zoskanú priadzu, kým podla pat. DE 2301236 k odieraniu vlákien dochádza až po falošnom skaní a ustálení priadze na zrneni brúsneho kotúča. Podľa ČS AO 180 094 k obrusovaniu vlákna dochádza medzi dvoma vodiacimi prvkami rotujúcim brúsnym telesom. V čs. pat. spise 108 405 sa uvádza, že k zdrsňovaniu vlákna dochadza vedením tohto v smere tyčnice na otočne uložené zdrsňovacie teleso, prípadne sa vedie šikmo k jeho pozdlžnej osi. Pre tento účel je podla pat. spisu US 3499 195 možné používat aj väčší počet za sebou zaradených brúsnych kotúčov, ktoré, ako to uvádza pat. spis P 26846/69, môžu mat povrch s rôznym stupňom drsnosti.V pat. spise GB 1016 929 a pat. spise US 3229 347 sa uvádza použitie brúsneho prstenca ako brúsneho prvku na matovanie syntetických vlákien, avšak z iných patentov vyplýva použitie takýchto brúsnych prstencov aj na popretrhanie vlákienok priadze.Doterajšie zariadenia na tento účel pracujú s rotujúcimi brúsnymi prvkami rôznych tvarov, alebo stojacimi, ktoré sú umiestnené pred skacim zariadením, od ktorého priadza získava balón, čím sa vlákna pri prechode brúsnym prstencom dotýkajú celej jeho vnútornej plochy. Aby sa vlákno dostávala do styku s čo najväčšou plochou s brúsnym kotúčom, používajú sa pred brúsnym kotúčom umiestnené zariadenia na skanie alebo falošné skanie, zariadenia na previrovanie a až takto upravená prladza sa vedie do styku s brúsnym prvkom, čo sťažuje aplikáciu brúsneho prvku.Nedostatky spôsobov výroby nekonečných vlákien s charakterom priadzí, ako aj zariadení spočívajú v tom, že uvedené brúsne prvky nie je možné umiestniť do akéhokoľvek strojného zariadenia na výrobu alebo spracovanie vlákien zo syntetických polymérov, lebo použitie operácie pretŕhania vla 4kienok je vždy spojené s určitou súbežnou operáciou, napr. falošným skaním, bežným skaním, previrovaním, zobjemňovaním VzduChovou dýzou a pod. Pre umiestnenie a zaradenie týchto prvkov alebo postupov na doterajších zariadeniach naráža na nedostatok priestoru a komplikácie s pohonom brúsnych prvkov. Ďalšou nevýhodou niektorých z týchto spôsobov je požiadavka na pohon rotujúcich častí, resp. kombinovat túto operáciu so skaním, napr. aby otačajúca sa priadza v balóne obiehala po celom obvode brúsneho prvku.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie, ktoré pozostáva z valcovitého plášte na oboch ko-ncoch súose opatreného vodiacimi prvkami a aspoň na jednom konci brúsnym prstencom, pričom do vstupnej časti valcovitého plášte je tangenciálne zaústený prívod plynného média a do výstupnej časti odvod plynného média.Zariadenie sa dá použit pre všetky druhy nekonečných chemických vlákien, a to najmä pre nekonečné polyesterové, polyamidové, polypropylénové a tiež viskózové vlákna, ako aj na ich zmesi. Ďalej sa dá použit na bežné formy chemických vlákien, ako napriklad na vlákna hladké i tvarované, bez zákrutu, s ochrannými i vyšším počtom zákrutov.Dá sa použit na široký rozsah jemnosti,a to počnúc od jemnosti 30 dtex až po kábliky s jemnostou až cca 4000 dtex. Podľa jemnosti je len potrebné upravovat velkost a drsnost brúsnych elementov a tiež technologické parametre.Ďalšou výhodou postupu je, že ,sa efekt dá menit v širokých medziach. Postupom sa popri vyčnievajúcich pretrhnixtých vlákienkach dajú dosiahnuť aj slučky, vyčnievajúce z nekonečného vlákna. Počet pretrhnutých vlâkíenok sa dá menit najmä drsnostou brúsneho elementu a drahy styku.významný vplyv má pnutie vlákna. Pri nižšom pnutí je počet pretrhnutých vlákienok vyšší, čo ovplyvňuje hlavne velkost balóna. Výhodou postupu je, že pri nastavení vhodných uvedených parametrov sa dá pracovat i pri vysokých rýchlostiach, a to i pri rýchlosti 600 m sa dosiahli plne vyhovujúce výsledky.Zariadenie podľa tohto vynálezu sa pozoe stáva z valcovitého plašta, v ktorom je súose uložený aspoň jeden brúsny prstenec,výhodne jeden na jednom konci a druhý na opačnom konci valcovitého plášte. Plášt je opatrený na jednom konci tangenciálnym prívodom vzduchu a na opačnom konci odvodom použitého vzduchu. Brúsny prstenec,môže byt vytvorený ako súčasť vnútornej plochy valcovitého plášte, avšak výhodné je použit prstence z brúsneho materiálu, zrnitého spiekaného korundu, alebo zdrsnených kovových alebo sklenených plôch.Do plášta tangenciálne privadzaný vzduch získa vírivý pohyb a tento udelí spracová 237855vanej priadzi precbádzajúcej osou plášte ro« tačný pohyb, čĺm priadza vytvorí v piriestoroch plášta balón. Rotujúce vlákno V balóne prichádza do styku s funkčnými plocha mi brúsnych prstencov a týrn k popretrhavniu niektorých vlákienol priadze.Zariadenie podľa vynálezu je jednoduché a zaberá malý priestor, čo umožňuje jeho zaradenie na bežných spracovateľských strojoch pre vlákna a naviac nevyžaduje pohon brúsnych prvkov, ktoré sú pevné. Rotáciu vlákna V tvare balóna zabezpečuje tangenciálne privádzaný vzduch ku pohybujúcej sa priadzi. Zdvojením brúsnych prstencov zdvojnásobuje sa efekt popretŕhavania fibril oproti doposiaľ známym postupom. Pri agregovaných technologických postupoch sa zariadenie dá zaradit do tej časti celého postupu, kde je to potrebné.Zariadenie podľa vynálezu je znázornene na priloženom výkrese, kde na obr. 1. je pozdĺžny osový rez a na obr. 2. je priečny rez toho istého zariadenia. Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien podľa vynálezu pozostáva z valcovitého plášťa 1 s tangenciálnym prívodom 4 pracovného média a jeho odvodom 5. V oboch čelách plášťa sú súose uložené brúsne prstence 3 s kužeľovitým otvorom so skoseným smerom von zo zariadenia. Pred prvým brúsnyrn prstencom 3 a za druhým brúsnym prstencom 3 sú vytvorené formou súosej rúrky vodiace prvky 2.Zariadenie podľa pripojeného výkresu, na ktorom je znázornený v priečnom pohľade a tiež V reze, sa namontovalo na experimentálny dĺžiaco-tvarovací stroj. Tento stroj funkčne zodpovedá prevádzkovým dĺžiaco~ ~tvarovacĺm strojom. Pokusný stroj má podávacie a odtahové galety s pritlačnýnií pásmí, tzv. kasablankami a s potrebnými vo~ dičmi. Za povdávacou galetou je ustaľovacieDruh hodvábu jemnost Polyesterový 110 dtex tvarovaný f 36 Polyesterový 167 dtex tvarovaný f 72 Polyamidový 67 dtex kopsový f 32 Po-lyprovpylênový 1110 dtex tvarovaný f 33 Viskôzový 133 dtex skaný f 30zariadenie, za. ktorým je rretlcnltoirý iva rovacĺ agregát. V pripade potreby miesto vretienkoxéiio ivarovacieho agregátudá namontovat írikčziý tazarovaci agregát. Za odtabovou galetou nasleduje druhá ustaľovacia zóna a nsvijacie zariadenie. Rýchlos« ti všetkých poháňaných častirizijú nastavovat v širokom rozmedzí. trhacie zariadenie bolo umiestnenie za tvarovacím agregçâtom.Predoriontovane jaalyetýlž-htereitalátové vlákna o jemnosti, s lítorou sa po úprave získa vláknořo jeninostidtex f 60, sa privadzalo rychloscn 10 ni/ntun. lľeplota v prvej ustaľovace zóne bola 210 °C. Otáč~ ky tvarovacieho agregá tu 600 DOO/min. Vlákno sa odtahovalo rýchlosťou 170 Ill/min, čo zodpoveda dlziacemu pomeru 1,66. Z trhacieho adaptora sa odvádzalo rýchlosťou. 156 In/min. Do adaptora sa privädzal vzduch o tlaku 0,25 ľ/lPa. Ustaiovąicia teplota v druhej zóne bola 190 C, pri usialeni sa vlákno zmrštilo o 12 0/0, a navinulo sa na bikonic cievku.U pripraveného vlákno sa mikroskopicky stanovil počet volných vyčnievajúcicvb pretrhnutych vlakienolç a tiez pocet vycnievajúcich slučiekvvlákno malovolných pretrhnutych vycnievajúcich vlakienok a 19 vyčnievajúcich slučiek na meter.Tento príklad ukazuje použitie zariadenia podľa vynálezu na tvarovaný neroziĺažný a kopso-vý hodváb. V takomto pripade sa zariadenie zaradí medzi podávaciu a odťa~ hovú galetu. Ustaľovacie zariadenie sa ne» musí vždy použit. Vlákna sa privádzali rých~ losťou 170 m/mim a odiahovali sa rýchlos~ tou 160 m/min. Nevinuli sa na bikonickú cievku. Po ćprave sa stanovil počet voiných vyčnievajúcich pretrbnutých vlákienok a počet vyčnievajücich slučiek.počet voľných počet slučiekkoncov na meter na meter 84 21 124 14 88 2 81 29 89 7Pre profilovaný tvarovaný polyamidový káblik o jemnosti 4000 dtex f 210 sa použilo zariadenie o vnútornom priemere plášťa 50 miiimetrov, dva brúsne pystence o vnútoin nom priemere 40 mm a dlžke 30 nim. Brúsne kotúče maii hrubé zrnenie. Dĺžka adap tora 400 mm. Káblik sa privádza rýchlosťou 110 m/mín a odvádzal sa rýchlosťou 100 In/min. Tlak vzduchu bol 0,5 MPa. Po trhaní sa navínul na kónickú cievku. Káblik mal 32 voľných pretrhnutých cievok a 96 slučiek. Pri obrusovaní vlákíenok o vyššej jednotkovej jemnosti vždy vzniká väčší počet siučiek.Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien vyznačené tým,že pozostáva z valcovitého plášťa 1 na oboch koncoch súose opatreného vodiacimi prvkami 2 a aspoň na jednom koncibrúsnym prstencom (3), pričom do vstupnej časti valcovitého plášťa (11 je tangenciáine zaústený prívod 4 plynného média a do výstupnej časti odvod 5 plynného mé~ dia.

MPK / Značky

MPK: D02J 3/02, D02G 3/34

Značky: chemických, úpravu, mechanickú, vlákien, nekonečných, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-237865-zariadenie-pre-mechanicku-upravu-nekonecnych-chemickych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre mechanickú úpravu nekonečných chemických vlákien</a>

Podobne patenty