Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu

Číslo patentu: 237278

Dátum: 01.05.1987

Autori: Záviška Zdislav, Haken Jiří, Hajšo Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno pro kvalitní výškové navádění ořezávacího nože při vyšších pracovních rychlostech. Kotoučový hmatač je opatřen ráfkem, na který doléhá alespoň jedna vodicí kladka, jíž je opatřena konzola, spojená se slupicí ořezávacího nože. Slupice je uložena v loži vodicího ramene kotoučového hmatače.

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro výškové vedenipřezávačů chrástuZařízení je určeno pro kvalitní výškové navádění ořezávaciho nože při vys- . ších pracovních rychlostecb. Kotoučový V bmatačje opatřen ráfkem, na který doléhá alespon jedna vodici kladka, již je opat- ,L,řena konzola, spojená se slupici ořeza- ,vaciho nože. Slupice je uložena V loži vodicibo ramene kotoučového hmatače.Vynález se týká zařízení pro výškové vedení ořezávačůchrástu. Při zvyšování výkonnosti a tím i pracovní rychlosti stro jů na sklizeň řepy se kladou značné nároky na kvalitu práce. Dosavadní ořezávací jednotky totiž v důsledku své konstrukce a hmotnosti při zvýšených pracovních rychlostech nevyhovují z hlediska kvality ořelávání proto, že tyto jednotkynejsouschopny rychlého výškového přizpůsobení se úrovni hlav řepných bulev. V důsledku toho je kvalita ořezávání při zvýšených pracovních rychlostech nevyhovující. Byly sice zkonstruovány různé oŕezávací jednotky a zařízení, které tento nedostatok částečně odstraňuje jednak nižší hmotnosti, jednak dodatečnými použitými prvky, zlepšujícími výškové navádění hmatače a ořezávače,avšak jejich práce stále není na odpovídající nebo požadované kvalitativníłúrovníoUvedené nevýhody a nedostatky jsou odstraněny zařízením pro výškové vedení ořezávačů chrástu, jehož podstata spočívá v tom,že kotoučový hmatač je opatřen ráfkem, na nějž doléhá alespoň jedna vodící kladka, jíž je opatŕena konzola, spojená se slupicí ořezâvacího nože, kterâžto slupice je uložena v loži vo dícího ramene kotoučovéło hmatačeo Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu podle vynáâlezu jed schopné dokonalého výškového navádění ořezávače,přičemž má minimální možnou hmotnost a v důsledku této okolnosti a svého celkhvého nového vynálezeckého uspořádání i značnou výškovou přizpůsobivost při relativně značných pracovních rychlostech, požadovaných u moderních výkonných sklízecích strojů. Kvalita práce, jim dosahovaná, je vysoká. Príklad provedení zařízení podle vynálezu je schematickyvznázorněn na připodeném výkrese, kde obr. 1 představuje bokorys ný pohled na zařízení, a obr. 2 je částečným nárysným řezem zařízení podle vynálezu.Na rámu ł je kloubem 2 uchyoeno vudící rameno Q, kterépřípadně může být i pevné, tj. kloub g může být nahrazen neznázorněným pevným uchycením vodicího ramene Q k rámu ł. Je-li použito vodící rameno g, uchycené kloubem g k rámu Ä, je toto odpruženo pružinou 5, opřenou anebo uchycenou k rámu l. K vodí címu ramenu Q je upevněno ložem § opatřené vedení Q slupice 1,nesouoí ořezávací nůž §. Slupice 1 je kluzně nebo valivě ulo žena v loži §. Ořezávací nůž § může být opatřen vynášecím roš tem g nebo křídlem. Slupice 1 ořezávacího nože § je opatřena konzolou gg, k níž může být uchycena vodicí pružina il. Ke konzole łg je uchycen držák lg vodíoích kladek lg, doléhajícíchs výhodou z obou stran, tj. zevnitř i vně, na ráfek ii kotoučového hmatače łä, opatřeného s výhodou více ozubenými ko touči lg. Alternativně však může doléhat na ráfek gg i jen jedna vodící kladka gg, např. zvenčí, přitahovaná anebo přitlačovanána něj vodíci pružinou ll. K ráfku lg jsouzevnitŕ připevněna oka ll pro spojovací čepy §, jimiž jsouk okům ll připojeny kliky gg, opatřené vyrovnávacími čepy gg.Ty jsou uloženy v ložiakách g hnací desky gg. Kliky lg jsoubud opatřeny drážkou gg pro vyrovnávací čepy gglanebo jsou naobou koncích opatřeny klouby. Hnací deska gg je pevné spojena s hnacim hřídelem gg, uloženým v rámu ł pomocí leží gg. Hnací hřídel gg je opatřen hnací řetězkou gg. K rámu í je připevněna pevná řetězka gl, napojená přes vyrovnávací řetězový převod gg na vyrovnávací řetězky 2 g, jimiž jsou opatřeny vyrovnávaci čepy gg.Zařízení podle vynálezu funguje takto Kotoučový hmatačlg, hnaný hnacím hřídelem gg přes hnací desku gg, kliky lg aoka ll, pojíždí v řádku řepných bulev a podle jejich úrovně se pohybuje nahoru a dolů v drážkách gg klik gg, případně se výškově přizpůsobuje díky klouhům klik g Tento pohyb se přes vodící kladku lg a kozolu ig přenáší na slupici 1, s níž je spojen ořezávací nůž §, který je tak přesně výškově naváděn a kopíruje hlavy bulev. Vyrovnávací řetčzový převod gg udržuje přitom přes vyrovnâvací řetězky gg kliky gg, aby se neotáčely. Je-li použito výkyvné vodící rameno Q, je v případěvětší, např. rázové výškové výohylky, možné i vykývnutí proti působení pružiny 5.237 278 Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu, opatřenó kotoučovým hmatačem řepných bulev, vyznačené tím, že ko» toučový hmatač (15) je opatřen rárkem (14), na nějž doláhà alespoň jedna vodící kladka (13). jíž je opatřena konzola(10), spojená se slupicí (7) ořezávacího nože (8), přičemž slupice (7) je uložena v loží (5) vodícího ramene (3) kotoučového hmatače (15).Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že k ráfku (14) kon toučového hnatače (15) jsou připevněna oka (17) pro spojovací čepy (18) klik (19), opatřenýoh vyrovnávacíni čepyZařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že hnací hřídel (24) je uložen v rámu (1), který je opatřen pevnou řetězkou (27),napojenou řetězovým převodem (28) na vyrovnávací ŕetězky(29), jimiž jsou opatřeny vyrovnávací čepy (20) klik (19).Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že na ráfek /14/ kotoučového hmateče /15/ doléhají z vnitřní a vnější strany vodící kladky /13/, uložené na konzole /1 o/ alupíce /7/ ořezávacího nože /8/.

MPK / Značky

MPK: A01D 23/02

Značky: výškově, ořezávačů, chrástu, vedení, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-237278-zarizeni-pro-vyskove-vedeni-orezavacu-chrastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu</a>

Podobne patenty