Způsob regulace procesu výroby anorganických vláken

Číslo patentu: 237153

Dátum: 01.10.1987

Autor: Baláček Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je způsob regulace procesu výroby anorganických vláken z taveniny. Množství vzduchu foukaného do kupolové pece, rychlost dopravníku v usazovací komoře, množství vstřikovaného pojiva a lubrikačního oleje, zavážení pece a otáčky rozvlákňovacích kotoučů, nebo alespoň jedna z těchto veličin je regulována v závislosti na množství tepelné energie odebírané chladicímu okruhu rozvlakňovacího zařízení. Zavedením tohoto vynýlezu dojde ke kvalitní a bezporuchové výrobě minerálních vláken.

Text

Pozerať všetko

iszrztrsťrzz PD PIS VYNÁLEZU 237153Způsob regulace procesu výrobyvanorganických 50 vlákenPředmětem vynálezu je způsob regulace procesu výroby anorganických vláken z tuveniny.Množství vzduchu foukaného do kupolové pece rychlost dopravniku v usazoveci komoře, množství vstřikovaného pojiva a lubrikačnihg ole e, zaváženi pece a otáčky rozvláknovac ch kotoučů, nebo alespon jedna z těchto veličín je regulována v závislosti na množství tepelné energievodebirané chladicimu okruhu rozvlaknovaciho zařízení.zavedením tohoto vynýlezu dojde ke kva 1 Ž 2 i a bezporuchové výrobě minerálnich v an»Předmětem vynálezu je způsob regulace procesu výroby anorganických vláken a taveniny.Dosud známé způsoby regulace Pmccgu výroby anorganiokých vláken 5 taveniny jsou zeloženy na několika prínoipech. První způsob vychází se sledování vlastností hotového výrobku,druhý ze sledování elektrického zatížení rozv 1 ákňovacíhozařízení a další vychází ze sledování množství vsázky v peci.Při řešení na základě měření e snímání tlouštky hotového koberce vyrobených vláken pomocí kladek odvelovsnýoh po koberci dooházelo ke značnému zpoždění regulačního zásahu. Proto se tento způsob sledování chodu zařízení používá pouze k seňízení stejnosměrnosti usazování vláken napříč usazovacího pásu pro ruční seřízení chodu usazovací komory.Při sledování zetížení elektromotorů, které pohánějí rozvlákňovací kotouče,nebylo možno jednoduchým způsobem rozlišit zda ke vzrůstu zatížení dochází vlivem poklesu viskozity taveniny snížením její teploty nebo růstem množství netékající taveniny.Neosvědčilo se ani měřit množství vytékející teveniny optickými přístroji o. pyrometry, nebot tyto přístroje jsou po krátke době znečištěny a. z tohoto důvodu po krátké době vyřazeny z činnosti.Uvedené nevýhody jsou odstreněny způsobem regulace procesu výroby enorganických vláken z taveniny podle vynálezu. Jeho pod~í.state spočívá v tom, že se měří množství tepelné energie přodsnéteveninou chladivu. S klesejíoím množstvím této energie se zvyšuje množství vzduchu foukaného do kupolové pece, rychlost dopravníku v usazovací komoře a množství vstřikovaného pojiva e lubrikačního oleje, nebo alespoň jedne z těchto veličín. Při zvyšujíoín se množství této energie se provádí opačné regulační zásady.- .1 237 153 Je výhodné, aby chladící okruh byl napájen stálým množstvím chladícího média, přičemž se měří jeho teplota na vstupu a výstupu chladícího okruhu rozvlákňovacího ústrojí.Výhody způsobu regulace podle vynálezu spočívají zejména v ton, že množství odebíraného tepla z chladícího zařízení lze spolshlivě sledovat,a to především měřením vstupní a výstupní teploty. Pokles odebíraného tepla signalizuje bud pokles teploty rezvlákňované taveniny,nebo pokles jejího množství, případně pokles obou současně. Opotřebení rozvlákňovacího zařízení žádným způsobem neovlivšuje způsob této regulace.Při poklesu odebíraného tepla lze provést okamžitě regulační zásah směřující ke zvýšení teploty taveniny a tavícího výkonu. Regulaoe podle vynálezu umožňuje při poklesu odebíraného tepla z chladícího okruhu upravit množství vytvarovacích pryskyřic lubrikačních látek a dalších materiálů, což vše vede ke zvýšení kvality celého výrobního procesu výroby anorganických vláken a k optimalizaci výrobních nákladů.Způsob podle vynálezu je blíže cbjasněn na příkladech jeho použití.Způsob regulace procesu výroby anorganických vláken z taveniny podle vynálezu se realizuje zařazením dávkovacího čerpadla do stávajíoího chladícího rozvlákňovacího zařízení.Toto dávkovací čerpadlo zabevzpečí dopravu konstamtního množltví chladící kapaliny Mšřením rozdílu vstupní a výstupní teploty chladící kapaliny, například osazením odporovýćk teploněrú do chladícího okruhu,měříme nepříno 1 množství tepla odebíraného rczvlákňovacími kotouči. Takto získaný signál se zpracovává známými-metodami a je použit pro regulaci množství vzduchu roukanóho do kupolové pece, rychlosti dopravníku v usazovací komoře, množství vstřikovaného pojiva a lubrikačního oleje e množství paliva přiváděného do tavícího agregátu.Signál získaný z odporových teploměrů,zapojených podle příkladu 1,regu 1 uje po zesílení činnosť ventilátoru, kterým je foukán vzduch do kpolové pece.Signál získaný porovnáním signálů z odporcých teplomšrů,zapojených podle příkladu 1,regulu 3 e po zesílení varianton dopravníku v usazovaoí komoře.Signál získaný porovnáním signálů z odporových teploměrů,zapojených podle příkladu 1,regu 1 uJe po zeaílení činnost čerpadel vstřikovaného pojiva a lubrikačního oleje.Signál získaný porovnáním signá 1 ů.z odporových teploměrůłzapojených podle příkladu.1,regu 1 u 3 e po zeaílení otáčky kotoučů rozvlákňovacího ústrojí.

MPK / Značky

MPK: D01F 9/08

Značky: vláken, způsob, výroby, regulace, anorganických, procesu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-237153-zpusob-regulace-procesu-vyroby-anorganickych-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob regulace procesu výroby anorganických vláken</a>

Podobne patenty