Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 50 mm

Číslo patentu: 237044

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sedliský Otakar, Preisler Vlastimil, Hadaš Jiří, Zazvonil Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o průměru menším než 50 milimetrů řeší nový tvar clony a nový způsob jejího uložení a utěsnění v komorových tělesech. Podstata řešení spočívá v tom, že do osazení (2b) zadního tělesa (2) komory (4) je lícovaně uložena clona (1) upraveným tvarem okraje (1a) a zadní těleso (2) je lícovaně uloženo vnější válcovou plochou (2a) ve vybrání (3a) předního tělesa (3) komory (4), přičemž kuželová část (2c) zadního tělesa (2) a zkosená část (3b) předního tělesa (3) vytvářejí úkos pro závěrečný svar (9) a velikost štěrbin (8) ústících do impulsních potrubí (5) před a za clonou (1) je vymezena délkou přítokového potrubí (6) lícovaně uloženého do předního tělesa (3) a odtokové potrubí (7) lícovaně uloženého do zadního tělesa (2) svařeného s komorou (4) svary (11, 12). Čidlo najde uplatnění při měření průtoku kapalin potrubím, především v jaderných elektrárnách.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD no wuALuv(75) Autor vynález HADAŠ IŘÍ ing., BRNO, PREISLER VLASTIMIL doc. ing. csc.,ČERNOŠICE, SEDLISKÝ OTAKAR ing., ZAZVONIL KAREL, PRAHA54 Čidln pro měření průtnku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 5 U mmČidlo pro měření průtoku kapalín, zejména pro potrubí o průměru menším než 50 míllmetrü řeší nový tvar clony a no-vý způsob jejího uložení a utěsnění V komorových tělesech.Podstata řešení spočívá v tom, že do osazení Zb zadního tělesa 2 komory 4 je lícovaně uložena clona 1 upraveným tvare 1 n okraje le a. zadní těleso 2 je lícovaně uloženo vnější válco-vou plochou za ve vybrání Ba předního tělesa 3 komory 4, přičemž kuželová část 20 zadního tělesa 2 a zkosená část 3 b předního tělesa 3 vytvářejí úkos pro záverečný svar 9 a velikost štěrbin 8 ústících do impulsních potrubí 5 před a za clonou 1 je vy 111928116. délkou přítokového potrubí B lícovaně uloženého do předního telesa 3 a odtokovê potrubí 7 lícovaně uloženého do zadního tělesa 2 svařeného s komonou 4 svary 11, 12.Čídlo najde uplatnění při měření průtoku kapalin potrubím, především v jaderných elektrárnách.Vynalez se týká čidla pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 50 mm a řeší nový tvar clony a nový způsob jejího uložení a utěsnění v komorových tělesech.Dosud navrhované a používaná čidla pro měření průtoku kapalin jsou založena na změně lhybnosti proudu kapaliny, čehož se dosahuje zabudováním clony nebo dýzy do průtočného potrubí.Pro provoz jaderných elektráren se požaduje dokonalé utěsnění všech přenosových kanálů svařením prvků, které tvoří cesty přenosu energie. To platí také pro čidla měření průtoku kapalin.Proto se dosavadní konstrukce čidla řeší tak, že clona nebo dýza je na svém obvodu svařena s tělesy komory. Takto vznikla komora se zabudovanou clonou je pak dvěma svary napojena na přívodní a odtokové potrubí. Oprávněnost takovéto konstrukce a výroby je třeba porovnat s požadavky obsaženými v ČSN, které je nutno splñovat, aby platily podmínky pro používání této metody měření průtoku kapaliny.Pro konstrukcí clony nebo dýzy platí předepsaná geometrické podobnost roxzměrů prvků čidla a to tlouštka clonového kotouče E 0,05 D, šířka välcové části průtočného otvoru clony e 0,01 až 0,02 D a šířka štěrbinových odběrů tlakových signálů před a za clonou š 0,03 D. Další podmínkou pro měření je dodržení rovné délky přívodního potrubí v délce 5 D D a odtokového potrubí V délce 10 D a dodržení souososti otvoru clony s průtočným potrubím.Pro jnrůtočná potrubí, kde průměr D 50 milimetrů činí tlouštka clonového kotouče E t 1 až 2 mm a šířka válcové časti průtočného otvoru clony e 0,2 mm až 0,4 mm. Při svaření těchto tenkých clon s tělesy komory dochází k trvalé deformaci clonového kotou což má za důsledek změnu geometrickýclí tvarů, nedodržení výrobní šířky štěrbinových odběrů tlakových signálů a souosostí válcového otvoru clony s průtočným potrubím. Tím, že clona s tělesy komory tvoří po svaření samostatný celek a přítokové a od-j tokové potrubí je pak připojeno svary, nelze zajistit dodržení předepsané rovné délky potrubí před a za clonou souose s osou komory. Uvedené nedostatky jsou odstraněny čiddlem pro měření průtoku kapalin podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že do osazení zadního telesa komory je lícovaně uložena clona upraveným tvarem okraje a zadní těleso je lícovaně uloženo vnější válcovou plochou ve vybraní předního telesa komory,přičemž kuželová část zadního tělesa a zkosená část předního tělesa vytváří úkos pro závěrečný svar a velikost štěrbin ústících do impulsních potrubí před a za clonou je vymezena délkou přítokového potrubí lícovaně uloženého do zadního tělesa, svařeného s komorou dvěma svary.Výhody čidla podle vynálezu spočívají V tom, že vyhovuje předpisům ČSN z hlediskapožadované jířesnosti všech prvků. Lícované uložení clony upraveným tvarem jejího okraje V obou konštrukčné nově řešených tělesech komory zajišťuje utěsnění clony a provedení záverečného svaru obou těles komory mimo clonu, takže nedochází k její deformaci. Lícované uložení přívodního potrubí v přednim tělese a odtokového potrubí v zadním tělese a jejich svaření přímo s tělesy obvodovými svary zajišťuje šířku štěrbin pro odběr tlakových signálů, souosost válcového otvoru clony s průtočným potrubím a dodržení rovné délky průtočného potrubí před a za clonou podle již uvedených požadavků souose s osou komory. Další výhodou konstrukčního řešení těles komory je možnost sevření obou těles komory přírubamí se šrouby a maticemi k ověření geometrického provedení čídla. Výroba čidla je jednodušši,přesnější a hospodárnější.Na přiložených výkresoch je v částečném řezu znázorněno příkladné provedení čidla podle vynálezu, kde n.a obr. 1 představuje jednotlivé časti čídla před montáži a obr. 2 složené čidlo sevřené přípravkem pro ověřovací zkoušky.Čidlo sestává z přední komory 3, clony 1 a zadní komory 2. Clona 1 je vytvořena z kruhové desky a sestává z upraveného okraje la, stěny 1 c a válcového otvoru 1 h. Zadní těleso 2 je tvořeno rotačním tělesem s vnější válcovou plochou 21, kuželovou částí 20,osazením 2 h, otvorem pro lícovaně uložení odtokového potrubí 7 a otvorem pro uložení impulsního potrubí 5. Přední těleso 3 je rovněž tvořeno rotačním tělesem s vybráním 3 a,zkosenou částí 3 h, otvorem pro lícovaně uložení přívodního potrubí E a otvory 3 G a 3 d pro uložení impulsních potrubí 5. Po svaření přívodního potrubí 6 a odtokového potrubí 7 s tělesy komory 4 se vytvoří mezi čely po trubí a tělesy komory 4 štěrbiny Il ústící do ĺlllplllsllĺCh potrubí 5 před a za clonou 1.Clona 1, se svým upraveným okr-ajem la lícovaně uloží do osazení 2 b zadního tělesa 2. Zadní teleso 2 se vnější válcovou částí za lícovaně uloží do vybraní Sa předního tělesa 3.Přívodní potrubí 6 a odtokové potrubí 7 se lícovaně uloží do těles komory 4 a svaří obvodovými svary 11, 12. Do otvoru 3 d předního tělesa 3 se zasune ĺmpulsnĺ potrubí 5 před clonou 1. Pak se pootočí zadním tělesem 2 až se překryjí otvory 30 .a 2 d. Do vzniklého společného otvoru předního tělesa 3 a zadního tělesa 2 se zasune impulsní potrubí 5 za clonou 1, které zajišťuje polohu sestavených částí čidla. Takto sestavená komora 4 se sevře pomocí přírub 10 šrouby a matice k provedení ověřovacího měření. Po vyhodnocení experimentálních výsledků a stanovení velikosti a přesností průtok-ového součinitele o v případě příznivých výsledků se komora 4 sv-aří zävěrečným svarem 9.vynález najde uplatnění při měření průtoku kapalin potrubím, především v jaderných elektrárnách.1. Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 50 mm sestávající z přítokového a ovdtokového potrubí, clony a komory s ímpulsnímí potrubímí, vyznačené tím, že do osazení 2 b zadního těblesa 2 komory 4 je lícovaně tuožena clona 1 upraveným tvarem okraje la a zadní těleso 2 je lícovaně uloženo vnější válcovou plochou za ve vybrání Sa předního tělesa 3 komory 4, přičemž kuželová část 20 zadního tělesa 2 a zkosená část 3 b předního telesa 3 vytváří úkos pro záverečný svar 9 avelikost štěrbín B ústících do ímpulsních potrubí 5 před a za clonou 1 je vymezena délkou přít-okového potrubí 6 lícovaně uloženého do předního telesa 3 a odtokoveho potrubí 7 lícovaně uloženého do zadního telesa 2, svařeného s ko-morou 4 svary 11, 12.2. Šídlo pro měření průtoku kapalín podle bodu 1, vyznačené tím, že otvor So předního tělesa 3 a otvor zd zadního telesa 2 vytváří společný otvor pro uložení impulsního potrubí 5 za clonou 1.

MPK / Značky

MPK: G01F 1/42

Značky: čidlo, průtoku, vnitřním, měření, zejména, průměru, menším, potrubí, kapalin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-237044-cidlo-pro-mereni-prutoku-kapalin-zejmena-pro-potrubi-o-vnitrnim-prumeru-mensim-nez-50-mm.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čidlo pro měření průtoku kapalin, zejména pro potrubí o vnitřním průměru menším než 50 mm</a>

Podobne patenty