Výměník tepla kryochirurgických nástrojů

Číslo patentu: 237026

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jelínek Stanislav, Zeman Václav, Jelínek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Výměník tepla kryochirurgických nástrojů, který je vytvořen jako monolitní těleso, jehož dutina je vyplněna porézním prostředím, například soustavou sítěk. Soustava sítěk je v celé dutině orientavána kolmo k ose výměníku, nebo je v čelní části dutiny orientována rovnoběžně s podélnou osou výměníku, ve zbylé části pak kolmo k ose výměníku.

Text

Pozerať všetko

mo mo VVNÁLEZY A omevv 45 Vydáno 15 02 37W 5) Autor vynálezu ZEMAN VÄCLAV, ELÍNEK STANISLAV, IELÍNEK AN ing., PRAHA(54) výměník tepla kryochirurgických nástrojůvýměník tepla kryochírurgíckých nástrojů, který je vytvořen jako Inonolitní těleso,jehož dutina je vyplněna porézníln prostředím, například soustavou sítěk. soustava sí~ těk je v celé dutłně oríentouválma kolmo k osevýměníku, nebo je v čelní částí dutiny ůľĺñłntom/aaa covzloběžuě s podêłnou osou Výn 1 ě« níku, ve zbyleê částí pak kolmo k OSB výměníku.vynález sertýkâ výměníku tepla kryochirurgických nástrojů vhodných zejména pro autonomní kryokaiíter.U stávajících kryochirurgickýoh nástrojů se užívá výměníků, u nichž ve vnějším funkčním plášti je vlastní těleso výměníku, jehož dutina je vyplněna porézním príostředím realízovaným soustavou sítěk, orientovaných kolmo k ose výměníku. Na tělese výměníku jsou ve vybrání navinuty odporový teploměr,topné vínutí á ochranný teploměr.Toto řešení má řadu nevýhod výrobních i funkčních. Vlastní měděně těleso výměníku musí být vyrobeno s vysokou přesností a vysokou hladkostí povrchu. Tolerance se pohybují kolem 0,005 mm. Se stejnou přesností musí být vyroben i vnější funkční plášť. Vzhledem k tomu, že pr-o dosažení dobréjho tepelného kontaktu obou součástí, tj. tělesa výměníku a pláště jsou obě tyto tenkostěnně součástí do sebe lisovány s přesahem, vzniká při montáži nebezpečí deformace obou dílů. Tato detormace negativně rozhodujícím způsobem ovlivňuje celkový přenášený tepelný výkon výměníkustejně obtĺžná a riskantní je montáž výměníku, například při ohřátí pláště výměníku a podchlvazení tělesa výměníku a rychlém zasunutí.Z funkčního hlediska má stávající výměník následující nevýhody. Tepelný výkon z tělesa výměníku do pláště výměníku je přenášen malými styčnýmí plochami, přičemž velikost přenášeneho výkonu je navíc závislá na kvalitě jejích kontaktu. Z pláště výměníku je tepelný výkon přenášen dále do operační koncovky přes další teplosměnnou kuželovou ploohu. Velký počet přenosových ploch má nu.tně za následek snižování přenášeněho výkonu. Při většině aplikací kryok-auteru se využívá k přímému kontaktu se znírazovaným objektem pouze malé části plochy výměníku, například při použití operačních koiícovek se využívá přední kuželové části zatímco válcová část se musí někdy ízolovat teflonovým krytem, aby nedocházelo k nežádoucím kontakrtům mezi tkání a pláštěm výměníku. Plocha, která není v kontaktu s tkání je pasivní a představuje ztrátový výkon. stejné faktory snižují účimíost topení a tím i rychlost odmrazování nástroje. Další nevýhodou je to, že měření teploty přes plášť výměníku snižuje přesnost měření.Uvedené nevýhody odstraňuje ve značné míře řešení výměníku tepla kryochirurgickěho nástroje podle vynálezu. Výměník tepla, který je tvořen pláštěm a vlastním tělesem výměníku, má dutinu, která je vyplněna porézním prostředím, například soustavou sítěk. Podstata řešení podle vynálezu spočívá V tom, že plášť výměníku i vlastní těleso výměníku jsou vytvořeny jako monolitní těleso výměníku tepla. soustava sítěk v čelní části dutiny je orientovaná a rovnoběžně s podélnou osou výměníku, ve zbývající části je pak orientována kolmo k ose výměníku.Rešení výměníku tepla podle vynálezu u 4možňuje soustředit tepelný výkon do kuželové přechodové plochy bez jakýchkoliv dalšicíh přechodů. Výhodou tohoto uspořádání je například to, že vakuovou izolací tělesa výměníku lze řešit podle potřeby a tím volit velikost aktivní plochy výměníku, což například umožňuje soustředit nejvyšší chladící výkon do čelní části tělesa výměníku jak odpovídá požadavkům kryoléze. Přenos tepelné energie do tělesa výměníku se uskutečňuje přímým kontaktem dusíku s vnitřním prostorern tělesa výměníku bez dalších teplosměrných parazitních pl-och. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro přenášení vyššĺho tepelného výkonu i do operačních koncovek. Odporový teploměr a topné vínutí s ochranným teploměrem jsou navinuty přímo na těleso výměníku, což zvětšuje účinnost topení a přesnost měření teploty výměníku. Toto uspořádání tedy vede »ke zvýšení rychlosti zchlazování a zkrácení doby odtávání nástroje.Z hlediska výroby přináší popísované řešení další výíhody. Těleso výměníku tvoří jednu součást bez zvláštních nároků na přesnost ~ mimo kuželové plochy - výroby. odpadá náročná výroba plášte výměníku a lícowání s tělesem výměníku. Podstatné je zjednodušene montáž výměníku a prakticky vyloučena možnost zničení celého výměníku při montáži. Vyloučením dotykových přenosových ploch mezi tělesem a pláštěm výměníku je zaručen přenášený tepelný výkon po celou dobu životnosti nástroje. Použitím výměníku podle vynálezu odpadá nutnost Výroby a užití izolačních tepelných krytů z toflonu.U dosavadních kryokauterů je rozptyl dosahovaných maximálních chl-acllcíoh výkonů mezi jednotlivými výrobky značný. Řešení podle vynálezu vytváří předpoklady p-ro podstatné snížení rozptylu dosahovaných chladicích výkonů. Příkladné provedení výměníku tepla kryochiriírgických nástrojů je znázorněno na obr, 1 a 2. Na obr. 1 je schem-atlcky znázorněn výměník tepla pro různé kryochírurgické koncovky a na obr. 2 je výměník tepla k přenosu chladicíího výkonu do operační koncovky s ochlazováním čelní a válcové plochy.výměník tepla na obr. 1 sestává z monolitního tělesa 1 výměníku, V jehož dutině je porézní prostředí 2, tvořené soustaívou sítěk uspořádaných v přední částí dutiny paralelně s podélnou osou výměníku tepla - tato část je realizovaná spirálovitě st-očenou sitkou. Ve zbylé části dutiny je porézni prostředí 2 realizováno soustavou paralelních mezikruží ze sítoviny, jejichž obvod je v přímém kontaktu s vnitřní plochou monolitního tělesa 1 výměníku. Na vnějším povrchu monolitního tělesa 1 výměníku je buďto ve šroubovicové drážce nebo v drážkách vytvořenýcIh zápichem umístěn snímač 3 teploty,topné vínutí 4 a ochranný teploměr 5. Přední část monolitního tělesa 1 výměníku teplatvoří jednak přenosovou plochu 6 chladícího výkonu do operační Koncovky, jednak upínací prvek 7 pro operační koncovky.U výměníku tepla znázorněnêho na o-br. 2 je v čelní částí dutiny monolítního telesa 1 výměníku porézní prostředí 2 vytvořene síťkou spírálovítě stočenou ve směru osy výměníku. Čelní ploch-a síťky je v těsném kon taktu s čelem a vnitřní dutiny. Ve zbylé částidutiny je pak porézní prostředí 2 realizováno soustavou paralelních mezikruží ze síťovíny obdobné jako u provedení na obr. 1, výměník tepla kryochirurgíckýcíh nástrojů poídle vynálezu je zvláště vhodný pro nástroje menších průměrů tubusu, například pro nástroje urologické a podobné.výměník tepla kryoclłxírurgických nástrojů,sestávíající z pláště výměníku a vlastního tělesa výměníku, jehož dutina výměníku je vyplněna porézním prostředím, například soustavou sĺtěk, vyznačený tím že plášť výměníku spolu s vlastním tělesem výmění ku je vytvořen jako monolitní těleso 1 výměníku tepla, přičemž soustava sítěk je v čelní částí vnitřní dutiny oríentována rovnoběžně s podélnou osou výměníku, ve zbývající části je orientována kolmo k ose výměníku.

MPK / Značky

MPK: A61B 17/36

Značky: kryochirurgických, výměník, tepla, nástrojů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-237026-vymenik-tepla-kryochirurgickych-nastroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výměník tepla kryochirurgických nástrojů</a>

Podobne patenty