Mechanická silová upínacia matica

Číslo patentu: 236448

Dátum: 01.06.1986

Autor: Szabó Vincent

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka mechanickej silovej upínacej matice na silové upínanie obrobkov alebo spojovanie súčiastok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základné teleso má na svojej hornej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu a na svojej dolnej časti vodiacu plochu pre prstenec pevne spojený s puzdrom, pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej matice, čelnou plochou, prstencom a novkajšou kužeľovou plochou základného telesa sú uložené guličky.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené 17 09 34. . ,° 7 ° SZABO VINCEIVT ing NOVE 2 mm64) mechanická silová upínacia maticavynález se týka mechanickej si 1 ovej upínacej matice na silové upinanie obrobkov alebo spojovanie súčiastok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základné teleso má na svojej hornej časti vytvorený závit preposuvnú maticu a na svojej dolnej časti vodiacu plochu pre prstence pevne spojenz 9 púzdrom, prićom medzi vnútornou kuzeĺovou plochou posuvnej matice, čelnou plochou , prstencom a uovkajšou kužeĺovou plochou základného telesa sú uložené guličky.vynález sa týka mechanickej silovej upinacej matice nasilové upinanie alebo spojovanie súčiastok.V súčasnosti známe silové upinacie elementy sú mechanické,hydraulické, pneumatické, elektromechanické a pod. Pri známych výhodách hydraulických, pneumatických a elektromechenických silových upinacich elementov ich veľkou nevýhodou je, že pre správnu funkciu potrebujú zdroj silového zdvihu a v niektorých pripadoch môžu nastať problémy s privodom zdroja silového zdvie hu do upinacieho elementu. U mechanických silových upinacich elementov sa najčastejšie používajú rôzne pákové, výstrednikové,klinové a závitové prevody. Ich nevýhodou je vysoká trecia sila,čo má za následok jednak nízku účinnosť a jednak zvýšené opow trebenie funkčných plôch.Uvedené nevýhody zmierňuje mechanická silová upinacie metica podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, žê základné teleso má na svojej hornej vonkajšej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu a na svojej dolnej vonkajšej časti vytvorenú vodiacu plochu pre prstenec pevne spojený s puzdrom,pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej matice, prsteněV com a vonkajšou kužeľovou plochou základného telesa sú umiest nené guličky. Ďalším význakom je, že v základnom telesa je uložený kolik, ktorý je pomocou pružiny v styku s prstencom.Výhodou mechanickej silovej upinacej matice podľa vynálezu je to, že minimalizuje treciu silu funkčných prvkov, čim sa zabezpečí ich dlhšia životnosť a ľahšie manipulácia.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia mechanickej silovej upinacej matice v reze.Mechanická silová upinacia matica podľa vynàlezu pozostáva zo záüadného telesa 1, prstence g. guličiek Ž, posuvnejvého krúžku g. Základné teleso ł má na svojej hornej vonkajšej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu 4 a na svojej dolnejvonkajšej časti vytvorenú vodiacu plochu pre prstenec Q, ktorý je pevne spojený s puzdrom 5. Medzi vnútornou kužeľovou plo chou posuvnej matice 4, prstencom 2 a vonkajšou kužeľovou plo-.chcu základného telesa 3 sú uložené guličky Q. V základnom telese 1 sú uložené koliky Q, ktoré sú pomocou pružin 7 v stykus pretencom 2 Na hornej časti základného telesa 1 je umiestne ný dorazový krúžok 9.Mechanická silová upinacia matice sa pomocou vnútorného závitu základného telesa 1 neskrutkuje na upinaciu skrutku nadoraz, pričom ovládací moment sa prenesie z puzdra 5 na prste nec 3, ktoré sú navzájom pevne spojené ekrutkami 8 a z prstenceĚ cez koliky Q na základné teleso 3. Takto nastane predupnutie. Potom nasleduje eilové upnutie nasledovne. Poeuvná matice 5má vytvorené drážky pre kľúč. Kľúčom ovládané posuvná matice1 pri pohybe po vonkajšom závite vytvorenom na základnom teleee ł svojou vnútornou kužeľovou plochou pôsobí na guličky Ě ktoré sa odvaľujú po kužeľovej ploche základného telesa gta čelnej ploche prstenca g. Tým sa pomerne malou silou dosiahne silový zdvihçguzdra Ž a dosiahne upnutie. Postup pri uvoľñovani1. Mechanická silová upinacia matice pozostávajúca zo základ~ 5ného telesa a puzdra vyznačujúca sa tým, že základné teleso(1) má na svojej hornej vonkajšej časti vytvorený závit pre posuvnú maticu (4) a na svojej dolnej vonkajšej časti vytvorenú vodiacu plochu pre prstenec (2) pevne spojený spuzdrom(5), pričom medzi vnútornou kužeľovou plochou posuvnej mativca (4).če 1 nou plochou prstenca (2) a vonkajšou kužeľovouÍ plochou základného telesa (1) sú uložené guličky (3).2. Mechanická silová upinacia matice podľa bodu iľvyznogojúca sa tým, že v základnom telesa (1) sú uložené koliky (6),ktoré sú pomocou pružin (7) vostyku s prstencom (2).

MPK / Značky

MPK: F16B 37/08

Značky: matica, mechanická, upínacia, silová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-236448-mechanicka-silova-upinacia-matica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická silová upínacia matica</a>

Podobne patenty