Zařízení pro snímání osových sil v lanech

Číslo patentu: 236332

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kott Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká snímání osových sil v lanech bez jejich demontáže a řeší jednoduché cejchování zabudovaných snímacích a vyhodnocovacích aparatur napínacích systémů. Zařízení sestává z tělesa (l) opatřeného ve střední části měrnou plochou (A), na kterou jsou přitmeleny indikátory napětí (3). Měrná plocha (A) je vyosena o rozměr (e) odpovídající součtu poloměru měřeného lana (4) a poloviční tloušťky tělesa (l). V krajních částech je těleso (l) opatřeno otvory (2) pro uchycení měřeného lana (4) pomocí přítlačných desek (5) upínacími šrouby (6) a maticemi (7).

Text

Pozerať všetko

ggąçgtgzgçąš Po PIS VYNÁLEZ u 23 s 3312ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(54) Zařízení pro snimáni osovýcb sil v lanechvynález se týká snimáni osových sil V lanech bez jejich demontáže a řeší jednoduché cejchovàní zabudovaných snimacich a vyhodnocovacich aparatur napinacícb systémů. Zařízení sestává z tělesa (1) opatřenêho ve střední části měrnou plochou (A), na kterou jsou přitmeleny indikátory napětí 5). Měrná plocha (A) je vyoaena 0 rozměr že) odpovídající součtu goloměru měřeného lana (4) a poloviční tlosŕky tělesa (1). V krajnich částech je těleso (1) opatřeno otvory (2) pro uchycení měřeného lana(4) pomoci přitlačnýcb desek (5) upinacimi šrouby (6) a maticemi (7).Vynález se týká zařízení pro snímání osových sil v lanechbez jejich demontáže a řeší jednoduché cejchování zabudovaných snímacích a vyhodnocovacích aparatur napínacích systémů.V současné době se pro snímání osových sil v lanech používá různých typů snímacích a vyhodnocovacích aparatur. Všechny tyto aparatury je nutno cejchovat komplexné pro každý typ lana a použitých snímacích a vyhodnocovacích prvků. Jejich cejchování jako samostatných jednotek je z hlediska následného použití nevyhovující a ovlivňuje výsledné hodnoty při použití v napínacích systémech.Dosud prováděné cejchování spočívalo v instalací průvlekového snímače osových sil v lanech, jehož součástí je indikátor napětí a následná vyhodnocovací aparatura. Průvlekový snímač osových sil v lanech vychází z vybočení lana s osy a indikace kolmé složky reakce osové síly vzniklépři vybočení lana. Výsledníce indikované osové síly je ovlivněna kromě tahové síly průměrem lana, úhlem vybočení, tuhosti a konstrukcí lana. Tyto vlivy vedou k nutnosti cejchování systému ve shodných podmínkách jako v měŕeném případě, což nelze prakticky zajistit.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro snímánąosových sil v lanech podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z tělesa opatřeného ve střední části měrnou plochou, na kterou jsou přitmeleny indikátory napětí. Měrná plocha je vyosena o rozměr odpovídající součtu poloměru měřeného lana a poloviční tlouštky tělesa. Téleso je opatřeno v krajních částech otvory pro uchycení měřeného lana pomocí přítlačných desek upínacími šrouby a maticemi.Použitím zařízení podle vyná 1 ezuLLze pro určení velikosti osových sil v laně užít cejohování samostatného měrného členu s přímým převodem cejchovanýoh dat na měřené lano libovolnýoh parametrů. Snímání osové sily z měŕeného lana zařízením podle vynálezu neni zatíženo systematiokými chybami vyplývajícími z dosavadní metodiky snímání osových sil.Na přípojeném výkrese je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení pro snímání osových sil v lanech podle vynálezu,kde na obr. 1 je znázorněno uchycení měřeného lana v zařízení pro snímání osových sil a na obr. 2 je půdorys zařízení.Zařízení pro snímáni osových sil v lanech sestává z tělesa 1 s vyosenou měrnou plochou g, na které jsou přitmeleny indikácí součtu poloměru měřeného lana a poloviční tlouščky tělesa ło Tato úprava vede k souososti měrné plochy A a tělesa í zařízení pro snímání osových sil v lanech a měřeného lana. Vyosení tělesa ł musí respektovat zásady snižující možnost nadměrné koncentracenapětí v zakřivených partiích tělesa ł.Těleso A je opatřeno v krajních částech otovry g. Měŕené lano 3 je spojeno s tělesem ł pomocí přitlačných desek §, upínacími šrouby § a maticemi 1 v krajních částech.Toto spojení s měŕeným lanem vylučuje tuhost lana a neovlivňuje průběh napjatosti měrné části tělesa ł, ktěrá je pak vysta~vena pouze působení osové síly měŕeného lana 3. Indikátory napětí Q jsou připojeny na následnou vyhodnocovací aparaturu.Různé modifikace zařízení pro snímání osových sil v lanech lze aplikovat podle typů konstrukcí a průměrů lan.PŘEDMĚT VYNÄLEZU 235 332 Zařízení pro snímání osových sil v 1 anecą.vyznačené tím,že sestává z tělesa (1) opatřeného ve střední části měrnou plochou (A), na kterou jsou přitmeleny indikátory napětí (3), při» čemž měrná plocha (A) je vyosena o rozměr (e) odpovídající součtu poloměru měřenéholana (4) a poloviční tloušřky tělesa (1) a těleso (1) je opatřeno v krajnich částech otvory (2) pro uchycení měřenćho lana (4) pomocí ořitlačných desek (5) upínacími

MPK / Značky

MPK: G01M 19/00

Značky: lanech, snímání, osových, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-236332-zarizeni-pro-snimani-osovych-sil-v-lanech.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro snímání osových sil v lanech</a>

Podobne patenty