Způsob stanovení rovnoměrnosti naneseného avivážního prostředku

Číslo patentu: 236248

Dátum: 01.02.1988

Autori: Filipů Pavel, Vaníček Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob stanovení rovnoměrnosti naneseného avivážního prostředku na polyesterový vláknitý útvar, především na kabel. Na rovnoměrně fixovaný vláknitý útvar se působí parami jodu a intenzita zbarvení je úměrná množství avivážního prostředku v jednotlivých částech vláknitého útvaru. Metoda umožňuje provádět kontrolu kvality nanášení avivážního prostředku na vláknitý útvar a tím optimalizovat jednotlivé technologické operace, které rovnoměrnost nanášení avivážního prostředku ovlivňují.

Text

Pozerať všetko

r°r. Po PIS VYNÁLEZU m 6 24 súmm mo vvuuzzv(54 X Způsob gtanoveni rovnoměrnosti naneseného avivažnlho prostredkuVynález řeší způsob stanovení rovnoměrnosti naneseného avivážniho prostředku na polyesterový vláknitý útvar, především na kabel. Na rovuoměrně fixovaný vláknitý útvar se působí parami godu a intenzita zbarveni je úměrnà mnozstvi avivážniho prostředku V jednotlivých částech vláknitého útvaru. Metoda umožňuje provádět kontrolu kvality nanášeni avivážního prostředku na vlaknitý útvar a tím optimalizovat jednotlivé technologické operace, které rovnoměrnosy nanášeni avivážniho prostředku ovlivnuji.Vyná 1 ezse týká způsobu stanovení rovnoměrnosti naneseného avivážního prostředku na polyesterový vláknitý útvar.Protože množství naneseného avivážního prostředku ov 1 ivňu~ je průběh dalších zpŕacovatelských operací, provádí se u výrobce vláken, případně u odběratele častá kontrola množství aviváž~ ního prostředku na útvaru. Vláknitým útvarem je myšlena stříž,kabel, česanec, pramen, pavučine, rouno avpod. V současné době se stanovuje průměrné množství avivážního prestředku, proto se odebírá vzorek v různých místech a v různých časech a provádí se homogenisace vzorku před analytickým stanovením. Množství aviv vážního prostředku se stanovuje V převážně míře extrakoí avivážn ního prostředku z vláknitého útvaru a v extraktu pak různými analytickými-nebo Iyzikálně-chemickými metodami. Vedle toho je známý postup stanovení stupně fixace polyesterového vlákna na základě sorpoe jedu do vlákna. Vláknitý útvar se Půnoří např. do roztoku, který obsahuje na 1 litr 85 g jedu, 133 g KJ, 300 ml fenolu a 50 ml CH 3 C 00 H. Za pokojové teploty pak dochází k difu.zí jodu do vlákna a intenzita zbarvení.je nepřímo úměrná stupnifixace polyesterového vlákna. Je možně použít i jiné složeníroztoku. Problematika je popsána např. v práci Militký, Všianský, Sládeček - Chemická vlákna 93, 11 s (1979). Na průběh zpracovatelnosti má vlív nejen množství avivážního prostředku, alepředevším rovnoměrnost jeho nanesení. To stávající metody neu možnují sledovat.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu, kdy vláknitý útvar tvořený polyesterovými vlákny, se zahřeje po dobu 5 až 60 minut na teplotu 100 až 200 °C. Potom se vystaví účinku jodovýoh par při teplotě 10 až 40 °C, s výhodou při teplotě místnosti. po dobu 30 minut až-6 hodin. Jednotlivé části polyeste- 2 230 24 a rového vláknitého útvaru se roztřídí podle intenzity zbarvení. U jednotlivých částí se pak stanoví množství avivážního prostředku běžnou analytickou metodou používanou pro daný typ avivážního prostředku. K relativnímu posouzení množství avivâžního prostředku lzes×výhadöu použít stanovení množství jodu sorbovaného na vlákně.Výhodou tohoto stanovení je získání kvalitativního nebo kvantitativního údaje O rozložení avivážního prostředku na v 1 ák~ nitém útvaru, což má vztah ke zpracovatelským vlastnostem, především při zpracování kabelů na řezacím nebo trhacím konvertoru. zjištění nerovnoměrnosti naneseněho avivážního prostředku umožní provádět kvalifikované zásahy do technologie výroby.N 1 áknitého útvaru a zjištovat příčiny poruch při jeho dalším zpracovaní.ä§Po 1 yesterový kabel kadeřený o součtové jemnosti 64 kteí a délce asi 0,2 m a jedníčné jemnosti 4,4 dtex, který byl v průběhu výroby fixován při teplotě 127 °C po dobu 12 minut byl použit k hodnocení rovnoměrnosti množství naneseného avivážního prostředku. Nejdříve byl vzorek zahříván v horkovzdušné sušárně 20 minut při 170 °C. Potom byl umístěn do skleněné vany o rozměrech 250 x 150 x 150 mm při tepĺotě místnosti. V horní části vany je umístěna podélná miska s krystalickým jodem.Vana je zakryta skleněným víkem. Jod súblimje a rovnoměrně vyplňuje vnitřní prostor vany. Po dvou hodinách byl vzorek vyjmut a podle stupně zbarvení byly jednotlivé Svazky vláken roztříděny do 5 skupin. Nyní byl vzorek ponechán na vzduchu, kdy došlo k čás2 hodiny extrakce v Soxhletově přístroji. V extraktu byl stanoven obsah avivážního prostředku po vysrážení modifikovaným Dragendorfovým činidlem.Na dloužící lince pro výrobu polyesterového kabelu bylo provedeno různé seřizení vstupu kabelu o součtové jemností 61 ktex a jedničné jemnosti 3,6 dtex do pěchovací komory a za něchovací komorou byly odebrány vzorky kabelu o délce asi 0,3 m.Vzorky pak byly společně fixovány v-cirkuląční laboratorní su~ šárně 1 hodinu při 130 °C. Pak umistěny v parách jodu podobně jako v příkladu 1. Z jednotlivých vzorků byly odebrány svazky vláken s největším a najmenším zabáŕvením. Svazky byly extraho~ vány do 50 ml metanolu a extrakt Byl jímán do 50 ml odměrných baněk. Po úkončení extrakce byly banky doplněny metanolém po rysku a Býla proměřena absorbance roztoku jodu při 360 nmv 1 cm kyvetě Optimální seřízení pěchovačky odpovídalo nejmenšímu podílu obsahu jodu mezi svazkem s největším a nejmen ším zbarvením.Principišlně je možno tohoto vynálezu použít i pro další typy vláken, pokud nedocházi k výrazné sorpci jodu vláknem.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/36

Značky: rovnoměrnosti, naneseného, způsob, avivážního, prostředků, stanovení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-236248-zpusob-stanoveni-rovnomernosti-naneseneho-avivazniho-prostredku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stanovení rovnoměrnosti naneseného avivážního prostředku</a>

Podobne patenty