Upínacie prestaviteľné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov

Číslo patentu: 235395

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kuráň Jozef, Petřík Stanislav, Mocný Ernest

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je umožnenie orezávania stromov a kríkov od najnižších po najvyššie konáre na požadovaný prierez. Širokého rozsahu prestavenia ústrojenstva sa dosiahne posuvom priečnika po posuvovej skrutke. Uloženie pracovnej lišty v čape na konci priečnika umožňuje sklopiť ju do ľubovoľnej polohy od zvislej po vodorovnú. Bezpečnosť celého zariadenia zaručuje dvojitý hydraulický zámok pripojený k priamočiaremu hydromotoru.

Text

Pozerať všetko

0 MB PIO WNÄLEIY (45) Vydané 15 02 37 A onuzvv(753 Autor vynálezu MOCNÝ ERNEST ing., KURÁN JOZEF ing., PETRIK STANISLAV ing.,BRATISLAVA(54) Upínacie prestavitelné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromovÚ~čelom vynález-u je umožnenie orezávania stromov a kríkov od najnižších po najvyššie konáre na požadovaný prierez. Širokého roz~ sahu prestavenía ústrojenstva sa dosiahne posuvoni pľĺečľlĺĺíä po pOSuVOVBj skrutke. Uloženie pracovnej lišty v~ čape na konci priečvniłka umožňuje sklopiť ju do ľubovoljnej polohy od zvislej po vodorovnú. Bezpečnost celého zariadenia zaručuje dvojitý hydraulický zámok pripojený k priamočiareinii hydromotoru.Vynález sa týka upínacieho prestavitelného ústrojenstva zariadenia na uniformný rez stromov, ktoré iuniožňtij-e orezanie stromov alebo kríkov od zeme až po vrcholy korún na požadovaný prierez.Doteraz známe zariadenia používajú ako svoj nosič traktor alebo vysokozdvižný vozík, prípadne sú za nimi tahané. Na popísané nosiče sa imontujťi tak, že medzi nosič a rám zariadenia alebo jeho výložnikové rameno sa vmontuje mohutný pomocnný rám. Vlastné výložníikové rameno je výrobné i ekonomicky náročné. Okrem zložitosti celého zariadenia je tento spôsob náročný na čas a montaž, pri ktorej je potrebný žeriav,pretože zariadenia sa montujú vcelku ako zložité špeciálne stroje, čo je ich značnou nevýhodou. Ďalšou nevýhodou známyoh zariadení je to, že nimi nie je možné orezávat stromy a najmä kríky nižšie ako 4 U cm od zeme. Rovnako nevýhodné je uloženie hydromotorov u doposial známych zariadeni,pretože sa na nich hromadia orezané konáre, ktoré je potrebné zhadzovat.Popisané nevýhody súčasného stavil do značnej miery odstraňuje upinacie prestaviteľné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov podla vynálezu, ktorého podstatou je to, že rám je medzi vedeniami priečnika opatrený posuvovou ekrutkou s posuvovou maticou a medzi vedeniami upevňovacej skrutky je rám opatrený Lrpevňovacou skrutkou s matícou, k vedeniu upevňovacej skrutky a k posuvovej skrutke je pripojený posuvný priečnik opatrený priamočiarym hydromotor-orn, na ktorý je upevnený dvojitý hydraulický zámok, pričom hysdromotor je pripojený na pr~acovnú lištu.Hlavnou výhodou Llpĺlnücĺehü prestavitelnélro ústrojenstva je umožnenie orezávania strom-ov a krikov úplne od zeme až po vrcholy korún na požadovaný prierez. Vyššieho účinku so tlosiahne uchytením pracovnej lišty tak, že je posuvná od najnižších konárov až po najvyššie bez toho, že by požadovaným úkonom bránila niektorá časť konštrukcie. Širokého rozsahu prestavenia sa dosiahne DOSUIVOVÍÚ. priečnika po posuvovej skirutke. Uloženie pracovnej lišty v čape na konci priečnika umožňuje sklopit ju do lubovolnej polohy od zvislej po vodorovnú. Uloženie priamočiareho hydromotora ,pod priečnik má nový účinok v tom, že zabraňuje hromacleniu konarov. Použitie závesov a rýcihlozávesov je u takýchto zariadeni újplne nové a prináša zjednodušenie a skrátenia montáže na no-sné traktory. Upí 4nacie ústrojenstvo podla vynálezu je jednoduchýni a velmi účelným doplnkom k známym čelným nakladačom a nie je potrebné vyhotovovat osobitný zložitý výložnik. Týmto je celková konštrukcia materiálovo menej náročná a lacnejšia. Rovnako sa podstatne zjednodušila monltáž a nastavovanie pracovnej lišty do pracovnej polohy.Upinacie prestavitelné ústrojenstvo je znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nárys s pracovnou lištou a na obr. 2 je príslušný bokorys ústrojenstva.Predmetnné upinacie ústrojenstvo podľa vynálezu je nesene na traktore 1 vybavenom čelným. nakladačom 2. Na záves 15 čelnelho nakladače 2 sa rám 3 pripája pomocou pevného rýchlozánvesu 14, čim je zabezpečená. rýchla montáž a demontáž priamo zo zeme. Rám 3 pozostáva z dvoch rovnobežných častí 17, medzi ktorými sú pevne pripojené z ľavej strany dve vedenia 16 priečnika B, z pravej str-any sú pevne pripojené dve vedenia 18 upevňova-cej skrutky 12. Nosné časti 17 spájajú ostatné prvky rámu 3 spolu s výstuhami 9. K vedeniu 18 uupevñovacej skrutky 12 a k po-swvovej skrutke 5 je posuvné pripojený priečnik i, ktorý slúži za pomoci posuvovej matice 4 a posuvovej skrutky 5 na výškové prestavenie procovznej lišty 7 oproti pevným .nosným častiam 17. Pri prestavovaní sa p-riečnik 6 svojou ľavou častou posúva vo vedeniach 16 priečnika G. Po prestaivení sa priečnik 6 ulpevní vo vedeniach 18 upevňovacej skrutky 12 pomocou upevňovacej skrutky 12 ~ a matice 13. Bočné nastavovanie pracovnej lišty. 7 sa vykonáva pomocou priamočiareho hydromotora 10, pripojeného k pracovnej lište 7 a pod priečník E pomoc-ou čapov 8. Takéto uloženie priamočiareho hydrometora 10 zabraňuje lrromadoniu konarov. Uchytenie pracovnej lišty 7 v ~čapé t na konci priečnika B ju umožňuje sklopif do lubovolnej polohy, ocl zvislej po tvoclorovnú a tým orezávat konáre až pri zemi. Predmetné ústrojenstvo má bezpečnost zaistenú dvojitým hydraulickým zámkom 11, ktorý je prípojený na priamočiarovm hydromotore 1 U. Do pracovnej polohy je zdvíhané čelným Inakladačom 2 a pracovný pohyb zabezpečuje traktor 1.Upinacie prestavitelné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez .stromov je možné s výhodou používat v ovocnárskej veltkovýrobe, pri úprave parkov a porastov. vedľa komunikácií.Ipí-nacie prestavitelné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov, ktoré je nesené na tnaktore vybavenom čelným navkladačom, skladajúce sa z rámu, vyznačujúce sa tým, že rám 3 je medzi vedeniami 16 príečýnilça 6 opatrený posuvovou skrutkou 5 s pvosuvov-ou 1 naticvou 4 a me« dzi veríeniami 18 upevňovacej skrutky12 je rám 3 opvaitrený upevñovacou skrutkou 12 s mxatícou 13, k vedeniu 18 upeivňovacej skrutky 12 a k posuv-ovej skrutke 5 je pripojený posuvný priečLník 6 opa-tfený prí-amočíarým hýdromoto rom 10, ma ktorý je upevnený dvojitý hydraulický zámok 11, pri-čom hydromotor 10 je pripojený na pracovnú lištu 7.

MPK / Značky

MPK: A01G 3/03

Značky: ústrojenstvo, přestavitelné, zariadenia, upínacie, stromov, uniformný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-235395-upinacie-prestavitelne-ustrojenstvo-zariadenia-na-uniformny-rez-stromov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacie prestaviteľné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov</a>

Podobne patenty