Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického poľa.

Text

Pozerať všetko

(54) Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravyPrijímač elektromagnetického polia pre počítanie pecny-ch vozov a riadenie koľajoIvej -douprvavy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysiela-č o určitej frekvencii. vývody smyčky antény sa pripoja na Vstup dv-ojstupňového zosil-ovača a cez vykonový ÍFČlHZÍSÍOľ je spinané relé. Pri-slušné kontakty relé sú v riadiacich obvo-doch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhnodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického polia.vynález sa, týka prijímača elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie kolľajovej dopravy, ktorý pozostáva z aktívnych a pasívnych elektronických prvkov zapojených V paralelne sériovej kombinácii.V súčasnej dobe sa používajú rôzne snímače polohy kontaktné i bezkontaktné na snímanie pecných vozov a ich automatické riadenie v k~olajovej doprave. Pod-ohne možno nájsť snímač polohy, ktorý ,sa skladá z vysielača v-ysielanej frekvencie a prijínrača,ktorý je na túto frekvenciu .naladený pre frekvencie .nad GUqkH-z a táto je irekvenčne modulovaná. Prijímač prijíma vysielaná frekvenciu .a tento stav vyhodnotí. Prijímač podľa vynálezu pracuje na podstatne nižšej frekvencii.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje prijímač elektromagnetického poľa pre počítaniepecných vozov a riadenie kolajovej dopravy pozostávajúci z aktívnych. a pasívnych prvkov zapojenýc-h v paraleme-sériov-ej kombinácii podľa vvnálezu, ktorého podstatou je, že na svorku záporného polu usmerňo vača sü paralelne pripojené pravé vývodyprvého, druhého a tretieho odpona, ďalej prvé vývody prvého a tretieho kondenzátora,ďalej záporný pól prvého, druhého a piate ho eiektrolytickéhio kondenzátora, ďalejje pripojená na anódu prvej diody, emitor tretieho tranzistora a druhý vývod integrovaného obvodu. Štvrtá svorka je kladný pól pre stabilizované napätie z usmerňovača cez deviaty odpor a cez integrovaný obvod, pričom táio svorka je paralelne pripojená na druhé vývody piateho, š-iesteho, sied-meho a ôsmeho odporu, ďalej je pripojená .na kladný pói piateho elektrolytického kondenzátora a druhý vývod deviateho odporu. Na druhú svorku je pripojený prvý vývod z 6111 tény a tá je súčasne pripojená na bázu prvého tranzistora. Na tretiu svorku je pripojený druhý vývod z antény, pri-čom tretia svorka je pripojená ešte na prvý vývod piateho odporu a záporný pól tretieho elektrolytického .kondenzátora, ktorého kladný pól je pripojený .na prvý vývod šiesteho odporu a emitor prvého tranzistora, ktorého kolektor je pripojený na druhý vývod prvého kondenzátora. Paraielne k výv-odom prvého kondenzátora sú pripojené primárne vstupy väzobnéhoi transformátora, ktorého prvý vývod sekundárneiho vinutia je pripojený na bázu druhého tranzistora a druhý vývod sekundárneho vinutia v-äz-obného triansformátora je .pripojený k druhému vý Ivodii druhého iodporu, ďalej k prvému vý vodu siedmeho odporu a na záporný pól štvrtého elektrolytického kondenzátora,ktorého kladný pól je pripojený na prvý vý v.od ôsmeho odporu a emitor druhého tran- , zistoru. Kolektor druhého tranzistoru je pripojený na druhý vývod tretieho odporu a prvý vývod druhého kondenzátora, ktorého druhý vývod je pripojený na katódu prvej diody a anódu druhej diody. Katoda -druhe~jdiody je pripojená na prvý vývod štvrtého odporu a druhý vývod tretieho kondenzátora. Báza tretieho tranzistora je pripojená na druhý vývod štvrtého odporu a kladný pól prvého elektrolytického kondenzátora. Kolektor tretieho tranzistora je pripojený cez cievku relé na prvý vývod deviateho odporu a tretí vývod integrovaného obvodu,pričom paralelne k cievke relé je pripojená tretia dioda, kde »anóda je pripojená z-o strany koilektoru tretieho trainzistuora. Usmverňovač usmerní striedavé napätie v Grätzovom zapojení, pričom na jeho prvý a druhý výstup je pripojené sekundárne vinutia transformatora, kladný pól usmerňovača, to znamená jeho tretí vývod je pripojený na prvý vývod integrovaného obvodu a iklnadný pól druhého welektroilytického kondenzátora. Piata a šieste svorka sú vývody primár.neho vinutia .transformátora, pričom siedma svorka je pripojená na prvý vývod zapínacieho kontaktu a druhý vývod zapínacieho kontaktu. je pripojený na ôsmu svorku. Výhody prijímača elektromagnetického poľa pre počítanie npecných vozov a riadeniekoiajovej dopravy spĺňa požiadavky nia spo-lahlivé riadenie i v prípade riadenia počítačom »a je predovšetkým pomerne jednoduché riešenie.Na priloženom výkrese je znázornená schéma prijímača elektromagnetického pola pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy, ktorý je zložený z aktivnyoh a pasívnych elektrolytických prvkov zapojených v paralelne sériovej kombinácii,to znamená, že je zložený z odporov, kondenzátorov, diod, tranzistorov, transformátor-ov, usmerňovača V Grätzovom zapojení diod, integrovaného obvodu pre stabilizáciu napätia a relé. Na prvú svorku 1 záporného pólu usmerñrovača 31 sú paralelne pripojené prvé vývody prvého, druhého a tretieho odporu 5, 12, 15, ďalej prvé vývody prvého a tretieho kondenzátora B a 22, ďalej záporný pól prvého, druhého a piateho elektrolytického kondenzátora 25, 3 D, 21, ďalej je pripojená na anodu prvej diody 19, emitor .tretieho tranzistora 27 a druhý vývod integrovaného obvodu 29. Štvrtá svorka 4 je kladný pól pre stabilizovauné napätie z usmerňovačua 31 cez deviaty-odpor 24 a cez integrovaný obvod 29, pričom táto svorka je paralelne pripojená na druhé vývody piateho,šiesteho, siedmeho a ôsmeho odporu B, 11,13, 17 ďalej je pripojená na kladný pól piateho elektrolytickéhlo kondenzátora 21 a druhý vývod deviateho odporu 24. Na druhú svorku 2 je pripojený prvý vývod z antény a súčasne je pripojená na bázu prvého tranzistora 9. Na tretiu svorku 3 je pripojený druhý vývod z antény, pričom tretia svorka 3 je pripojená .ešte na prvý vývod piateho odporu 6 a záporný pól tretieho elektrolytického kondenzátora 7, ktorého kladný pól je pripojený na prvý vývod šiesteho odporu 11 a emitor prvého trianzisetora9, ktorého k~olektor je pripojený na druhý vývod prvého kondenzátora B. Paralelne k vývodom prvého kondenzátora 8 sir pripojené primárne »vstupy väzobného .transformát-ora 10, ktorého prvý vývod sekundárneho vinutia je pripojený na bázu druhého tranzistona 16 a druhý vývo.d sekundárneho vinutia väzobného transformátora 10 je pripojený k druhému vývodu druhého odporu 12, ďalej k prvému výv-odu siedmeho odporu 13 a na záporný pól štvrtého elektroiytického kondenzátora 14, ktorého kladný pól je .pripojený na prvý vývod ôsmeho odporu 17 »a emitor druhého tranzistoru 16. Kolektor druhého tranzistoru 16 je pripojený .na druhý vývod tretieho odporu 15 a -prvý vývod druhého kondenzátora 18, ktorého druhý vývod je pripojený na katódu prvej diody 19 a anódu .druhej diody 2 U, pričom jej katóda je pripojená na prvý vývod štv-rtého odporu 23 a druhý vývod tretieho kondenzátora 22. Baza tretieh-o tranzi-stora 27 je pripojená na druhý vývod štvrtého odporu 23 a. kladný pól .prvého elektrolytického kondenzátora 25. Kolektor tretieho tranzistora 27 je pripojený cez cievku relé 28 na prvý vývod deviateho odporu 24 a tretí výavod integrovaného obvodu 29, »pričom paraleine k cievke relé 28 je pripojená tretiadioda 25 tak, že anoda je pripojená zo strany kolektoru tretieho tranzistora 27. Usmerňovač 31 usmerní striedave napätie v Gratz-ovom zapojení, pri-čom na jeho prvý a druhý vstup je pripojené sekundárne vinutie transformátora 32. Kladný »pól usmerňovtača 31, t-o znamená jeho tretí vývod, je pripojený na prv-ý vývod integrovaného obvodu 29 a kladný pól druhého elektrolytického kondenzátora 3 D. Piata a šiesta svorka 33, 34 sú vývody primárneho vinutia .transformátora 32, pričom siedma svorka 34 je pripojená nia prvý vývod zapinacieho kontaktu 35 a druhý vývod zapínacieho kontaktu 35 je pripojený na ôsmu svorku 36.Na. druhú a tretiu svorku 2 sa 3 sa pripojí prijímacie anténa. Indukované napätie V smyčke antény sa v prvom a druhom tranzistore 9 na 16 zosilí. Oscilačný obvod s prvým kondenzátorom 8 a primárnym vinutim väzobného transformátora 1 IJ je vyladený na kmitočet vysielača. Výstupný signál z kolektora druhého tranzistora 16 je pripojený cez druhý kondenzátor 18, druhú diodu 2 I a štvrtý odpor 23 na bázu tretieho tranzistora 27, ktorý cez cievku relé 28 zopne jeho kontakty, ktoré sa použijú pre riadenie koľajovej dopravy a- počítanie pecných vozov.Prijímač »elektromagnetického poľa pre počítanie peoných vozov a vriaudenie koľajovej dopravy, ktorý je zložený z aktívnych a pasívnych elektronických prvkov zapojených v paralelne sériovej kombinácii vyznačujúci sa tým, že na prvú svorku 1 záporného polu usmerňovača 31 sú paralelne pripojené prrvé vývody prvého, druhého a.tretieho odporu 5, 12, 15, dalej prve vývody prvého av tretieho kondenzátora 8, 22,dalej záporný pol prvého, druhého a piateho elektrolytického kondenzátora 25, 3 D a 21, ďalej je pripojená na anódu prvej diody 19, emitor tretieho tranzistora 27 a druhý vývod integrovaného obvodu 29,štvrtá svorka 4 je kladný pól pre stabilizované napätie z usmerňovača 31 cez deviaty odpor 24 a cez integrovaný obvod 29, pričom táto svorka je paralelne pripojená na druIhé vývody piateho, šiesteho,siedmeho a ôsmeho odporu 6, 11, 13 a 17,ďalej je pripojená na kladný pól piateho elektrolytického kondenzátora 21 a druhý Ivývod deviateho odporu 24, na druhú svorku 2 je pripojený prv-ý vývod z antény a súčasne je pripojená na bázu prvého tranzistora 9, na tretiu» svorku 3 je pripojený -druhý vývod z antény, pričom tretia svorka 3 je pripojená ešte na prvý vývod pirateho odporu 6 a záporný pól tretieho elektrotlyztického kondenzátora 7, ktorého kladný pol je pripojený na prvý vývod šiesteho odporu 11 a emitor prvého tranzietora9, ktorého kolektor je pripojený na druh-ý vývod prvého kondenzátora 8, paralelne k rvývodom prvého kondenzátora 8 sú pripojené primárne vstupy väzobrného .transformátora 10, ktorého prv-ý vývod sekundárneho vinutia je pripojený nabázu druhého tranzistoraa 16 a druhý vývod sekundárneho vinutia v-äzobného transformátora 10 je pripojený k druhému vývodu druhého odporu 12, dalej ,k prvému výv-odu siednueho odporu 13 na na záporný pól štvrtého eiektroiytického kondenzátora 14, ktorého kladný Ipól je pripojený na prvý v-ývod ôsmeho odporu 17 a emitor druhého tranzistoru 16, pričom jeho kolektor je pripojený na druhý výlvod tretieho odporu 15 a prvý vývod druhého kondenzátora 181, ktorého druhý vývod je pripojený na. katódu prvej »diody 19 a anódu druhej diody 20, pričom jej kratóda je pripojená na prvý vývod štvrtého odporu 23 a druhý vývod tretieho kondenzátora 212,báza tretieho tranzistora 27 je pripojená na druhý vývod štvrtého odporu 23 a kladný pól prvého elektrolytického kondenzátora 25, koleiktor tretieho t-ranzistona. 27 je pripojený cez cievku relé 28 n-a prvý výnvod -deviateho odporu 24 a tretí vývod integrovaného obvodu 29, pričom paralelne k cievke relé 28 je pripojená tretia diodra 26, kde anóda je pripojená zo strany koiekto-ru tretieho tranzistora 27 j, nausmerñvovač 31 pre utsmrernemé striedavé napätie v- Grätzovom zapojení je na jeho prvý a druhý výstup pripojené »sekundárne Vinutíe transformátorva 32, kladný pól usmerňovalčna 31, to znamená jeho tretí vývod je pripojený na prvý vývod integrovaného» »obvvotdw 29 .a kl-admý pól druhéhoelektrolytického kondenzátora 30, piata a šiersta svorka 33, 34 sú vývody primárneho vinutia transformátorat 32, pričom síewdma svorka 34 je pripojená na prvý vývod zapínacieho kontaktu 35 a druhý vývod zapíąruacíeho kontaktu 35 je pripojený na ôsmu svorku 36

MPK / Značky

MPK: G06M 7/02

Značky: vozov, přijímač, elektromagnetického, poľa, riadenie, koľajovej, odčítanie, pecných, dopravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-234960-prijimac-elektromagnetickeho-pola-pre-odcitanie-pecnych-vozov-a-riadenie-kolajovej-dopravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy</a>

Podobne patenty