Mazací systém valivého uložení

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká mazacího systému valivého uložení klikového hřídele a jehlového ložiska ojnice. Účelem vynálezu je uchovat úzkou stavební šířku motoru a snížit technologickou náročnost výroby. Podstatou vynálezu je to, že na čele ramene klikového hřídele je vytvořeno ozubené kolo pohonu vyvažovacího hřídele a v jeho vnitřní části je kuželový sběrací kroužek. Jeho vnitřní prostor je spojen axiálním a radiálním otvorem s prostorem jehlového ojničního ložiska. Vnitřní hrana kuželového sběracího kroužku přesahuje nákružek ložiska klikového hřídele a nákružek je na svém povrchu opatřen obvodovou drážkou, kudy stéká olej.

Text

Pozerať všetko

rrr. po PIS VYNÁLEZU žm 442(23) Výstavnípriorita v (51) Im. Cl. p o n 1/03 šfš 1.àâ 2 s-àš°° 8 ° ov m u woě ÚŘADPROWNÄLEZY (40) Zveřejnćno 31 08 84 ąomgvv (45) Vydàno 01 03 87 V 5) . . 4 Autor vynálezu ŠVAB PAVEL, . SIROTEK .mit, KUBÍNEK JIŘÍ ing., ŠANTOHA vummin ing., mum NOVOTNÝ .xu-zš, .. valiváho uložení klikového hřídele »a jeh(54) mazací Vsystem valivého uloženívynález se týká mazaciho systemuje uchovat úzkou stnvahní šířku motoru ,ýhý/ÄKŤNMIÍ a snižit teohnologickou náročnost výro-j. IQ A~.by. Podstatou vynâlezu je to, že na čele Ť ramene klikového hřidele je Vytvořeno I e ozubené kolo pohonu vyvažovàcího hŕidele a v jeho vnitřní části je kuželový sběo rací kroužek. Jeho vnitřní prostor je spojen axiálním a radiálnim otvorens prostoremjeh 1 ového ojąičniho ložiska. Vnitřní hrana kuželového sběraciho kroužku pŕesahuje nákružek ložiska klikového/hřideŕle a nâkružek Je na svém povrchuVynález se týká mazacího systému valivého uložení klikového hřídele a jehlového ložiska pomocí tlakového oběžného mazání průběžných mazacích otvorů a sběracího kroužku na čele ramena klikového hřídele, kdy motor je vybaven vyvažovacím zařízením poháněným ozubenými koly.Jsou známé mazací systémy valivého uložení klikového hřídele dvoudobých 1 čtyřdobých motorů, kde tlakový olej je přiváděn jednotlivé ke všem ložiskům, i jedním společným přívodem a rozváděn dál vrtaným klikovým hřídelem. Mhzání jehlového ojničního ložiska je buď tlakovým přívodem vrtanými otvory uvnitř klikového hřídele aneöo pomocí sběrného kroužku upevněného na boku ramene klikového hřídele. Mazací systémy dosud známých. motorů jsou nezávislé na pohonu vyvažovacího zařízení, který je bud ozubenými koly anebo řetězem.Nevýhodou mazání jehlového ložiska pomocí otvorů v klikovém hřídeli je technologické náročnost. Záporem sběraoího kroužku je nárok na prostor, který znamená rozšíření celého motoru,které je zvláště nepříjemné u motoru s dalším pohonem vyvažova-ľ oíoh hřídelů. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny mazacím systémem valivého uložení podle vynálezu, jehož podstatou je,že ozubené kolo pohonu vyvažovacího hřídele je Vytvořeno na čele ramene klikového hřídele a v jeho vnitřní části je kuželový ąběrací kroužek, jehož vnitřní prostor je spojen axiálním a radiálním otvorem a prostorem jehlového ojníčního ložiska. Vnitřní234 442 hrane kuželového sběraoího kroužku přesahuje nákružek ložiska klikového hřídele a- nákružek je na svém povrchu vybaven obvodovou drážkou. spojením funkce pohonu vy-vežovacího systému se sběrným kroužkem se dosáhne zmeněení rozmeru motoru i jeho od.Lenčení a navíc je velice výhodné ozubení pohonu vyvažovacíhohřídele umístěné mezi- ložisky. Další výhodou zařízení dle vynálezu je záruka dostatečného přívodu oleje do prostoru sběrného kuželového kroužku, nebot olej stéká po boční stěně klikové. skříně a nákružku ložiska. Další předností je zasunutí nákružkuložiska-do prostoru sběracího kroužku které znamená účinnější mazání a další úsporu stavební šířky. kNa připojeném výkresť je znázorněn příklad provedení mazacího systému valivého uložení klikového hřídele a jehlovíno ojníčního ložiska podle vynálezu. Výkres značí schematioký průřez spodní části čtyř-dobého jednoválcového motoru. V klikové skříni.L je na. kuličkových ložiskách a uložen klikový hř . al 5 Na oj- Aničním čepu 4, je prostřednictvím jehlového ložisľ i uložene. ojnice 5, V klikové skříni 1, je dále otočné uložen vyvažovací hřídell, jehož hnané kolo B, je poháněno ozubeným kolem 9, vy »tvořeným na čele 1 Q ramene klikového hřídele 5 Mazací olej jepřiváděn od olej ového čerpadla 11 otvory 12, ke kuličkovým 1 ožiskům 2.5 Uvnitř ozubeného kola 9, je vytvořen kuželový sběrací kroužek 11, jejíž vnitřní prostor je spojen axiálním otvorem 14 a. radiálním otvor-em 15, s jehlovým ložiskem 5,. Do vnitřního prostom kuželového sběrecího kroužku 11 zasahuje nákružek 15, kuličkového ložiska a vnější povrch nákružku 15, je vybaven obvodovou drážkou 11. Při chodu motoru přichází olej otvory 12, je kuličkovým ložiskům z a. po průchodu se shromažďuje odstředivou silouv kuželovém sběracím kroužku 11 a je tlačen k jehlovému ložiska i. vyvažovací hřídel 1 je včetně svého uložení mazán rozstříkem oleje. Přebytečný olej atéká po stenách klikové skříně 1 ajeho část je přiváděna vhodné tvaroveným nákružkem 15, obvodovou drážkou 11 do prostoru kuželového sběrącího kroužku 11.PŘEDMĚT vànxznzu H. 1. Mazaci systém ůàlivého uložení klikového hřidelé a jehlového ojničníhó ložiská pomoci tlakováho oběžnéhb maááni průběžných mazacíchotvorů a sběracího kroužku na-čele ramena klikového hřídele kdy motor je vybaven vývažovacim zařízením poháněným ozubenými koly, vyznačený tím, že ozubené kolO (9) pohonu vyvažovaćihohřidele (7) je vytvořenq na čele (10) ramene klikového hřidele (3) á v jeho vnitřní částí je kúželový sběrącí kroužek (15). jehožvnitřní próstbr jespojen áxiá 1 nimotvorem (14) a radiálnim otvo rem (15) s prostorem jehlovéhó ojničního ložiska (5)25 Mazací systém valivého uložení klikového hřidele a jehlového Lojničniho ložiska podle bodu 1,vyznačené tím, že vnitřní hrana kuželového sbéraćłno kroužku (13) přesahuje nákružek (16) kúličkoŕého ložiska (2) klikového hřídele (3) a nákružek (16) je na svém povrchu vybaven obvodovou drážkou (l 7)Š D

MPK / Značky

MPK: F01M 11/02, F01M 1/06

Značky: systém, mazací, valivého, uložení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-234442-mazaci-system-valiveho-ulozeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mazací systém valivého uložení</a>

Podobne patenty