Způsob výroby přípravku pro zvyšování úžitkovosti hospodářských zvířat

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu přípravy a zpracování fermentační půdy do formy stabilního vysoce účinného a živou formu mikroorganismu obsahujícího přípravku pro zvyšování užitkovosti krmných směsí pro hospodářská zvířata. Aktivní složkou jsou spory Bacillus subtilis CCM 3623.

Text

Pozerať všetko

°rrr. P OPIS vv NÁ L EZ u 232905(54) Způsob výroby płlpravků pro zvyšovaní užitkovosłi hospodářských zvířatvynález so týká zpúsobu přípravy a zpracování fermentaxční půd do formy stabilního vysoce üčinměho a ivou formu mikroorganismu obsahujícího přípravku pro zvy~ šování užitkovosti krumých směsi pro hospodářská zvířata. Aktivní složkpu Jsou spory Bacillus subtílis CCM 3623.vynález se týká způsobu fermentační prípravy a následnlho zpracování fermentu do formy stabilního vysoce účinného a živou formu mikroorganismu obsahujícího prípravku pro zvyšovaní užitkovosti kmných směsí pro hospodáŕská zvířata. Preparát .je určen k řízení inokulaci zežívacího traktu hospodářských zvířat Eádoucín a užitečwm seprofytním mikroorgonismem.Je už známo mnoho krasnych doplňků vyrábixwch biětechnologickýui postupy, která vykazují užitnou hodnotu ve výžive hospodáŕsldch zvíŕatrďde IeJuána o stinulátory růatu entibiotického charakteru, z nichž nedznámljlí Je chlortetracyklin, becitracin,flevomycin, virginiamycin a další. Tyto preparáty Jsou vltlinou vyrábčw v technicke formě zasuäením rementu po odstranění nebo za sterilieece produkčního nikroorganisau. Technická forma prípravku zvysuje Jejich krmnou účinnost, nebot při koncentrsci příprevku obvykle 10 účinné látky Je ve zbytku obsažen neprdkasąý podíl łivąýcb a etimulačních látek.Druhou skupinou biosyntetioky připrevoverwch látek doplňujících skladbu kniva pro optimální využití všech dusíkatých složek .jsou reruentečnl vyrábłurveenciální eainokyseliny, zejména L-lysin a L-treonin. I zde se fermentum eprecovává bud krystelisací aminokyseliny z oboheceněho riltrátu, nebo zasuiením fermenta po teraicke dep-edeci produkčního mikroorganismu.Třetí skupinou biosyntetických prípravku pro lepší využití krmiva hoepodáŕsñch zvířat jsou enzymetícká preparáty, zejména technické proteázy, anylásy, celulásy a lipázy, případně Jejich směsi. Jejich účinek je zalolen na obsahu neutrilních a slabl alkalických proteáz, které u zvířat s nedostetečnou účinnosti vlastních proteáe syyiují využití podeneho krmiva. Proto používaním takových příprsvkd bylo u dosałeno významných úspor krmiv.Na základě prevedeného výzkumu se však doälo k zdiltlní, le musí existovat Jeltl delší možnosti zvýšení využití podanőho krmiva. Jde totiž o přína ovlivnlní složení užitečné bekteriální mikroflóry v załívacím traktu hospodářsłdch zvířat, e to Jednak výrazným pomnožením vybraného užitečnáho bekteriúlního kmene a Jednaľvytlíčenímnsjddoucí náhodná saprofýtudcí mikroflőry řízeným mesovou dlouhodobou inokulací zaäívecího traktu vybraným mikroorganismem. Určitá analogie je známa v oblasti humánní nediciw. kde se používá prípravku na bázi mikroorganismu Bacillus subtilis v případech petologických stavu zažívacího traktu lidí. Tu samozřejml nejde o úspory potravy.Účelom vynálezu je vytvořit způsob výroby takových krmxwch prípravku na podklad( vyšlechtäného druhu mikroorganismů, napr. Bacillus subtilis CGI 3623, která prokseuglí svou užitečnost v zežívacím traktu hospodářských Ivířat zeànćna svým masovýl výskyte.Z tohoto hlediska se jeví Jako nejvhodnčjií pro tento ičel sporulující bskteridlní new,pomocí nichž se dá dlouhodobá inkulace zslívacího traktu neálőpa ŕídit.Podstata vynález spočívá v tom, že łivá bekteriální kultura spőr pripravená onokulturním ťermentačním procesom, ktorý Je veden k nejvyllí sporulaci s obsahom alespoň 106 spor/ml v čase kretäím na 36 hodin pri teplotách v rozaesí 18 °C až 40 °G, sa koncentruje filtrací, případně odstředlnímza použití anorgenických koemlantd a puvede se do stavu vlhkosti pod 15 5 a poslóze do stabilního stavu.Podstatné je na způsobu podle vynálezu i to, äetyziologlcky stabilního stavu nu bakteriální kultury spor použitého nikroorgenisiu, přípedni jejího koucantrátu se dosahuje zesušením na rozprašovecí sučárně, prípadu sahučtlníu odpeŕovacíe procaael ee teploty nepřesahudící 80 °c, anebo přídavksu anorganických či orgenicwch ve vodl roapuetąłch látek, například chloridu sodnćho anebo močoviny tak, aby celková sulina sečsi nebyla větší než 30 hmotnostních.Dále je na způeobu podle vynúlezu podatatným i to, že živá bakteriální kultura spór,nebo Její koncentrát, ee případně okyselí anorgenickou a nebo orgsnickou kyselinou na výalodnou hodnotu. pH nižší, než 3,5 a vmíohá sa one sama, případně .její předsušexxý konoentrát do suchého nebo pŕodeuěenáho pomocného krmněho materiálu, například do krmné nebo sodovć mouky Konečnl je způsob podle vynálezu charakteristický tím, že jako naprofytního nikroorganiamu o použije vyälechtěného bakteriálního kmene Bacillus subtilin CGI 3623.Pokrok, ktery je dosahován vyxzžitím ząpůaobu podle vynálezu, .je možno spatřovat v ton, ie se JI poskytuje proetředek, kterým lze dlouhodobä a účinne přispívet k dalímu zvyiování užitkovosti hospodářských zvířat novou cestou, totiž řízenou inokulecí jejich zažívacího traktu žádoucím a užítečným saprofytním mikrocrganismem. Výhodou tohoto postupu je možnost průmyslové výroby takového preperátu fermentačním způsobem za použití vyělechtěného. kmene Bacillus subtilis CCM 3623.Způsob výroby takového přípravku podle vynálezu, jehož podstate, pokrok a výhoda byly právě uvedeny, bude vysvětlen na podkladě příkledü, kterémají povahu čistě ilustrativní, nilcolív však omezovací.Účinok preparátu spočívá na zjiětěním že spore Bacillus eubtilis podané v dostatečném množství v dietě přežijí prüchod žaludkem. Spőrový obal je odolný proti účinkům. nízkeho pH a trávocích enzymů. spory klíčí až v tenkém střevě a kultura se pak vyvíjívlivem tepla, vlhkosti a složení prostředí. Klíčení musí proběhnout rychle, aby nedo cházelo k úbytku pohybom materiálu v zažívacímv traktu. Při klíčení se uvolňují bakteríolytickě enzymy, ktoré působí neostatní mikrofloru a dochází tak k vytvoření přirozeněho poměru přítomné bakteriální flory, např. colibekterií a enterokokü spod. a tímnedocházíV nerezovém fermentaěnímtanku o objemu 1 000 l opatřeném míchedlevm typu otevřené turbirąy o průměru. tanku a s počtem otáček 250/min e se vzduänicím věncem a chladicími hady se připraví živná půda tohoto složeníkukuřičná mouke 21 kg technická glukóza 21 kg kukuřičný extrakt 1,4 kg ZnS 04 H 20 2,8 kg C 900 3,5 kg pítná voda do 700 lTato živná půds se eterílizuje při wzo °c po dobu 40 min, nečež se vychladí na 37 °c. Tank se očkuje 3 AS objemovými inokula připraveného v oěkovacím tanku o objemu 100 l. Půda očkovocího tanku musí mít s 1 ozpní obdobné Jako živná púda pro vlastní fermentscí, koncentrace všech živín však může být poloviční. Obě kultivece probíhají při. 37 °C ajsou vzduěněny pculovičním minutovým objemem vzduchu vztaženým ne tekutou živnou püduv tanku., Obsah ołůkovacího tanku se použije k očkování po 24 hodinovém kultívování, počíteje od doby nenočkování tanku laboretočnzĺm inokulem (2 banky po 80 ml) kmene Bacillus eubtillis COM 36213.Vlastní fermentece v 1 000 litrověm fermentačním tanku probíhá po dobu 40 hodin,kdy je možno testom vzorku zaistiť. eporulaci větší než 80 š vzhledem k celkovému počtuu sledovaných buněk. Po ukončené fermentaci je počet spor nalezených v přepočtu na 1 m 1Po skončené famantaci sa vyreremontovana püda sahuatí na sklsniní obund odparce napojená na vodovodní vývšvu a na původní objem sa teploty 35 °G až 42 00. Získoíxých 71 litru koncantrátu se postupně za míchání v homogenizétoru vnaae do 630 k sojbvě mouky předsuäenć na 4 5 objemová vlhkosti. Intenzivní homogenisací se koncontrdt kultury Bacillus subtilis CGI 3623 stejnomärně rozptýlí a pak se kultivačnš stanovípočet spor v přepočtu na 1 g vzorku. Nalezená hodnota bude přibližně 55.1012.Na stejnou fermentačním zařízení Jako v příkladu 1 so připraví živná půda o složeníkrmná Žitná mouka 18,0 kg zahuštäná sladina 31,2 kg sušené mlško 12,0 kg sušené kvasnics 1,8 kg pitna voda do 600 1Vystarilizovaná a zchlazená živná půda sa naočkuda 2 í objsmovými inokula připraveného na půdě obdobnáho složení Jako pro hlavní fermentsci. Inokulacs očkovacího tanku.se prevode 3 baňkami po 80 m 1 vegetativní laboratorní kultury Bacillus subtitlis 00 | 1. 3623. Doba kultivace očkovacího tanku je 18 hodin, hlavní kultury 30 hodin. g ukončená romantaci ve fermantaöním tanku lze v 1 ml vzorku propočtsm nalázt 2.10, PWVyfermsntovaná půda sa po kultiveci 630 litrů rozdšlí na 3 stejné díly. První díl sa zpraouja na sedimentační odstředivco při 10 000 ot/min průtokam 300 1/30 min a získa se 8,2 kg zahuštěného sedimentu, který se na hnětači postupně smícháva so 3 k chloridu sodného a 3 kg mołsoviny. Získané 14,2 kg hmoty seHovzorkuJI a v koncentrátu so pak zjistí 2.1013 spor po pŕepočtení na 1 kg.Druhy díl sa spracováva Jako díl prvý a zahuštšąv sediment se řadí 85 potravináŕským octam v poměru 11. Získané suspense obsahuje 1.1013 spor na 1 ml.Třetí dílvyfamentované púdy se vysuší na rozpraäovaoí ušami při vstupní teplot sušicího vzduchu 185 až 70 °O na .jeho výstupu. Tím sa získa celkem 8,3 kg práškovéhoNa fsrmentační eparatuře sa postupuje .jako v příkladu 2 s tou odmänou, že k očkovtní očkovacího tanku sa použije laboratorního inokula (2 bařnky po 80 ml) kultury kmene Bacillus subtitlis COM 3623 a k očkovaní hlavního femantoru 5 5 objemových inokulaPo 26 hodinovš fermantaci se získaných 315 l vysporuiovanš kultury rozdälí na 3 stejné díly. K prvnímu dílu sa přidá 1 polyetylěnimínu a 1 deumozrné filtrační křemeliny s za míchání se směs filtruje na rotačním bubnovém filtru přes vlnänou plachetku. Odřezávaný filtrační koláč se zeauší volným vyschnutím na stole pod infračervenou lampu na vzduchu. Získa sa 3,8 kg světle hnšdého sypkého prášku obsahujíoíhoDruhý díl vyfermentovaná půdy sa hrubě zfiltrude přes aíto z umělé hmoty o světlosti ok 0,3 x 03 mm a poté sa podrobí separaci rozpustnáho podílu na trysková odstředivce. Získá se 21 l koncentrátu, ktorý se podrobí sušení na rozprašovací suäarnä jako v příkladu 2. Získa sa 8,1 produktu, ktorý má 0,8 až 10 | 4 spor/g.

MPK / Značky

MPK: A23K 1/18, C12R 1/125

Značky: způsob, užitkovosti, výroby, zvyšování, přípravků, zvířat, hospodářských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-232905-zpusob-vyroby-pripravku-pro-zvysovani-uzitkovosti-hospodarskych-zvirat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby přípravku pro zvyšování úžitkovosti hospodářských zvířat</a>

Podobne patenty