Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Číslo patentu: 231842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Diblík František, Tobiška Jaromír, Kábrt Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmět vynálezu řeší úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem, který je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná oj je opatřena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavěšovacího rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámu a tvořeného spodním nosníkem a horním nosníkem, které jsou spojeny příčnými nosníky, přičemž na horním nosníku je na čepu uložena sklápěcí páka, která je na svém druhém konci opatřena jednak závěsným čepem pro uchycení pístnice hydraulického válce jednak ojničním čepem pro uchycení sklápěcí ojnice, a pracovní nářadí je zavěšeno jak na podvozkovém rámu, tak na zavěšovacím rámu.

Text

Pozerať všetko

TOBIŠKA JAROMIR ing. ÚSTI näd Orlicíó 135551 FRANTIŠEK ing.,I IC(54) Zamědělský stroj pro zpracování půdyPředmět vynálezu řeší. úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s šzb-akým záběrem, ktorý je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy z xmaopai. Podstata všnáłezu spočivá v tom, že tažné oj je opat. ena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavääovacihn rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámua tvořeného spodním nosníkem a hor-nim nos- ~nikam, které jsou spojeny příčnými nosniky,přičemž na hornín hosníku je na čepu uložena sklápěci páka, která je na svém druhém konci opatřena jednak závěsným čepem pro uqhyceni pístnice hydreulického válce řednak ojničním čepem pro uchycení sklápěc ojnice, e pracovni nářadí. je zavěšeno jak n podvozkovém rámu, tak na zavěšovacimvynález se týká zemědělakého stroje pro zpracování půdy, zahrnujíoí podvozkový rám s s nápravou pojezdových kol, na kterém je upraven zavěšovací rám pro pracovní jednotky. Jsou známy různé stroje na zpracování půdy, jejichž konstrukce je více či méně složitá. snahy po zvyšovaní produktivity práce na poli, jakož i tlak na úsporu nafty, vedou k požadavku, aby se konstruovaly stroje s širokým záběrem. Tyto stroje je však nutno přepravovet po veřejných komunikacíoh, což znamená, že přepravní plocha a složení stroje do této polohy musí vyhovovat požadovaným pravidlüm pro silniční provoz.Na druhé straně je však požadováno, aby prevedení stroje z pŕepravní polohy do pracovní polohy mohl provádět přímo traktoriata pomocí hydraulického systému traktoru, aby se vyloučila nutná pomoc dalších osob. Úkolem je vytvořit stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem pracovních jednotek, např. cambridge válců, který by byl snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak, při zajištění jednoduché obsluhy, přičemž z hlediska výroby musí jít o relativně jednoduché řešení.Tento úkol řeší zařízení zemědělského stroje pro zpracování půdy, jehož charakteristika je dana definicí předmětu vynálezu. Výhodou řešení podle vynálezu je relativně jednoduchá výroba, anadná obsluha traktoristou, přičemž převedení z přepravní polohy do pracovní nebo naopak je rychlé a snadné. Příkladné provedení stroje podle vynálezu je znázorněno na obr. 1, kde je pohled z boku na stroj ve složeném stavu, na obr. 2 je pohled na stroj v pracovním rozloženém stavu a na obr. 3, kde je schematicky znàzorněno kinamaticłzé uspořádání stroje v bočním pohledu.Stroj sestává z podvozkového rámu 1 s nápravou g pojezdových kol 3, která jsou uspo řádány vzhledem k traktoru v zadní části rámu 1. Vpředu je rám l opatřen tažným čepem g, na kterém je uložena nebo uchycena tažné oj 2, která je vpredu opatřena závěsem á v podobě napr. závěsného oka, kterým sa upevňuje závěsný hák nebo čep traktoru. Tažná oj ije nahoře nad tažným čepem A, opatřena vzpěrným čepem 1, takže tažné oj má tříbodové uchy-. cení. ,Vzpěrzw čep 1 je spojen se vzpěmým táhlem Q, takže tažné oj i je druhým koncem toho to vzpěrného táhla Q uohycena v čepu 2 konzoly 1 Q.Konzola 10 je upravena na zavěšovacím rámu LL, který je uložen otočná ve třmenech 12,upravených na podvozkověm rámu l shore. Zaväšovací rám 1 | vykazuje spodní nosník jj a horní nosník u, které jsou spojený příčnými nosníky l. Na horním nosníku 1-1 je otočné na čepu lg, ktorý může tvořit např. přímo horní nosník 11, pokud je trubkovitého tvaru, uložena páka aklápění u, ktoré vykyvuje kolem řečenáho čepu | 6 nebo horního nosníku 15.Paka sklápění .11 je na svém druhém konci opatřena jednak závěaným čepem J§ pro uchycení píatnice 12 hydraulickáho válce Q, uchyceného na podvozkovém rámu l, dále je opatřena ojničním čepem 3 L, na kterém je uchyoena ojnicc sklápění 23,4 ktoré je rovněž uchycona na podvozkovém rámu l. Ojnice aklápění gg tvoří pevný nosník. Pracovní jednotky g např. cambridge válce jaou zavěěeny na zlvěšovacích ramenech A jak na podvozkovém rámu l, tak na zuvěěovacím rámu ll. Činnoatí-hydraulického válce 20 je rám 1 se znvěäovacím rámom j bud spuětěn směrem dolů, aby pracovní jednotky přiěly do styku a půdou, nebo je zvedán.Zemědälaký stroj pro zpracování pddy, zahrnující jednak podvozkový rám s nápravou pojezdových kol, opatřený vpredu tažným čepem, na kterém je uložena tažné oj se závěsem za traktor, jednak na podvozkovém rámu upravený znvěšovací rám pracovního nářadí, vyznačující se tím, že tažné oj (5) je opatřenn vzpěrným čepem (7), apojeným se vzpěrným táhlem (B),jehož druhý konec je uložen v čepu (9) konzoly (10) kyvného zavěäovacího rámu (ll), uloženého ve tŕmenech (12) podvozkováho rámu (1) a tvořeného spodním nosníkem (13) a hornín nosníkem (14), ktoré jsou spojený příčnými nosníky (15), přičemž na hor-ním nosníku (14)je na čepu (16) uložena sklápěci páka (17), která je na svém druhém konci opatŕena jednak závěsným čepem (18) pro uchycení pistníce (19) hydraulického válce (20), jednak ojničnim čepem (21) pro uchycení sklápěcí ojnice (22), a pracovní nářadí (23) je zuvěšeno jak napodvozkovém rámu (1), çuk na zavěšovacim rámu (11).

MPK / Značky

MPK: A01B 51/00

Značky: půdy, stroj, zemědělský, zpracování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-231842-zemedelsky-stroj-pro-zpracovani-pudy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zemědělský stroj pro zpracování půdy</a>

Podobne patenty