Kompenzovaný spínač váhového proudu násobicích převodníků D/A

Číslo patentu: 231713

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hein Milan, Rydlo Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší kompenzovaný spínač váhového proudu násobících převodníků D/A. Převodníky D/A jsou nejčastěji řešeny jako systém spínačů váhových proudů do nulového bodu zesilovače. Každý spínač je proveden tak, že mezi zdroj referenčního napětí a nulový bod zesilovače je zapojen v sérii spínací tranzistor FET s váhovým odporem. U násobících převodníků se mění referenční napětí ve velikosti i polaritě. Toto tzv. násobicí napětí se přes kompenzační odpor přičítá k napětí ze zdroje ovládacího napětí spínače a jeho vliv při sepnutí kompenzuje změny vodivosti kanálu spínacího tranzistoru v závislosti na napětí ze zdroje násobicího napětí, čímž dochází ke zpřesnění převodu převodníku.

Text

Pozerať všetko

(54) Kompenzovaný spínač váhového proudu násobicľch přavodníků D/Avynález řeší kom enzovaná spínač váhového roudu náeobícíc převodníkú D/A. evodní D/A jsou neàčaetě i. že jako systém spínà ů váhových proudů o nulov ho bodu zesilovače. Každý spínač Je proveden tak že mezi zdroj referenčního .napětí s nulo bod zeailovnčo je apogân v sérii spínací tranzietor FEI a váhov odporom. U náaobících převodníků se mění roferenční napätí ve velikosti. 1 polu-ně. Toto uv. násobicí napětí ae přes kompennoční odpor přičítá k napätí se zdroje ovlddncího napětí spínače e jeho v 11 v i 51 oepnutí kompenzujo ěny vodivosti koná u opínacího trenniatoru v závislosti na napětí ze zdroje násobiciho napětí, čím dochází ke přesněnt. převodu převodníku.231 m 2 vynález řeší napěłovou kompenzaci spínače váhováho proudu násobicích převodníkd DIA.Převodníky D/A jsou nejčastäji řeěeny systémem spínání váhovych proudů do nulováho bodu zesilovače přavodníku. Každý váhový proud je vytvářan větví sériové spojenáho řízenáho kanálu tranzistoru PET a váhováho odporu, tato větev je aapojena mezi referenční napěží a již zmíněnj nulový bod zesilovače převodníku. U násobících převodníků se reterenční napětí mění během provozu ve velikosti i polaritě. mes nejčastěji používaná spínače s tranzistory FET nemají stejnou vodivost v obou polaritách, a tím docháí k chybám převodu.Tento nedostatok je řeěen napětovou kompenzací na řídicí elektrodě spínacího tranzistoru, jehož kanál je zapojen v sérii s váhovým odporom mezi zdroj násobicího napětí a nulový bod převodníku tak, že zdroj násobicíbo napětí je připojen přes koapenzaění odpor na řídící elektrodu spínaoího tranzistoru a ovládací napětí je přes ovládací odpor rovněž připojeno na řídicí elektrodu spínacíhą tranzistoruVýhodou zapojení je závislost potenciálu řídící elektrody spínacího tranzistoru na napětí zdroje násobicího napětí, čímž se odstrgní chyby převodu při různých polaritáeh napětí zdroje násobicího napětí.Príklad provedení kompenzovanáho spínače váhováho proudu násobicích převodníků D/Á podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 zapojení násobicího převodníku D/A a obr. 2 zapojení jednoho zesspínačů a až n váhových proudñ prevodníku. z obr. 1.Na obr. l je zdroj Ľ násobicího napětí přes spínače S až ,in váhových proudů připojen do nulováho bodu n zesilovače z. spínače § 11 až s váhových proudů jsou pripojeny na zdroje 91 až Qn ovládacích napětí.Hs obr. 2 je zdroj 1. násobicího napětí připojen přes váhový odpor 1 a kanál K spínacího tranzietoru I do nulováho bodu x zesilovače z. současně je zdroj H násobicího napětí připojen přes kompenzační odpor A na řídící elektrodu Q spínacího tranzistoru I, kam je přes ovládací odpor a připojen i zdroj Q ovládacího napětí.Převodník z obr. 1 pracuje tak, že napětí na výstupu zesilovače Z, v čase t (výstupní napětí převodníku) závisí ne počtu a vahách v čase t sepnutych spínačů a až sa váhových proudd a na velikosti a polsritě napětí ze zdroje u násobicího napětí.Chyby v převodu vzniklé odliěnou vodivostí kanálu K tranaistoru 2 použitého ve spínaěíeh 31 až s váhového proudu převodníku D/A (pro různé polarity napětí ze zdroje 11 násobicího napětí) (obr. 2) jsou minimalizovány tak, že změny ve velikosti a polaritě napětí ze zdroje Ľ násobicího napětí ee přenáěejí na řídící elaktrodu Q epínacíbo tranzistoru 2 a jsou-li odpory A a B, ve vhodnám poměru, kompenzuje se napětová závislost vodivosti otevřenáho kanálu K spínacího tranzistoru 2 na velikosti s polsritě napětí zdroje Q násobieího napětí, čímž se snižují chyby převodu převodníku.Kompenzovený spínač váhovýoh proudů. násobicíoh převodníků D/A je vhodný pro využití u u najnáročnejších a nejpřesnějäích typů přavodníků D/A.Kompenzoveąý spínač váhového proudu násobicich převodníků D/A, vyznačený tím, že zdroj(U) násobiczĺho napětí je připogjen přes váhový odpor (V) a kanál (K) spínaciho tranziatoru(T) do nulového bodu (N) zesilovače (Z), současně de zdroj (U) násobicího napětí připojen přes kompenzační odpor (A) na řídící elektrodu (G) spínaczĺho tranzistoru (T), kam je přes ovládací odpor (B) pŕipojen i zdroj (O) ovládacího napětí.

MPK / Značky

MPK: H03K 3/00

Značky: spínač, proudu, převodníku, kompenzovaný, násobicích, váhového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-231713-kompenzovany-spinac-vahoveho-proudu-nasobicich-prevodniku-d-a.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompenzovaný spínač váhového proudu násobicích převodníků D/A</a>

Podobne patenty