Speciální vyvrtávací tyč

Číslo patentu: 231667

Dátum: 01.05.1986

Autori: Odehnal Ladislav, Kupský Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší problém provedení vyvrtávací tyče, vhodné zejména na obrábění nábojů kol, u nichž se vyskytuje zápich s přesnou vzdálenosti od čelní plochy. V tělese vyvrtávací tyče je uložena axiálně stavitelná pinola, v níž je kolmo na její osu uloženo šoupátko s prvním nožem. Do šikmých drážek šoupátka zasahují šikmé drážky, upravené na konci táhla, které je opačným koncem napojeno na nezakreslený pracovní válec. V tělese pinoly je uchycen ještě axiálně stavitelný držák s druhým nožem. Oba nože jsou napojeny na prvky pro radiální stavění.

Text

Pozerať všetko

rr. po pm VYNÁLEZUza se(75) . Autor vynilezu KUPSKY MIROSLAV, 013 mm LADISLAV, KURIMvynález řeší problém provedení vyvrtávaci tyče, vhodné zejména na obráběni nábgjů kol, u nichž se vyskłtuje zápich s presnou vzdalenosçi oq čevni ploc 3.V těleae vyvrtavacx tyce je ulozena axiálně stavitełná pgnola, v nlž je kolmo navjeji osg nlozeno §gupá§kos prvním nozem. Do sixmych drazek soupátka zasahují šikmé dràěkq, upravené na konci táhla,ktoré je opacnym koncom napojeno na nezakreelený pracovní válecą V tělese pinoly je uchqcen eště axiálně stavitelný držák s gruhym no em. Oba nože Jsou napojeny na prvky pro radiàlni stavěni.vynález se týká speciální vyvrtávaci tyče, vybavenénejméně dvěma noži,vhodné zejména pro obráběni nàbojů kol,u nichž se často vyskytuje zápich s přesnou vzdálenosti od čelni plochy. Ve strojirenské praxi se často vyskytuje připad, že je nutné obrobit v otvoru zápich, který má přesnou vzdátenost od čelni plochy nebo dvě čelni plochy na přesnou vzdàtenost od sebe. uPři rozměrech otvorů nad 100 mm se to řeši dvěma stavitelnými držàky, z nichž jeden je umistěn ve vrtaci tyči a druhy ve výsuvném plánovacim šoupátku. stavitelné držáky umožňuji stavět oba nože v radiálnim a axiálnim směru. Při rozměrech obráběných otvorů pod 100 mm se stavitelný držák do šoupàtka nevejde a je nutné bud při broušeni nožů uživat různých. pomůcek pro vybroušeni přesného tvaru, což je velice pracné a nebo obě operace rozdělit do několika poloh a dané plochy obrobit vice nàstroji, což prodlužuje pracovni časy.Uvedené nedostatky odstraňuje ve velké miře speciální vyvrtávaci tyč podle vynàLezu, jehož podstatou je, že v tělese vyvřtávaci tyče je utožena axiálně stavitelnà pinola, ve zvolené poloze zpevňovaná, v niž je kolmo na jeji osu uloženo šoupàtko s prvnim nožem, opatřené soustavou šikmých dràžek, I do nichž zasahuji šikmé drážky, upravené na jednom konci táhla,které je opačnýmkoncem napojeno na nezakreslený pracovni válec, zatimco v axiálně stavitelném držáku, v přislušné poloze zpevněném v tělese pinoly, je suvně uložen druhý nůž, přičemž jak prvni nůž, tak druhý nůž jsou napojeny na prvky pro radi áLni stavěni výhodou tohoto provedení speciálni vyvrtávaci tyče je, žeji lze provést vyvrtáváni průměru, obrobeni přilehlého čela a provedeni zàpichu na přesnou vzdálenost od čela součástí neboobrobení dvou čelních ploch v přesné vzdálenosti od sebe. všechny uvedené rozměry jsou stavitelné a proto nemusí být nože broušeny na přesné hodnoty, ale lze je nastavit pomocí měřídel a stavěcích elementů.Příkladné provedení vyvrtávací tyče je schematícky znázorněno na přípojeném výkresu, kde na obr. 1 je zakresleno zařízení v nárysu, na obr. 2 je řez rovínou A-A podle obr. 1,na obr. 3 je řez rovinou B-B podle obr. 1 a na obr. 4 je na součástí znázorněna vzdálenost A zápíchu od čela součástí.V tělese Ž vyvrtávací tyče je uložena pínola 3, axíálně stavítelná šroubem 6 a ve zvolené poloze zpevňovaná přes péroi šroubem í. V pinole 3 je kolmo na její osu uloženo šoupátkoĚ, s nožem 1, opatřené soustavou šikmých drážek, do nichž za-. sahují šíkmé drážky 2, upravené na jednom konci tàhla lg, které je druhým koncem napojeno na pracovní válec. Nůž l, uložený suvně v šoupátku Ě, je ve styku s prvkem ll pro přesné radíální stavění, např. šroubem. K tělesu pínoly Š je šroubem lä uchycen také axíálně stavitelný držák 1, který je napojen na prvek li axíàlního stavění, např. šroub a v němž je uložen suvně nůž lg, který je ve styku s prvkem lg pro přesné radíàlní stavění, např. šroubem.Nejprve se ve vyvrtávací tyčí nastaví nůž 1 v axíálním směru pomocí stavitelné pínoly 3, která se v dané poloze zpevní šroubem Ž, přes pero i a pomocí táhla lg se radíálně vysune šoupátko §, s nožem 1, který se dostaví na přesný průměr šroubem ll. Poté se šroubem li axíàlně nastaví axíálně stavitelný držák 1, s nožem li a v dané poloze zpevní šrouby lg. Nůž 12 V se dostaví přesně na průměr stavěcím prvkem, např. šroubem lg. Tak je vyvrtávací tyč přípravena pro provedení technologickéSpeciální vyvrtàvaçí tyč, vybavená nejméně dvěma noži a vhodná zejména pro obráběni nábojů kol, u nichž se vyskytuje zápich s presnou vzdálenosti od čelni plochy, vyznačující se tím, že v tělese /3/ vyvrtávaci tyče je uložena axiáLně stavíteLná pínota /2/, ve zvotené poloze zpevňovaná, v níž je kolmo na jeji osu utoženo šoupátko /8/, s prvním nožem /1/,çpatřené soustavou šikmých drážek, do nichž zasahuji šíkmédrážky /9/, upravené na jednom konci táhla /10/, které je opač-žným koncem napojeno na nezakrestený pracovni válec, zatímco v axíálně stavitelném držáku /7/, v přislušné poloze zpevněnémv těLese pínoty /2/, je suvně uLožen druhý nůž /15/, přičemžjak první nůž /1/, tak druhý nůž /1 S/ jsou napojeny na prvky

MPK / Značky

MPK: B23B 29/02

Značky: speciální, vyvrtávací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-231667-specialni-vyvrtavaci-tyc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Speciální vyvrtávací tyč</a>

Podobne patenty