Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru

Číslo patentu: 231297

Dátum: 01.03.1986

Autor: Kučera Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je zajistit rovnoměrný přívod tekutého media do velkokapacitních aparátů a s tím související dokonalejší homogenizaci při průchodu media aparátem. Přívodní trubka (6) je zaústěna do rozváděcího zařízení (5) tvořeného žlabovým prstencem (8) rotačního tvaru, pevně spojeným s míchadlem. Žlabový prstenec (8) je opatřen nejméně jedním otvorem (10) pro přívod tekutého media do aparátu. Zařízení podle vynálezu je určeno pro velkokapacitní krystalizátory používané v potravinářském, chemickém, případně farmaceutickém průmyslu.

Text

Pozerať všetko

e zajistit rovnoměrný Eřivod tekutého media do velknkapacitnic aparátů a e tim související dokonalajši homogenizaci při průchodu media aparátem.Přivodni trubka ( děciho zařízení (5) tvořeného žlabovým grstencem (8) rotačniho tvaru, pevně spojeuym s miohadlem. je opatřen nejméně J pro přivod tekutého media do aparátu. Zařízení podle v nálezu je určeno pro velkokapacitni krys alizátory v potravinářakém, chemickém, prípadné far nmaceutickém průmyslu.Zařízení pro přiváděni tekutého média do aparátů, zejména cukroviny do krystalizátorůvynález řeší přívod tekutého media do velkoobjemových aparátů, zejména oukrovíny do krystalízátorů.Dosud je přívod tekutého media, například přívod cukrovíny do chladících krystalízátorů s řízenou teplotou cukrovíny,řešen zaústěním přívodní trubky do horního víka aparátu. cukrovína je tedy příváděna trvale do jednoho místa velkého průřezu, což způsobuje nedokonalou homogenítu cukrovíny procházející aparátem v sestupném toku, í přes vysoký míchací účinek míchadla,kterým je aparát opatřen. Tento negatívní jev se projevuje výraznějí u velkokapacítních aparátů, jejíchž výška je až 15 m pří průměru až 5 m. AUrčité zlepšení přináší řešení přívodu tekutého media do vnítřního prostoru krystalízátorů hřídelem míchadla. Nevýhodou tohoto uspořádání je, že cukrovína je vedena vnítřkem hřídele míchadle, jejíž průřez, který je maximální mírou využíván pro zachycení kroutícího momentu, je zmenšen otvorem pro cukrovínu, který by měl mít průměr asi 200 mm. Qbtížné je rovněž utěsnění přechodu mezí točívýmí a pevnými částmi potrubí.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro přívádění tekutého medía do aparátů podle vynálezu sestàvající z přívodní trubky, spojené s nádobou aparátu pomocí rozváděoího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívodní trubka je zaůstěna do rozvâděcího zařízení sestávajícího ze žlabověho prstencerkroužkem s horní hranou. Žlabový prstenec je opatřen nejménějedním otvorem. Qsa žlabového prstence je totožná s osou hřídele míchadla. otvory mohou být umístěny bud na vnějším krouž- 3 - A 231 297 ku, nebo na vnítřním kroužku, nebo na obou kroužcích žlabového prstence. vnější kroužek í vnítřní kroužek je za účelom rovnoměrnějšího přívodu tekutého medía do aparátu opatřenv místě otvorů nástavcí. Pro případ přívàdění takutých nedíío vyšší vískozítě je účelne zhotovít žlabový prstenec tak, aby mezíkruhové dno mělo v místě otvoru vzhledem k vodorovné rovíně nejnižší polohu.Výhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že tekuté medíun je příváděno otočným žlabovým prstencem po kruhovćm průřezu do aparátu. Tím dochází k rovnoměrnějšímu přívodu tekutého medía a tím k dokonalejší homogenízací pří průchodu aparátem.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu pro případ chladícího krystalízátoru s řízenou teplotou cukrovíny, kde obr.1 představuje osový řez chladícín krystalízátorem a na obr.2 je detail rozváděcího zařízení.Na obr.1 je chladící krystalízátor tvořen nàdobou 1 válcového tvaru, s teplosměnnýmí plochamí 3 umístěnýmí v jednotlivých patrech nad sebou, dále míchadlem sestávajícím z hřídele 5 míchadla a ramen 1 míchadla. Rozváděcí zařízení 2 seatàvà z přívodní trubky É, jejíž ústí 1 je přívedeno do žlaboveho prstence g rotačního tvaru pevně spojeného s níchadlem. Žlabový prstenec g je tvořen mezíkruhovým dnem ll, vnějším kroužkem lg s horní hranou lg a vnítřním kroužken lg s horní hranou li. Na vnějším kroužku lg je umístěn nástavec lg s otvorem lg. psa 1 žlabového prstence 3 je totožné s osou hřídele g míchadla. Přívodní trubka Q je umístěna nad žlabovým prstencem Q tak, že svíslý průmět jejího ústí 1 se během otàčení V žlabového prstence Q stále nachází mezí horní hranou 1 vnějšího kroužku 13 a horní hranou lg vnítřního kroužku li.Funkce zařízení je následující cukrovína-vytekà z přívodní trubky É do žlaboveho prstence 5 který naplňuje a postupněvytéká otvory lg po celém průřezu aparátu.Zařízení podle vynálezu je určeno pro přívàdění tekutých medíí do velkokapacítních aparàtů používaných v potravínařskén, chemíckém, případně farmaceutíckém průmyslu.Zařízení pro přivádění tekutého media do aparàtů, zejména cuhkovíny do krystatízàtorů, sestávajíćí z přívodní trubkyspojené s nádobou aparátu, vyznačené tím, že přívodní trub ka /6/ je zaústěna do rozvâděcího zařízení /5/ sestàvajícího ze žlabového prstence /8/ rotačního tvaru, pevné spojeného s míchadlem, tvořeného.mezíkruhovým dnem /11/, vnějším kroužkem 112/, vnitřním kroužkem /14/ a opatřeným nejméně jedním otvorom /16/, přičemž osa /9/ žlaboveho prstencepodle bodu 1 vyznačené tím, že otvory /16/ jsou vo vnějším kroužku /12/ žlabového prstence /8/.podte bodu 1, vyznačené tím, že otvory /16/ jsou ve vnitřním kroužku /14/ žlebového prstence /8/.zařízení podte bodu 1, vyznačené tím, že otvory /jól jsou umístěny ve vnitřním kroužku /14/ í ve vnějším kroužkuZařízení podle bodů 1 až 4 vyznačené tím, že vnější kroužek /12/ a vnitřní kroužek /14/ jsou v místě otvorů /1 ó/ opatřeny nástavcem /10/.Zařízení podle bodů 1 až S vyznačené tim, že mezikruhové dno /1 í/ žlabového prstence /8/ má v místě otvoru /16/ vzhledem k vodorovné rovíné nejnižší polohu.

MPK / Značky

MPK: C13F 1/02

Značky: media, cukroviny, zařízení, aparátu, krystalizátoru, zejména, tekutého, přivádění

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-231297-zarizeni-pro-privadeni-tekuteho-media-do-aparatu-zejmena-cukroviny-do-krystalizatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přivádění tekutého média do aparátů zejména cukroviny do krystalizátoru</a>

Podobne patenty