Zapojení pro řízení krokového motoru

Číslo patentu: 231100

Dátum: 01.03.1986

Autor: Reljič Jakša

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do oboru řízení krokových motoru a řeší problém přispusobení rychlosti rozběhu, krokování a brzdění krokového motoru v závislosti na předvolené dráze. Problém byl vyřešen pomocí vícedekádového registru, jehož výstupní obvody s vyšší hodnotou kroků jsou zapojeny pomocí logických obvodů na režimy s vyšší krokovací rychlostí. Při vyplnění celého registru se automatický nastaví nejvyšší rychlost motoru, která se postupným vyprazdnováním registru snižuje. Vynález je vhodný pro řízení krokových motoru. Registr (R) a logické obvody (Ll) až (L4) nejlépe charakterizují vynález.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY A(75) W t Autor vynález HELJIČ JAASÁ lng. DrSc., PRAHA(54) Zapojeui pro řízení krokového motoruVynàlez spadá do oboru řizeni krokovýcb motoru a řeší problém řispusobeni - ~ v i 71 rychlosti rozběbu, krokování a brzděni krokového motoru V závislosti na pŕedvo- lené dráza. m Problém byl vyrešen pomocí vicedekádového registru, jehož výstupní obvody V 1 s vyšší hodnotou kroků jsou zapojeny po- - I moci logických obvodů na režimy s vyšší krokovací rychlosti. Při vyplněni celého registru se automatický nastaví nejvyššírychlost motoru, ktera se postupným vyprazdnovánim registru snižu e.E vynález je vhodný pro ř zeni krokových š Q motoru. Registr (R) a logické obvodyVynález se týká zapojení pro řízené krokového motoru,vybaveného obvody pro ovládání pracovních režimů, například maximální rychlostí, krokem vpřed, krokem vzad, stop a případně jejich hybridní ovládání.Rozběh a brzdění krokových motorů se dosud provádí tzv. zrcadlovým obrazem. To znamená, že se rozběh uskutočňuje podle rozběhové logiky s dovolenou kŕivkou nárůstu kmitočtu. Brzdění je pak zrcadlovým obrazom rozbehu.Nevýhoda dosavadního způsobu spočívá v tom, že rozběh na různé rychlosti, v zavislosti na předvolené délce dráhy, vyžaduje velmi komplikovanou logiku a navíc nemůže zaručit optimální rozbčh a~brzdění bez ohledu na předvolenou dráhu.Vpředu uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro řízení.krokového motoru podle vynálezu, jehož podstata spoćívá v tom, že je opatřeno vícedekádovým, na zdroj dat připojeným registrem s výstupy dekád zapojených na sběrnice spojené logickými obvody s ovládacími obvody pracovních režimů tak, že výstupy dekád registru s vyšší hodnotou zapsanýoh kroků jsou připojeny na sběrnice spojené logickými obvody s ovládacími obvody pracovních režimů s vyšší rychlostí krokování a současně na vstup logického obvodu spojeného s ovládacím obvodem pracovního režimu s nejblíže nižší rychlostí krokování, přičemž výstupy všech logických obvodů spojujících ovládací obvody pracovních režimů, jsou zapojeny také na vstup logického obvodu,spojeného s ovládacím obvodem režimu STOľ.Zapojení podle vynálezu je dále popsáno a jeho činnost vysvětlena s pomocí výkresu.K výstupům Qg až Q zdroje dat, jímž může být mirkoprocesor nebo ručně ovládaný číslicový volič je připojen vícedekádový registr 3 tvořený obvody Q až 1, do nichž se provádí zápis jednotlivými zápisovými impulzy §Q až § 1. Výstupy obvodů Q až 1 vícedekádového registru g jsou zapojeny na sbernice, na niž jsou pomocí logických obvodů Q až gi zapojeny ovládací obvody pracovních režimů Zł až li krokového motoru a to tak, že výstupy cbvodů Q až 1 vícedekádového registru 5 s nejvyšší hodnotou zapsaných kroků,tj. obvody Q, l jsou spojeny se sběrnicí, na níž je pomocí logického obvodu gł připojen ovládací obvod El pracovního režimu s maximální krokovací rychlostí. Výstupní obvody g až 1 registru 3 e nižší hodnotou zapsaných kroků jsou připojeny na sběrnice, na něž jsou připojeny ovládací obvody gg až Ei pracovních režimů o sestupně krokovací rychlosti. Výstup každého logického obvodu gł až§ä je zapojen jednak na vstup lcgického obvodu łg až gg, na který je připojen ovládací obvod É až E 3 pracovního režimu o nejblíže nižší rychlosti krokování, jednak na vstup logického obvodu gg, na jehož výstup je zapojen stop režim.V příkladu zapojení jsou na sbernice zapojeny negované obvody El až gí logického součinu a před vstupy na ovládací obvody El až Zł pracovních režimů jsou invertory ll až gg.Na další vstupy logických obvodů gł až gł je zapojen zdroj pro spouštění a stopování motoru.V případě, že je zaplněn celý registr, tj. obvody Q až 1 je tím automaticky nastavena největší rychloct krokování a zařízení provede posuv maximální rychlosti. Dojde-li k vynulování prvých dvou nebo více dekád registru, je nastvena nová, menší rychlost. Pokles rychlosti je tedy automaticky řízen v závislosti na vzdálenosti od předvolené hodnoty posunovaného úseku. Pri vyprázdnení registru nastává automaticky režim STuP.zapojení podle vynálezu je vhodné zejména pro póhony krokovými motory řízenými mirkoprocesorem.Zapojení pro řízení krokováho moxoru vybaveného ovlàdací~ mi obvody pracovních režimů, vyznačené tím, že je opatřeno vícedekádovým, na zdroj dat připojeným resistrem (R) s výstupy dekád zapojených na sběrnice spojené logickými obvody (L 1 až L 4) s ovládacími obvody pracovních režimů (V 1 až V 4) tak, že výctupy dekád registru (R) s vyšší hodnotou zapsanjch kroků jsou připojeny na sběrnice spojené logickými obvody (L 1 až L 4) s ovládacími obvody (V 1 až V 4) pracovních režimů s vyšší rychlostí krokování a současně na vstup logického obvodu (L 2 až L 4),spojeného s ovládacím obvodom (V 2 až V 4) pracovního režimu s nejblíže nižší rychlostí krokování, přičemž výstupy všech logických obvodů (L 1 až L 4), spojujících ovláací obvody(V 1 až V 4) pracovních režimů, jsou zapojeny také na vstup logickěho obvodu (LS), spojeného s ovládacím obvodem režimu STOP.

MPK / Značky

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, řízení, zapojení, krokového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-231100-zapojeni-pro-rizeni-krokoveho-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro řízení krokového motoru</a>

Podobne patenty