Vyhazovací zařízení pro postupové lisy, zejména výrobu šroubů

Číslo patentu: 230918

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pánek Stanislav, Cvilinek Augustin, Svoboda Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká vyhazovacích zařízení postupových lisů, zejména výrobu šroubů, s hnacím hřídelem, který pohání hnacím ústrojím a přenosovými členy vyhazovací páky, ovládající vyhazovací trny. Účelem vynálezu je uspořádání hnacího a přenosového ústrojí tak, aby bylo možno dosáhnout podle potřeby u jednoho vyhazovacího trnu kinematicky odlišného pohybu vhodného pro ostřihování, při snížení hlučnosti a zvýšení výrobnosti, a změnu provést jednoduchými technickými prostředky. Tohoto účelu je dosaženo tím, že vyhazovací zařízení obsahuje hlavní hnací ústrojí, nejméně jedno přídavné kolenové ústrojí nezávisle pohyblivé a přídavné hnací ústrojí, jakož i spojovací členy pro spojení přídavného kolenového ústrojí s hlavním hnacím ústrojím nebo s přídavným hnacím ústrojím.

Text

Pozerať všetko

°°rr. Po PIS VYNÁLEZ U (230918(75) mnm( STANISLAV ing., SVOBODA JAROSLAV ing.,Am. vynálegu CVILINEK AUGUSTPEN ing., BRNO(54) Vyhazovacl zařízení pro postupové lisy, zejména výrobu šrouhůVynález se týká vyhazovacích zařízenípostupových lisü, zejména výrobu šroubü, s hnacím hřídelem, který pohání hnaoím ú«strojím a přenosovými členy vyhazoveci páky, ovládající vyhazovací trny. Učelem vynálezu je uspořádání hnacího a přenosového ústrojí tak, aby bylo možno dosáhnout podle potřeby u jednoho vyhezovacího trhu kinematicky odlišného pohybu vhodného pro ostřihování, při snížení hlučnosti a zvýšení výrobnosti, 3 změnu provést Jednoduchými technickými prostředky. Tohoło úče lu je dosaženo tím, že vyhazoveci zařízení obsahuje hlavní hnecí ústrojí, neaméně jedno přídsvné kolenové ústrojí nezávisle pohyblivé a přídavné hnací ústrojí, 3 akož.i spojovací členy pro spojení přídavného kolenového ústrojí s hlavním hnacim ústrojím nebovynález se týká postupových lísú, zejména na vyrobu ěroubů, obsahujících v řadě vodorovně nebo svisle uspořádané dvojice lisovníkú a lisovníc a v-lisovnicích jsou uspořádány vyhazovací trny, ovládané vyhazovacím zařízením, přičemž pohyb vyhazovacího trnu v nejméně jedné lisovnici, zejména poslední, je změnitelny, aby bylo možno podle potřeby v této dvojici nástrojů provádět jinou operací, zejména oatřihování hlav šroubú.Předmětem vynálezu je uspořádání hnacího ústrojí vyhazovscího zařízení pro tento účel.Známá vyhazovací zařízení jsou cvládána vačkovým hřídelem, který převodovýmí členy,pohĺání jednotlivé vyhazovací páky. Průběh vyhazovacího pohybu je určen vačkami. Bylo již navrženo nahradit vačkový pohon klikovým ústrojím nebo kolenovým ústrojím, ,avšak pouze pro ovládání .vyhazovacích trnú ve tvářbcích pracovních místech, kdezto pro pracovní místo,kde se má podle potřeby provádět taká ostřihování, bylo ponecháno vačkové ústrojí z důvodu, že klikavý mechanismus se nejevil vhodný pro pohyb vyhezovacího trnu při ostřihování.Navýhoda těchto známych vyhazovacích zařízení ovládexąých vačkami spočíva v tom, že vačkové ústrojí pro vyhezování při ostřihování omezuje výrobnost stroje a kromě toho je hlučné a složité pro výrobu. Úprava pohybu vyhezovacího trnu pro ostřihování vyžaduje bud praonou výměna vačky nebo odpojení převodováho ústrojí od vačky a spojení vyhazovací páky pro ostřihování s ostatními vyhazovacími pákami, případně s jejich převodovým ústrojím, což při vsčkovém pohonu je konstrukčně poměrně složitá. i vvynález odstraňuje tyto nevýhody a vyznačuje se tím, že vyhazovací zařízení obsahuje hlavní hnací ústrojí, spojené s vyhazovacimi pákami, dále nejmáně jedno přídavné kolenové ústrojí nezávisle pohyblivé na hlavním hnacím ústrojí a spojené alespoň s jednou vyhazovací pákou, přídavné hnací ústrojí a spojovací členy pro spojení přídavného kolenováho ústrojí s hlavním hnacím ústrojím nebo s přídavrąým hnacím ústrojím. Pritom spojovací členy jsou tvořeny spojovacím čspem a odpovídajícími souoaými spojovacími otvory uspořádanými v těleseoh spojovaoích členů. Dalším význakem vynálezu je, že hlavní hnací ústrojí a přídavné hnaoí ústrojí jsou s výhodou vytvořena jako vystředníková hnací ústrojí.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na hnací a prenosová členy části vyhazovacího zařízení, obr. 2 znázorňuje stejný pohled na přídavná hnací s přenosové členy vyhazovacího zařízení s obr. 3 znázorňuje pohled shore na celé hnecí apřanosové ústrojí vyhazovacího zařízení.V neznázorněném stojanu ležatého postupového lísu na vyrobu šroubú o čtyřech lisovnicíoh je uložen hnací hŕídel l vyhazovacího zařízení, ktorý nase hlavní výstředník 2 s hlavní ojnicí 1. Toto hlavní hnací ústrojí pohání hlavní kolenová ústrojí A, jež sastává ze spoločné hnscí kolenové páky 33, v níž je vytvořen první spojovací otvor 53, a jež je spojene klouby s hnanými kolenovými pákami 3-3. Hnecí kolenová páka Lg je kyvně uložená na čepu j a hnané kolenové páky A) jsou dále apojonyklouby g a táhly 1 s vyhazovaoími pákami g, která ovládají neznázorněné vyhazovací trny. Na témže čepu 2 je uložano prídavné kolenové ústrojí 2 (obr. 3), jehož levá hnací kolenová páka 9 a je spojene klohbem á a levou kolenovou pákou g a má druhý spojovací otvor S 3.Na čepu f je dále uloženo přídavné hnací ústrojí (obr. 2), ktoré obsahuje prídavný výstředník lg, »přídavnou ojnici a hnací rameno 12, v němž je Vytvořan třetí spojovací otvor jä. Ve spojovacích otvorech Ag, 33 a 1 ga je posuvně uspořádán spojovací Sep u.Když je přídavné kolanové ústrojí 2 spojene spojovacím čepem ll s hlavním kolsnovým ústrojím i, jak je znázorněno v obr. 3, pracují všechna kolenová ústrojí a tudíž i všechny vyhazovaoí páky kinemstioky stejně, protože jejich pohyb je určen .hlavním výstředníkem g. Přídavné hnací rameno I 2, poháněné přídavrąým výstředníkem lg a přídavnou ojnicí Ľ, kývánapz-ésdno. Když so na měnit pohyb přídavného kolonového ústrojí 1, vysuns se spojovací čep L 1 z otvoru 35 a zasune sa do třetího spojovacího otvoru 13 g přídavného hnacího rasona B, (vysnačeno čarkovsně). Tím je přídavné kolonové ústrojí 2 odpojono od hlavního kolenového ústrojí 1 a jeho pohyb je nyní určen přídavným výatředníkem 12, který je odlišný od hlavního výstředníku g, takže příslušný vyhazovací trh kona pohyb kinematicky vhodný pro ostříhování.I. Vyhasovací zařízení pro postupové lisy, zejména na výrobu iroubo, s hnscía hŕídelen, ktorý pohäní ústrojín a přanosovini členy vykazovaní páky, ovlúdající vyhasovací tray, vyznačující se tíl, a obsahuje hlavní hnací ústrojí, spojené s vyhasovacíní pákani(8), najnénč jedno přídavné kolonové úątrojí nezavisle pohyblivé na hlavním hnacín ústro jís spojené s nsjuéně Jednou vyhaaovací pékon (B) s přídavné hnací ústrojí příčolä přídavnékolenové ústrojí (9) jo s hlavním hnacín ústrojí a s pŕídavąýn hnacín ústrojí spojene apojovacíní členy.2. Zařísoní podle bodu l, vyznačené tín, ie spojovací členy jsou opatřony přasuvrün spojovacím čopem (13) uloženým suvně v souosých spojovacích otvcrech (4 c, 9 c, 12 c) uspořá daných v tělesech spojovacích členů.3. Zařízení podla bodu l, vylnačeně tím, la hlavní hnací ústrojí a přídavné hnací ústrojí jsou tvořona výstředníkovým hnacím úatrojín.

MPK / Značky

MPK: B30B 15/32

Značky: šroubu, zejména, vyhazovací, postupové, výrobu, zařízení, lisy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-230918-vyhazovaci-zarizeni-pro-postupove-lisy-zejmena-vyrobu-sroubu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyhazovací zařízení pro postupové lisy, zejména výrobu šroubů</a>

Podobne patenty