Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama

Číslo patentu: 229771

Dátum: 01.05.1986

Autori: Žák Zdeněk, Kolář Stanislava, Rákos Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama s teplotní kompenzací jeho napěťové konstanty s budícími póly tvořenými trvalými magnety uspořádanými okolo v nějšího obvodu rotoru, jejichž magnetická indukce je závislá na teplotě, vyznačující se tím, že póly (2) jsou propojeny magnetickými bočníky (8) uspořádanými u vnějšího obvodu rotoru (5) přičemž magnetická indukce trvalých magnetů pólů (2) má stejný smysl tepelné závislosti jako magnetická vodivost magnetických bočníků (8).

Text

Pozerať všetko

Msrrć. PO PIS VYNÁLEZU 229 m(54) Magnetický obvod stojnosměrného taohodynamaVynález se týká magnetického obvodu stejnosměrného tachodynama s teplotni kompenzací jeho napětové KOHSĚEĽĚXJŠ budícimi pőlý tvořenými trvalými magnetyąuspořádanými okolo vnějšího obvodu rotoru.U stejnosměrných tachodynam, používaných k měření otáček,zejména V regulačních pohonech, se požaduje teplotní nezávislost jejich napětové konstantyg alespoň V určitém rozsahu teploty. Trvalé magnety které se k buzení magnetického obvodu všeobecně použivají, však vykazuji nežádoucí teplotní závislost svých magnetických vlastností. S rostoucí teplotou klesá jejich magnetické indukoe a tím i velikost indukovaného napětí. To snižuje přesnost tachodynama. Poněvadž tachodynama se často umistují v blizkosti ložisek regulačních pohonů, dochází k jejich oteplení i o více než 50 K. Při teplotním součiniteli magnetické indukce materiálů typu alnico F 0,02 K 1 dochází ke snížení hodnoty indukovaného napětí i o více než 1 . Někteří výrobci prováději proto teplotní kompenzaci tachodynama zabudovánim zvláštního kompenzačního vinutí. To je však poměrně složité a nákladné a vede k jejich prodraženi.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny u magnetického obvo~ du stejnosměrného tachodynama podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pőly jsou propojený magnetickými bočniký, uspořádanýmí u vnějšího obvodu rotoru, přičemž magnetická indukce trvalých magnetů pőlů má stejný smysl tepelné závislosti jako magnetická vodivost magnetických bočnikůŘešením magnetického obvodu stejnosměrného tachodynama,podle vynálezu,se docíli zmenšení závislosti jeho napětové konstanty na teplotě, případně snížení pracnosti a úspory mědi oproti jinému druhu teplotní kompenzace.229 771 Na přiloženém výkrese jsou sohematickyjznázorněny příklady provedení magnetického obvodu stejnosmětného tachodynama s teplotná kompenzací napětové konstanty podle vynálezu, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením a na obr. 2 je polovina jeho příčného řezu. i Magnetický obvod na obr. 1 je tvořen prstencovým statorovým jhem A, k jehož vnitřnímu obvodu přiléhají budící pőlyg z trvalých magnetů. K bočním etěnám pőlů přiléhají po obou stranách magnetické bočníky§ vytvořené ve tvaru prstenců Q, které jsou uspořádány u vnitřního obvodu budících pőlů g. Úvnitř statorového magnetického obvodu je na hřídeli 3 uložen rotor Q.Magnetický obvod na obr. 2 má v levém kvadrantu znázorněn magnetický bočník § ve tvaru prstence 2 a v pravém.kvadrantu dvě různá provedení můstkových bočníků, jejichž protilehlé stěny v tangenoiálním směru těsně přiléhají k přilehlým stěnám dvou sousedních pőlů g přičemž v horní části kvadrantu má můstkový boöník § tvar příčky É a v dolní části kvadrantu má tvar třmenu 7.Magnetické bočníkyzvětšují rozptylový tok budících pőlů taohodynama. Se vzrůstem teploty se zmenšuje magnetické indukce budících pő 1,avšak současně se snižuje magnetické vodivost magnetických bočníků a tím také rozptylový tok, který se jimi uzavírá, čímž se zvyšuje magnetický tok vystupujíci 2 budících pőlů do vzduchové mezeryt Vhodným dimenzováním bočníką lze pro určitý rozsah teplot udržet hodnotu magnetické indukce ve vzduchové mezeře tachodynama S dostatečnou přesností konstantní.1. Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama s tcplctní komwV penzací jeho napěřové konstantyšê budicími pőíy-tvořenýmí trvalými magnety,uspořádanými okolo v uějšiho obvodu roůavu,jejicâšmagneticka indukce je závislá na teplotě, vyznao cí se tím, že pőly (2) jsou propojenymagnetickými boěníky(8), uspořádanými u vnějšího obvodu rotoxu (5)šřičemž vŕ« netická indukce trvalých magnetů pőlů (2) má sťcjný sm§ tepelné závislosti jako magnetické vodivost magnetickych bočníků (8).2. Magnetický obvod podle bodu 1, vyznačujíci se tim že magnew tické bočníky (8) jsou vytvořeny ve tvaru alespoň jednoho prstence (3), přiléhajícího K bočním stěnám pőlů ()V 3. Magnetický obvod podle bodu 1, vyznačující se Jim že mayuow ticke bočníky (8) jsou tvořeny můstky uspořádarąýąąiąąí ciálně vůči vnítřnímu obvodu rotoruo a jejich prc stěny v tangenciálním směru přiléhají K pçj nám dvou sousedních pőlů (2).

MPK / Značky

MPK: H02K 1/18

Značky: tachodynama, stejnosměrného, magnetický, obvod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-229771-magneticky-obvod-stejnosmerneho-tachodynama.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetický obvod stejnosměrného tachodynama</a>

Podobne patenty